महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-127

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-126 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-127
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-128 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

कतिचन धार्तराष्ट्रान्निहत्य निर्गच्छता भीमेन स्वपथं निरुन्धानस्य द्रोणस्य रथभञ्जनम्।। 1 ।।

भीमसेन उवाच। 5-127-1x
ब्रह्मेशानेन्द्रवरुणानवहद्यः पुरा रथः।
तमास्थाय गतौ कृष्णौ न तयोर्विद्यते भयम्।।
5-127-1a
5-127-1b
तवाज्ञां शिरसा बिभ्रदेष गच्छामि मा शुचः।
समेत्य तान्नरव्याघ्रास्तव दास्यामि संविदम्।।
5-127-2a
5-127-2b
सञ्जय उवाच। 5-127-3x
एतावदुक्त्वा प्रययौ परिदाय युधिष्ठिरम्।
धृष्टद्युम्नाय बलवान्सुहृद्भ्यश्च पुनःपुनः।
धृष्टद्युम्नं चेदमाह भीमसेनो महाबलः।।
5-127-3a
5-127-3b
5-127-3c
विदितं ते महाबाहो यथा द्रोणो महारथः।
ग्रहणे धर्मराजस्य सर्वोपायेन वर्तते।।
5-127-4a
5-127-4b
न च मे गमने कृत्यं तादृक्पार्षत विद्यते।
यादृशं रक्षणे राज्ञः कार्यमात्ययिकं हि नः।।
5-127-5a
5-127-5b
एवमुक्तोऽस्मि पार्थेन प्रतिवक्तुं न चोत्सहे।
प्रयास्ये तत्र यत्रासौ मुमूर्षुः सैन्धवः स्थितः।।
5-127-6a
5-127-6b
धर्मराजस्य वचने स्थातव्यमविशङ्कया।
यास्यामि पदवीं भ्रातुः सात्वतस्य च धीमतः।।
5-127-7a
5-127-7b
सोऽद्य यत्तो रणे रार्थं परिरक्ष युधिष्ठिरम्।
एतद्धि सर्वकार्याणां परमं कृत्समाहवे।।
5-127-8a
5-127-8b
तमब्रवीन्महाराज धृष्टद्युम्नो वृकोदरम्।
ईप्सितं ते करिष्यामि गच्छ पार्थाविचारयन्।।
5-127-9a
5-127-9b
नाहत्वा समरे द्रोणो धृष्टद्युम्नं कथञ्चन।
निग्रहं धर्मराजस्य प्रकरिष्यति संयुगे।।
5-127-10a
5-127-10b
सञ्जय उवाच। 5-127-11x
ततो निक्षिप्य राजानं धृष्टद्युम्ने च पाण्डवम्।
अभिवाद्य गुरुं ज्येष्ठं प्रययौ येन फल्गुनः।।
5-127-11a
5-127-11b
परिष्वक्तश्च कौन्तेयो धर्मराजेन मारुतिः।
आघ्रातश्च तथा मूर्ध्नि श्रावितश्चाशिषः शुभाः।।
5-127-12a
5-127-12b
[कृत्वा प्रदक्षिणान्विप्रानर्चितांस्तुष्टमानसान्।
आलभ्य मङ्गलान्यष्टौ पीत्वा कैरातकं मधु।।
5-127-13a
5-127-13b
द्विगुणद्रविणो वीरो मदरक्तान्तलोचनः।
विप्रैः कृतस्वस्त्ययनो विजयोत्पादसूचितः।।
5-127-14a
5-127-14b
पश्यन्नेवात्मनो बुद्धिं विजयानन्दकारिणीम्।
अनुलोमानिलैश्चाशु प्रदर्शितजयोदयः।।
5-127-15a
5-127-15b
भीमसेनो महाबाहुः कवची शुभकुण्डली।
सगदः सतलत्राणः सशरी रथिनां वरः।
रथमारुह्य निर्युक्तं सर्वोपकरणान्वितम्'।।
5-127-16a
5-127-16b
5-127-16c
तस्य कार्ष्णायसं वर्म हेमचित्रं महर्द्धिमत्।
विबभौ सर्वतः श्लिष्टं सविद्युदिव तोयदः।।
5-127-17a
5-127-17b
पीतरक्तासितसितैर्वासौभिश्च सुवेष्टितः।
कण्ठसूत्रेण विबभौ सेन्द्रायुध इवाम्बुदः।।
5-127-18a
5-127-18b
प्रयाते भीमसेने तु तव सैन्यं युयुत्सया।
पाञ्चजन्यरवो घोरः पुनरासीद्विशाम्पते।।
5-127-19a
5-127-19b
तं श्रुत्वा निनदं घोरं त्रैलोक्यत्रासनं महत्।
पुनर्भीमं महाबाहुं धर्मपुत्रोऽभ्यभाषत।।
5-127-20a
5-127-20b
एष वृष्णिप्रवीरेण ध्मातः सलिलजो भृशम्।
पृथिवीं चान्तरिक्षं च विनादयति शङ्खराट्।।
5-127-21a
5-127-21b
नूनं व्यसनमापन्ने सुमहत्सव्यसाचिनि।
कुरुभिर्युध्यते सार्धं सर्वैश्चक्रगदाधरः।।
5-127-22a
5-127-22b
नूनमार्या महत्कुन्ती पापं व्यसनमीदृशम्।
द्रौपदी च सुभद्रा च पश्यन्ति सह बन्धुभिः।
तद्भीम त्वरया युक्तो याहि यत्र धनञ्जयः।।
5-127-23a
5-127-23b
5-127-23c
मुह्यतीव हि मे चित्तं धनञ्जयदिदृक्षया।
दिशश्च प्रदिशः पार्थ सात्वतस्य च कारणात्।।
5-127-24a
5-127-24b
गच्छगच्छेति गुरुणा सोऽनुज्ञातो वृकोदरः।
ततः पाण्डुसुतो राजन्भीमसेनः प्रतापवान्।।
5-127-25a
5-127-25b
बद्धगोधाङ्गुलित्राणः प्रगृहीतशरासनः।
ज्येष्ठेन प्रहितो भ्रात्रा भ्राता भ्रातुः प्रियङ्करः।।
5-127-26a
5-127-26b
आहत्य दुन्दुभिं भीमः शङ्खं प्रध्माप्य चासकृत्।
विनद्य सिंहनादेन ज्यां विकर्षन्पुनःपुनः।।
5-127-27a
5-127-27b
तेन शब्देन वीराणां पातयित्वा मनांस्युत।
दर्शयन्घोरमात्मानममित्रान्सहसाऽभ्ययात्।।
5-127-28a
5-127-28b
तमूहुर्जवना दान्ता विरुवन्तो हयोत्तमाः।
विशोकेन सुसंयत्ता मनोमारुतरंहसः।।
5-127-29a
5-127-29b
आरुजन्विरुजन्पार्थो ज्यां विकर्षंश्च पाणिना।
सम्प्रकर्षन्विकर्षंश्च सेनाग्रं समलोडयत्।।
5-127-30a
5-127-30b
तं प्रयान्तं महाबाहुं पाञ्चालाः सहसोमकाः।
पृष्ठतोऽनुययुः शूरा मघवन्तमिवामराः।।
5-127-31a
5-127-31b
तं समेत्य महाराज तावकाः पर्यवारयन्।
दुःशासनश्चित्रसेनः कुण्डभेदी विविंशतिः।।
5-127-32a
5-127-32b
दुर्मुखो दुःसहश्चैव विकर्णश्च शलस्तथा।
विन्दानुविन्दौ सुमुखो दीर्घबाहुः सुदर्शनः।।
5-127-33a
5-127-33b
वृन्दारकः सुहस्तश्च सुषेणो दीर्घलोचनः।
अभयो रौद्रकर्णा च सुवर्मा दुर्विमोचनः।।
5-127-34a
5-127-34b
शोभन्तो रथिनां श्रेष्ठाः सहसैन्यपदानुगाः।
संयत्ताः समरे वीरा भीमसेनमुपाद्रवन्।।
5-127-35a
5-127-35b
तैः समन्ताद्वृतः शूरैः समरेषु महारथः।
तान्समीक्ष्य तु कौन्तेयो भीमसेनः पराक्रमी।
अभ्यवर्तत वेगेन सिंहः क्षुद्रमृगानिव।।
5-127-36a
5-127-36b
5-127-36c
ते महास्त्राणि दिव्यानि तत्र वीरा अदर्शयन्।
छादयन्तः शरैर्भीमं मेघाः सूर्यमिवोदितम्।।
5-127-37a
5-127-37b
ततः क्रुद्धो महाराज भीमसेनः पराक्रमी।
अग्रतः स्यन्दनानीकं शरवर्षैरवाकिरत्।।
5-127-38a
5-127-38b
ते वध्यमानाः समरे तव पुत्रा महारथाः।
भीमं भीमबला युद्धे योधयन्ति जयैषिणः।।
5-127-39a
5-127-39b
ततो दुःशासनः क्रुद्धो रथशक्तिं समाक्षिपत्।
सर्वपारसवीं तीक्ष्णां जिघांसुः पाण्डुनन्दनम्।।
5-127-40a
5-127-40b
आपतन्तीं महाशक्तिं तव पुत्रप्रणोदिताम्।
द्विधा चिच्छेद तां भीमस्तदद्भुतमिवाभवत्।।
5-127-41a
5-127-41b
अथान्यैर्विशिखैस्तीक्ष्णैः सङ्क्रुद्धः कुण्डभेदिनम्।
सुषेणं दीर्घनेत्रं च त्रिभिस्त्रीनवधीद्बली।।
5-127-42a
5-127-42b
ततो वृन्दारकं वीरं कुरूणां कीर्तिवर्धनम्।
पुत्राणां तव वीराणां युध्यतामवधीत्पुनः।।
5-127-43a
5-127-43b
अभयं रौद्रकर्माणं दुर्विमोचनमेव च।
त्रिभिस्त्रीनवधीद्भीमः पुनरेव सुतांस्तव।।
5-127-44a
5-127-44b
वध्यमाना महाराज पुत्रास्तव बलीयसा।
भीमं प्रहरतां श्रेष्ठं समन्तात्पर्यवारयन्।।
5-127-45a
5-127-45b
ते शरैर्भीमकर्माणं ववर्षुः पाण्डवं युधि।
मेघा इवातपापाये धाराभिर्धरणीधरम्।।
5-127-46a
5-127-46b
स तद्बाणमयं वर्षमश्मवर्षमिवाचलः।
प्रतीच्छन्पाण्डुदायादो न प्राव्यथत शत्रुहा।।
5-127-47a
5-127-47b
विन्दानुविन्दौ सहितौ सुवर्माणं च ते सुतम्।
प्रहसन्नेव कौन्तेयः शरैर्निन्यं यमक्षयम्।।
5-127-48a
5-127-48b
ततः सुदर्शनं वीरं पुत्रं ते भरतर्षभ।
विव्याध समरे तूर्णं स पपात ममार च।।
5-127-49a
5-127-49b
सोऽचिरेणैव कालेन तद्रथानीकमाशुगैः।
दिशः सर्वाः समालोक्य व्यधमत्पाण्डुनन्दनः।।
5-127-50a
5-127-50b
ततो वै रथघोषेण गर्जितेन मृगा इव।
भज्यमानाश्च समरे तव पुत्रा विशाम्पते।
प्राद्रवन्सहसा सर्वे भीमसेनभयर्दिताः।।
5-127-51a
5-127-51b
5-127-51c
अनुयायाच्च कौन्तेयः पुत्राणां ते महद्बलम्।
विव्याध समरे राजन्कौरवेयान्समन्ततः।।
5-127-52a
5-127-52b
वध्यमाना महाराज भीमसेनेन तावकाः।
त्यक्त्वा भीमं रणाज्जग्मुश्चोदयन्तो हयोत्तमान्।
5-127-53a
5-127-53b
तांस्तु निर्जित्य समरे भीमसेनो महाबलः।
सिंहनादरवं चक्रे बाहुशब्दं च पाण्डवः।।
5-127-54a
5-127-54b
*महान्तं तलशब्दं च कृत्वा द्रोणान्तिकं ययौ।
तमावारयदाचार्यो वेलेवोद्वृत्तमर्णवम्।।
5-127-55a
5-127-55b
तस्य द्रोणो रथं राजञ्छादयामास संयुगे।
साश्वसूतध्वजं तूर्णं तदद्भुतमिवाभवत्।।
5-127-56a
5-127-56b
ललाटेऽताडयच्चैनं नाराचेन स्मयन्निव।
ऊर्ध्वरश्मिरिवादित्यो विबभौ तत्र पाण्डवः।।
5-127-57a
5-127-57b
स मन्यमानस्त्वाचार्यो ममायं फल्गुनो यथा।
भीमः करिष्यते पूजामित्युवाच वृकोदरम्।।
5-127-58a
5-127-58b
भीमसेन न ते शक्यं प्रवेष्टुमरिवाहिनीम्।
मामनिर्जित्य समरे शत्रुमद्य महाबल।।
5-127-59a
5-127-59b
यदि ते सानुजः कृष्णः प्रविष्टोऽनुमते मम।
अनीकं न तु शक्यं मे प्रवेष्टुमिह वै त्वया।।
5-127-60a
5-127-60b
सञ्जय उवाच। 5-127-61x
अथ भीमस्तु तच्छ्रुत्वा गुरोर्वाक्यमशेषतः।
क्रुद्धः प्रोवाच वै द्रोणं रक्तताम्रेक्षणः श्वसन्।।
5-127-61a
5-127-61b
तवार्जुनो नानुमते ब्रह्बन्धो रमाजिरम्।
प्रविष्टः स हि दुर्धर्षः शक्रस्यापि विशेद्बलम्।।
5-127-62a
5-127-62b
येन त्वं परमां पूजां कुर्वता मानितो ह्यसि।
नार्जुनोऽहं घृणी विप्र भीमसेनोऽस्मि ते रिपुः।।
5-127-63a
5-127-63b
पिता नस्त्वं गुरुर्बन्धुस्तदा पुत्रा हि र्ते वयम्।
इति मन्यामहे सर्वे भवन्तं प्रणताः स्थिताः।।
5-127-64a
5-127-64b
तदद्य विपरीतं ते वदतोऽस्मासु दृश्यते।
यदि शत्रुं त्वमात्मानं मन्यसे तत्तथाऽस्त्विह।
एष ते सदृशं कर्म शत्रोर्भीमः करिष्यति।।
5-127-65a
5-127-65b
5-127-65c
सञ्जय उवाच। 5-127-66x
अथोद्धाम्य गदां वीरः कालदण्डमिवान्तकः।
द्रोणायावासृजद्राजन्स रथादवपुप्लुवे।।
5-127-66a
5-127-66b
साश्वसूतध्वजं यानं द्रोणस्यापोथयत्तदा।
तदद्भुतमपश्याम पाण्डवेयस्य विक्रमम्।।
5-127-67a
5-127-67b
द्रोणं तु विरथं कृत्वा भीमसेनो महाबलः।
अभ्यवर्तत सैन्यानि तावकानि समन्ततः।।
5-127-68a
5-127-68b
स मृद्रंस्तरसा योधान्वायुर्वृक्षानिवौजसा।
विचचार रणे राजन्वायुतुल्यपराक्रमः।।
5-127-69a
5-127-69b
निर्जितस्तु तदा तेन पाण्डवेन महात्मना।
अन्यं तु रथमातिष्ठद्द्रोणः प्रहरतां वरः।।
5-127-70a
5-127-70b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि
चतुर्दशदिवसयुद्धे सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 127 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-127-1 संविदं ज्ञापनम्।। 5-127- आत्ययिकं अतिशयितम्।। 5-127- इदं श्लोकत्रयं झ. पुस्तक एव वर्तते। अनलो गोहिरण्यं च दूर्वागोरोचनामृतम्। अक्षतं दधि चेत्यष्टौ मङ्गलानि प्रचक्षते।। 5-127- विजयोत्पादसूचितः सूचितविजयोत्पादः।। 5-127- रथमारुह्य प्रययाविति पूर्वेणान्वयः।। 5-127- आह कुन्ती नूनमार्या पापमद्य निदर्शनम्। द्रोपद्री च सुभद्रा च पश्यन्त्यौ सह बन्धुभिः। इति झ. पाठः।। 5-127- आरुजन् कृन्तन्। विरुजन्विष्यन्। विकर्षन् अत्यर्थं कर्षन्। सम्प्रकर्षन् सम्यक्प्रकर्षेण विलिखन्। विकर्षन् विक्षिपन्।। 5-127-* इयं कथा झ. पाठे पूर्वाध्याये 37 तमश्लोकादनन्तरं कथितास्ति।

द्रोणपर्व-126 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-128