महाभारतम्-05-उद्योगपर्व-008

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← उद्योगपर्व-007 महाभारतम्
पञ्चमपर्व
महाभारतम्-05-उद्योगपर्व-008
वेदव्यासः
उद्योगपर्व-009 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196

पाण्डवान्प्रत्यागच्छतः शल्यस्य मार्गे भ्रमाहुर्योधनसभाप्रवेशः ।। 1 ।। तद्भुत्यकृतोपचारतुष्टेन तेन पारितोषिकदाने प्रति श्रुते गूढेनसता दुर्योधनेन प्रकटीभूय साहाय्यवरणम् ।। 2 ।। पाण्डवानुपगम्य दुर्योधनवञ्चनां कथितवता शल्येन युधिष्ठिराभ्यर्थनया कर्णस्य सारथ्यकरणेन तेजोवधकरणप्रतिज्ञानम् ।। 3 ।।


वैशंपायन उवाच।

5-8-1x

शल्यः श्रुत्वा तु दूतानां सैन्येन महता वृतः।
अभ्यात्पाण्डवान्राजन्सह पुत्रैर्महारथैः ।।

5-8-1a
5-8-1b

तस्य सेनानिवेशोऽभूदध्वर्धमिव योजनम् ।
तथा हि विपुलां सेनां बिभर्ति स नरर्षभः ।।

5-8-2a
5-8-2b

अक्षौहिणीपती राजन्महावीर्यपराक्रमाः।
विचित्रकवचाः शूरा विचित्रध्वजकार्मुकाः ।।

5-8-3a
5-8-3b

विचित्राभरणाः सर्वे विचित्ररथवाहनाः ।
विचित्रस्रग्धराः सर्वे विवित्राम्बरभूषणाः ।।

5-8-4a
5-8-4b

स्वदेशवेषाभरणा वीराः शतसहस्रशः।
तस्य सेनाप्रणेतारो बभूवुः क्षत्रियर्षभाः ।।

5-8-5a
5-8-5b

व्यथयन्निव भूतानि कम्पयन्निव मेदिनीम् ।
शनैर्विश्रामयन्सेनां स ययौ यत्र पाण्डवः ।।

5-8-6a
5-8-6b

ततो दुर्योधनः श्रुत्वा महात्मानं महारथम् ।
उपायान्तमभिद्रुत्य स्वयमानर्च भरत ।।

5-8-7a
5-8-7b

कारयामास पूजार्थं तस्य दुर्योधनः सभाः ।
रमणीयेषु देशेषु रत्नचित्राः स्वलङ्कृताः ।।

5-8-8a
5-8-8b

शिल्पिभिर्विविधैश्चैव क्रीडास्तत्र प्रयोजिताः ।
तत्र माल्यानि मांसानि भक्ष्यं पेयं च सत्कृतम् ।।

5-8-9a
5-8-9b

कूपाश्च विविधाकारा औदकानि गृहाणि च ।।
स ताः सभाः समासाद्य पूज्यमानो यथाऽमरः ।

5-8-10a
5-8-10b

दुर्योधनस्य सचिवैर्देशे देशे समन्ततः ।।
आजगाम सभामन्यां देवावसथवर्चसम् ।

5-8-11a
5-8-11b

स तत्र विषयैर्युक्तैः कल्याणैरतिमानुषैः ।।
मेनेऽभ्यधिकमात्मानमवमेने पुरन्दरम्।

5-8-12a
5-8-12b

पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान्प्रहृष्टः क्षत्रियर्षभः ।।
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः केऽत्र चक्रुः सभा इमाः ।

5-8-13a
5-8-13b

आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेयार्हा हि मे मताः ।।
प्रदेयमेषां दास्यामि कुन्तीपुत्रोऽनुमन्यताम्।

5-8-14a
5-8-14b

` ततः प्रहृष्टं राजानं ज्ञात्वा ते सचिवास्तदा'
दुर्योधनाय तत्सर्वं कथयन्ति स्म विस्मिताः ।।

5-8-15a
5-8-15b

संप्रहृष्टो यदा शल्यो दिदित्सुरपि जीवितम् ।
गूढो दुर्योधनस्तत्र दर्शयामास मातुलम् ।।

5-8-16a
5-8-16b

तं दृष्ट्वा मद्रराजश्च ज्ञात्वा यत्नं च तस्य तम्।
परिष्वज्याब्रवीत्प्रीत इष्टोऽर्थो ध्रियतामिति ।।

5-8-17a
5-8-17b

दुर्योधन उवाच।

5-8-18x

सत्यवाग्भव कल्याण वरो वै मम दीयताम्।
सर्वसेनाप्रणेता वै भवान्भवितुमर्हति ।।

5-8-18a
5-8-18b

यथैव पाण्डवास्तुभ्यं तथैव भवतो ह्यहम्।
अनुमान्यं च पाल्यं च भक्तं च भज मां विभो ।।

5-8-19a
5-8-19b

वैशंपायन उवाच।

5-8-20x

कृतमित्यब्रवीच्छल्यः किमन्यत्क्रियतामिति।
कृतमित्येव गान्धारिः प्रत्युवाच पुनःपुनः ।।

5-8-20a
5-8-20b

शल्य उवाच।

5-8-21x

गच्छ दुर्योधन पुरं स्वकमेव नरर्षभ ।
अहं गमिष्ये द्रुष्टुं वै युधिष्ठिरमरिंदमम् ।।

5-8-21a
5-8-21b

दृष्ट्वा युधिष्ठिरं राजन्क्षिप्रमेष्ये नराधिप ।
अवश्यं चापि द्रष्टव्यः पाण्डवः पुरुषर्षभः ।।

5-8-22a
5-8-22b

दुर्योधन उवाच।

5-8-23x

क्षिप्रामागम्यतां राजन्पाण्डवं वीक्ष्य पार्थिव ।
त्वय्यधीनाः स्म राजेन्द्र वरदानं स्मरस्व नः ।।

5-8-23a
5-8-23b

शल्य उवाच।

5-8-24x

क्षिप्रमेष्यामि भद्रं ते गच्छस्व स्वपुरं नृप।
` दृष्ट्वा तु पाण्डवान्राजन्न मिथ्या कर्तुमुत्सहे ।।

5-8-24a
5-8-24b

वैशंपायन उवाच।

5-8-25x

पर्यष्वजेतामन्योन्यं शल्यदुर्योधनावुभौ ।।

5-8-25a

स तथा शल्यमामन्त्र्य पुरायात्स्वकं पुरम्।
शल्यो जगाम कौन्तेयानाख्यातुं कर्म तस्य तत् ।।

5-8-26a
5-8-26b

उपप्लाव्यं स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविश्य च।
पाण्डवानथ तान्सर्वाञ्शल्यस्तत्र ददर्श ह ।।

5-8-27a
5-8-27b

चिरात्तु दृष्ट्वा राजानं मातुलं समितिञ्जयम्।
आसनेभ्यः समुत्पेतुः सर्वे सहयुधिष्ठिराः ।।

5-8-28a
5-8-28b

तथा भीमार्जुनौ हृष्टौ स्वस्त्रीयौ च यमावुभौ ।
द्रौपदी च सुभद्रा च अभिमन्युश्च भारत ।।

5-8-29a
5-8-29b

समेत्य च महापाहुं शल्यं पाण्डुसुतस्तदा ।
पाद्यमर्घ्यं च गां चैव प्रतिग्राह्य पुरोधसा ।।

5-8-30a
5-8-30b

कताञ्जलिरदीनात्मा धर्मात्मा शल्यमब्रवीत्।
स्वागतं तेऽस्तु वै राजन्नेतदासनमास्यताम् ।।

5-8-31a
5-8-31b

ततो न्यषीदच्छल्यश्च काञ्चने परमासने ।
तत्र पाद्यथार्घ्यं च न्यवेदयत पाण्डवः ।।

5-8-32a
5-8-32b

शल्य उवाच।

5-8-33x

दुःखस्यैतस्य महतो धार्तराष्ट्रकृतस्य वै।
अवाप्स्यसि फलं राजन्हत्वा शत्रून्परन्तप ।।

5-8-33a
5-8-33b

विदितं ते महाराज लोकतन्त्रं नराधिप ।
तस्माल्लोककृतं किञ्चित्तव तात न विद्यते ।।

5-8-34a
5-8-34b

वैशंपायन उवाच।

5-8-35x

निवेद्य चार्घ्यं विधिवन्मद्रराजाय भारत।
कुशलं पाण्डवोऽपृच्छच्छल्यं सर्वसुखावहम् ।।

5-8-35a
5-8-35b

स तैः परिवृतः सर्वैः पाण्डवैर्धर्मचारिभिः ।
आसने चोपविष्टः स शल्यः पार्थमथाब्रवीत् ।।

5-8-36a
5-8-36b

शल्य उवाच।

5-8-37x

कुशलं राजशार्दूल सर्वत्र कुरुनन्दन ।
अरण्यवासाद्दिष्ट्याऽसि विमुक्तो जयतां वर ।।

5-8-37a
5-8-37b

दुष्करं ते कृतं राजन्निर्जने गहने वने।
भ्रातृभिः सह कौन्तेय कृष्णाया चानयाऽनघ ।।

5-8-38a
5-8-38b

अज्ञातवासं घोरं च वसता दुष्करं कृतम् ।
दुःखमेव कुतः सौख्यं राज्यभ्रष्टस्य भारत ।।

5-8-39a
5-8-39b

सत्ये तपसि दाने च तव बुद्धिर्युधिष्ठिर ।
क्षमा दमश्चाहिंसा च सत्यं चैव युधिष्ठिर ।।

5-8-40a
5-8-40b

अद्भुतश्च पुनर्लोकस्त्वयि राजन्प्रतिष्ठितः।
मृदुर्वदान्यो ब्रह्मण्यो दान्तो धर्मपरायणः ।।

5-8-41a
5-8-41b

धर्मास्ते विदिता राजन्बहवो लोकसाक्षिकाः ।
सर्वं जगदिदं तात विदितं ते परन्तप ।।

5-8-42a
5-8-42b

मुदितश्च पुनर्लोकस्त्वयि राजन्प्रतिष्ठिते ।
दिष्ट्या कृच्छ्रमिदं राजन्पारितं भरतर्षभ ।।

5-8-43a
5-8-43b

दिष्ट्या पश्यामि राजेन्द्र धर्मात्मानं सहानुगम्।
निस्तीर्णदुष्करं राजंस्त्वां धर्मनिचयं प्रभो ।।

5-8-44a
5-8-44b

वैशंपायन उवाच।

5-8-45x

ततोऽस्याकथयद्राजा दुर्योधनसमागमम्।
तच्च शुश्रूषितं सर्वं वरदानं च भारत ।।

5-8-45a
5-8-45b

युधिष्ठिर उवाच।

5-8-46x

सुकृतं ते कृतं राजन्प्रहृष्टेनान्तरात्मना ।
दुर्योधनस्य यद्वीर त्वया वाचा प्रतिश्रुतम् ।।

5-8-46a
5-8-46b

एकं त्विच्छामि भद्रं ते क्रियमाणं महीपते ।
राजन्नकर्तव्यमपि कर्तुमर्हसि सत्तम ।।

5-8-47a
5-8-47b

मम त्ववेक्षया वीर शृणु विज्ञापयामि ते।
भवानिह महाराज वासुदेवसमो युधि ।।

5-8-48a
5-8-48b

कर्णार्जुनाभ्यां संप्राप्ते द्वैरथे राजसत्तम ।
कर्णस्य भवता कार्यं सारथ्यं नात्र संशयः ।।

5-8-49a
5-8-49b

तत्र पाल्योऽर्जुनो राजन्यदि मत्प्रियमिच्छसि।
तेजोवधश्च ते कार्यः सौतेरस्मञ्जयावह्नः ।
अकर्तव्यमपि ह्येतत्कर्मुमर्हसि मातुल ।।

5-8-50a
5-8-50b
5-8-50c

शल्य उवाच।

5-8-51x

श्रृणु पाण्डव भद्रं ते यद्ब्रवीषि महात्मनः ।
तेजोवधनिमित्तं मां सूतपुत्रस्य सङ्गमे ।।

5-8-51a
5-8-51b

अहं तस्य भविष्यामि सङ्घ्रामे सारथिर्ध्रुवम्।
वासुदेवेन हि समं नित्यं मां सोऽभिमन्यतो ।।

5-8-52a
5-8-52b

तस्याहं कुरुशार्दूल प्रतीपमहितं वचः।
ध्रुवं संकथयिष्यामि योद्धुकामस्य संयुगे ।।

5-8-53a
5-8-53b

यथा स हृतदर्पश्च हृततेजाश्च पाण्डव ।
भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ।।

5-8-54a
5-8-54b

एवमेतत्करिष्यामि यथा तात त्वमात्थ माम्।
यच्चान्यदपि शक्ष्यामि तत्करिष्यामि ते प्रियम् ।।

5-8-55a
5-8-55b

यच्च दुःखं त्वया प्राप्तं द्यूते वै कृष्णया सह।
परुषाणि च वाक्यानि सूतपुत्रकृतानि वै ।।

5-8-56a
5-8-56b

जटासुरात्परिक्लेशः कीचकाच्च महाद्युते।
द्रौपद्याऽधिगतं सर्वं दमयन्त्या यथाऽशुभम् ।।

5-8-57a
5-8-57b

सर्वं दुःखमिदं वीर सुखोदर्कं भविष्यति।
नात्र मन्युस्त्वया कार्यो विधिर्हि बलवत्तरः ।।

5-8-58a
5-8-58b

दुःखानि हि महात्मानः प्राप्नुवन्ति युधिष्ठिर।
देवैरपि हि दुःखानि प्राप्तानि जगतीपते ।।

5-8-59a
5-8-59b

इन्द्रेण श्रूयते राजन्सभार्येण महात्मना ।
अनुभूतं महद्दुःखं देवराजेन भारत ।।

5-8-60a
5-8-60b

।। इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि
सेनोद्योगपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-8-27 उपप्लाव्यं विराटनगरस्य प्रदेशविशेषम्। स्कन्धावारं सेनानिवेशस्थानम् ।। 5-8-53 प्रतीपं प्रसङ्गप्रतिकूलम् । अहितं परिणामविरुद्धम् ।। 5-8-58 मन्युर्दैन्यम् ।।

उद्योगपर्व-007 पुटाग्रे अल्लिखितम्। उद्योगपर्व-009