महाभारतम्-06-भीष्मपर्व-088

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← भीष्मपर्व-087 महाभारतम्
षष्ठपर्व
महाभारतम्-06-भीष्मपर्व-088
वेदव्यासः
भीष्मपर्व-089 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122

भीमेन सुनाभादिदुर्योधनानुजाष्टकहननम् ।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 6-88-1x
भीष्मं तु समरे क्रुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः।
न शेकुः पाण्डवा द्रष्टुं तपन्तमिव भास्करम् ।।
6-88-1a
6-88-1b
ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्।
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं मर्दयन्तं शितैः शरैः ।।
6-88-2a
6-88-2b
स तु भीष्मो रणश्लाघी तोमकान्सहसृज्जयान् ।
पाञ्चालांश्च महेष्वासान्पातयामास सायकैः ।।
6-88-3a
6-88-3b
ते वध्यमाना भीष्मेण पाञ्चालाः पाण्डवैः सह।
भीष्ममेवाभ्ययुस्तूर्णं त्यक्त्वा मृत्युकृतं भयम् ।।
6-88-4a
6-88-4b
स तेषां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि ।
चिच्छेद सहसा राजन्बाहूनथ शिरांसि च ।।
6-88-5a
6-88-5b
विरथान्रथिनश्चक्रे पिता देवव्रतस्तव।
पतितान्युत्तमाङ्गानि हयेभ्यो हयसादिनाम् ।।
6-88-6a
6-88-6b
निर्मनुष्यांश्च मातङ्गाञ्शयानान्पर्वतोपमान् ।
अपश्याम महाराज भीष्मास्त्रेण प्रमाथितान् ।।
6-88-7a
6-88-7b
न तत्रासीत्पुमान्कश्चित्पाण्डवानां विशांपते।
अन्यत्र रथिनां श्रेष्ठद्भीमसेनान्महाबलात् ।।
6-88-8a
6-88-8b
स हि भीष्मं समासाद्य छादयामास सायकैः ।
ततो निष्टानको घोरो भीष्मभीमसमागमे ।।
6-88-9a
6-88-9b
बभूव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानकः ।
तथैव पाण्डवा हृष्टाः सिंहनादमथानदन् ।।
6-88-10a
6-88-10b
ततो दुर्योधनो राजा सोदर्यैः परिवारितः।
भीष्मं जुगोप समरे वर्तमाने जनक्षये ।।
6-88-11a
6-88-11b
भीमस्तु सारथिं हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः।
प्रद्रुताश्वे रथे तस्मिन्द्रवमाणे समन्ततः ।।
6-88-12a
6-88-12b
सुनाभस्य शरेणाशु शिरश्चिच्छेद भारत ।
क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्भुवि ।।
6-88-13a
6-88-13b
हते तस्मिन्महाराज तव पुत्रे महारथे ।
नामृष्यन्त रणे शूराः सोदराः सप्त संयुगे ।।
6-88-14a
6-88-14b
आदित्यकेतुर्बह्वाशी कुण्डधारो महोदरः ।
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः सुदुर्जयः ।।
6-88-15a
6-88-15b
पाण्डवं चित्रसन्नाहा विचित्रकवचध्वजाः ।
अभ्यद्रवन्त संग्रामे योद्धुकामारिमर्दनाः ।।
6-88-16a
6-88-16b
महोदरस्तु समरे भीमं विव्याध पत्रिभिः ।
नवभिर्वद्रसंकाशैर्नमुचिं वृत्रहा यथा ।।
6-88-17a
6-88-17b
आदित्यकेतुः सप्तत्या बह्वाशी चापि पञ्चभिः ।
नवत्या कुण्डधारश्च विशालाक्षश्च पञ्चभिः ।।
6-88-18a
6-88-18b
अपराजितो महाराज पराजिष्णुर्महारथम् ।
शरैर्बहुभिरानर्च्छद्भीमसेनं महाबलम् ।।
6-88-19a
6-88-19b
रणे पण्डितकश्चैनं त्रिभिर्बाणैः समार्पयत्।
स तं न ममृषे भीमः शत्रुभिर्वधमाहवे।।
6-88-20a
6-88-20b
धनुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकर्सनः ।
शिरश्चिच्छेद समरे शरेणानतपर्वणा ।।
6-88-21a
6-88-21b
अपराजितस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे ।
पराजितस्य भीमेन कृत्तं गामपतच्छिरः ।।
6-88-22a
6-88-22b
अथापरेण भल्लेन कुण्डधारं महारथम् ।
प्राहिणोन्मृत्युलोकाय सर्वलोकस्य पश्यतः ।।
6-88-23a
6-88-23b
ततः पुनरमेयात्मा प्रसंधाय शिलीमुखम् ।
प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत।।
6-88-24a
6-88-24b
स शरः पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम् ।
यथा नरं निहत्याशु भुजगः कालचोदितः ।।
6-88-25a
6-88-25b
विशालाक्षशिरश्छित्त्वा पातयामास भूतले।
त्रिभिः शरैरदीनात्मा स्मरन्क्लेशं पुरातनम् ।।
6-88-26a
6-88-26b
महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे ।
विव्याध समरे राजन्स हतो न्यपतद्भुवि ।।
6-88-27a
6-88-27b
आदित्यकेतोः केतुं च च्छित्त्वा बाणेन संयुगे ।
भल्लेन भृशतीक्ष्णेन शिरश्चिच्छेद भारत ।।
6-88-28a
6-88-28b
बह्वाशिनं तत भीमः शरेणानतर्वणा ।
प्रेषयामास संक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति ।।
6-88-29a
6-88-29b
प्रदुद्रुवुस्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव विशांपते ।
मन्यमाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य भाषितम् ।।
6-88-30a
6-88-30b
ततो दुर्योधनो राजा भ्रातृव्यसनकर्शितः।
अब्रवीत्तावकान्योधान्भीमोऽयं वध्यतामिति ।।
6-88-31a
6-88-31b
एवमेते महेष्वासाः पुत्रास्त्व विशांपते ।
भ्रातॄन्संदृश्य निहतान्प्रस्मरंस्ते हि तद्वचः ।।
6-88-32a
6-88-32b
यदुक्तवान्महाप्राज्ञः क्षत्ता हितमनामयम् ।
तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिव्यदर्शिनः ।।
6-88-33a
6-88-33b
लोभमोहसमाविष्टः पुत्रप्रीत्या जनाधिप।
न बुध्यसे पुरा यत्तत्तथ्यमुक्तं वचो महत् ।।
6-88-34a
6-88-34b
तथैव च वधार्थाय पुत्राणां पाण्डवो बली।
नूनं जातो महाबाहुर्यथा हन्ति स्म कौरवान् ।।
6-88-35a
6-88-35b
ततो दुरयोधनो राजा भीष्ममासाद्य संयुगे।
दुःखेन महताऽऽविष्टो विललाप सुदुःखितः ।।
6-88-36a
6-88-36b
निहता भ्रातरः शूरा भीमसेनेन मे युधि।
यतमानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते सर्वसैनिकाः ।।
6-88-37a
6-88-37b
भवांश्च मध्यस्थतया नित्यमस्मानुपेक्षते।
सोऽहं कुपथमारूढः पश्य दैवमिदं मम ।।
6-88-38a
6-88-38b
एतच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं पिता देवव्रतस्तव।
दुर्योधनमिदं वाक्यमब्रवीत्समाश्रुलोचनः ।।
6-88-39a
6-88-39b
उक्तमेतन्मया पूर्वं द्रोणेन विदुरेण च ।
गान्धार्या च यशस्विन्या तत्त्वं तात न बुद्धवान् ।।
6-88-40a
6-88-40b
समयश्च मया पूर्वं कृतो वै शत्रुकर्शन ।
नाहंयुधि नियोक्तव्यो नाप्याचार्यः कथंचना ।।
6-88-41a
6-88-41b
यय हि धर्तराष्ट्राणां भीमो द्रक्ष्यति संयुगे।
हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ।।
6-88-42a
6-88-42b
स त्वं राजन्स्थिरो भूत्वा रणे कृत्वा दृढां मतिम् ।
योधयस्व रणे पार्थान्स्वर्गं कृत्वा परायणम् ।।
6-88-43a
6-88-43b
न शक्यः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ।
तस्माद्युद्धे स्थिरां कृत्वा मतिं युद्ध्यस्व भारत ।।
6-88-44a
6-88-44b
।। इति श्रीमन्महाभरते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि
अष्टमदिवसयुद्धे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ।।
भीष्मपर्व-087 पुटाग्रे अल्लिखितम्। भीष्मपर्व-089