महाभारतम्-06-भीष्मपर्व-083

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← भीष्मपर्व-082 महाभारतम्
षष्ठपर्व
महाभारतम्-06-भीष्मपर्व-083
वेदव्यासः
भीष्मपर्व-084 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122

द्वन्द्वयुद्धवर्णनम् ।। 1 ।।

धृतराष्ट्र उवाच। 6-83-1x
बहूनि हि विचित्राणि द्वैरथानि स्म सञ्जय।
पाण्डूनां मामकैः सार्धमश्रौषं तव जल्पतः ।।
6-83-1a
6-83-1b
न चैव मामकं किंचिद्धृष्टं शंससि सञ्जय ।
नित्यं पाण्डुसुतान्हृष्टानभग्नान्संप्रशंससि ।।
6-83-2a
6-83-2b
जीयमानान्विमनसो मामकान्विगतौजसः ।
वदसे संयुगे सूत दिष्टमेतन्न संशयः ।।
6-83-3a
6-83-3b
सञ्जय उवाच। 6-83-4x
यथाशक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः।
दर्शयानाः परं शक्त्या पौरुषं पुरुषर्षभ ।।
6-83-4a
6-83-4b
गङ्गायाः सुरनद्या वै स्वादुभूतं यथोदकम् ।
महोदधिसमभ्याशे लवणत्वं निगच्छति ।।
6-83-5a
6-83-5b
तथा तत्पौरुषं राजंस्तावकानां परंतप ।
प्राप्य पाण्डुसुतान्वीरान्व्यर्थं भवति संयुगे ।।
6-83-6a
6-83-6b
घटमानान्यथाशक्ति कुर्वाणान्कर्म दुष्करम् ।
न दोषेण कुरुश्रेष्ठ कौरवान्गन्तुमर्हसि ।।
6-83-7a
6-83-7b
तवापराधात्सुमहान्सपुत्रस्य विशांपते ।
पृतिव्याः प्रक्षयो घोरो यमराष्ट्रविवर्धनः ।।
6-83-8a
6-83-8b
आत्मदोषात्समुत्पन्नं शोचितुं नार्हसे नृप ।
न हि रक्षन्ति राजानः सर्वथाऽत्रापि जीवितम् ।।
6-83-9a
6-83-9b
युद्धे सुकृतिनां लोकानिच्छन्तो वसुधाधिपाः।
चमूं विगाह्य युद्ध्यन्ते नित्यं स्वर्गपरायणाः ।।
6-83-10a
6-83-10b
पूर्वाह्णे तु महाराज प्रावर्तत जनक्षयः।
तं त्वमेकमना भूत्वा शृणु देवासुरोपमम् ।।
6-83-11a
6-83-11b
आवन्त्यौ तु महेष्वासौ महासेनौ महाबलौ ।
युधामन्युमभिप्रेक्ष्य समेयता रणोत्कटौ ।।
6-83-12a
6-83-12b
तेषां प्रववृते युद्धं समुहद्रोणहर्षणम् ।
युधामन्युः सुसंक्रुद्धो भ्रातरौ देवरूपिणौ ।।
6-83-13a
6-83-13b
विव्याध निशितैस्तूर्णं शरैः सन्नतपर्वभिः।
तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनौ ।।
6-83-14a
6-83-14b
युध्यतां हि तथा राजन्विशेषो न व्यदृश्यत ।
यततां शत्रुनाशाय कृतप्रतिकृतैषिणाम् ।।
6-83-15a
6-83-15b
युधामन्युस्ततो राजन्ननुविन्दस्य सायकैः ।
चतुर्भिश्चतुरो वाहाननयद्यमसादनम् ।।
6-83-16a
6-83-16b
भल्लाभ्यां च सुतीक्ष्णाभ्यां धनुः केतुं च मारिष ।
चिच्छेद समरे राजंस्तदद्भुतमिवाभवत् ।।
6-83-17a
6-83-17b
त्यक्त्वाऽनुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः।
धनुर्गृहीत्वा परमं भारसाधनमुत्तमम् ।।
6-83-18a
6-83-18b
तावेकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरौ।
शरान्मुमुचतुस्तूर्णं युधामन्यौ महात्मनि ।।
6-83-19a
6-83-19b
ताभ्यां मुक्ता महावेगाः शराः काञ्चनभूषणाः ।
दिवाकरपथं प्राप्य च्छादयामासुरम्बरम् ।।
6-83-20a
6-83-20b
युधामन्यू रणे क्रुद्धो भ्रातरौ तौ महारथौ ।
ववर्ष शरवर्षेण सारथिं चाप्यपातयत् ।।
6-83-21a
6-83-21b
तस्मिंस्तु पतिते भूमौ गतसत्वे तु सारथौ ।
रथः प्रदुद्राव दिशः समुद्धान्तहयस्ततः ।।
6-83-22a
6-83-22b
तौ स जित्वा महाराज यज्ञसेनसुतः प्रभुः।
पौरुषं ख्यापयंस्तूर्णं व्यधमत्तव वाहिनीम् ।।
6-83-23a
6-83-23b
सा वध्यमाना समरे धार्तराष्ट्री महाचमूः ।
वेगान्बहुविधांश्चक्रे विषं पीत्वेन मानवः ।।
6-83-24a
6-83-24b
हैडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्।
रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महाबलः ।।
6-83-25a
6-83-25b
ततः प्राग्ज्योतिषो राजा नागराजं समास्थितःक ।
यथा वज्रधरः पूर्वं संग्रामे तारकामये ।।
6-83-26a
6-83-26b
तत्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च समागताः ।
विशेषं न स्म विविदुर्हैडिम्बभगदत्तयोः ।।
6-83-27a
6-83-27b
यथा सुरपतिः शक्रस्त्रासयामास दानवान्।
तथैव समरे राजा द्रावयामास पाण्डवान् ।।
6-83-28a
6-83-28b
तेन विद्राव्यमाणास्ते पाण्डवाः सर्वतो दिशम्।
त्रातारं नाभ्यगच्छन्तः स्वेष्वनीकेषु भारत ।।
6-83-29a
6-83-29b
भैमसेनिं रथस्थं तु तत्रापश्याम भारत ।
शेषा विमनसो भूत्वा प्राद्रवन्त महारथाः ।।
6-83-30a
6-83-30b
निवृत्तेषु तु पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत ।
आसीन्निष्ठानको घोरस्तव सैन्यस्य संयुगे ।।
6-83-31a
6-83-31b
घटोत्कचस्ततो राजन्भगदत्तं महारणे।
शरैः प्रच्छादयामास मेरुं गिरिमिवाम्बुदः ।।
6-83-32a
6-83-32b
निहत्य ताञ्शरान्राजा राक्षसस्य धनुश्र्युतान्।
भैमसेनिं रणे तूर्णं सर्वमर्मस्वताडयत् ।।
6-83-33a
6-83-33b
स ताड्यमानो बहुभिः शरैः सन्नतपर्वभिः ।
न विव्यथे राक्षसन्द्रो भिद्यमान इवाचलः ।।
6-83-34a
6-83-34b
तस्य प्राग्ज्योतिषः क्रुद्धस्तोमरांश्च चतुर्दश ।
प्रेषयामास समरे तांश्चिच्छेद स राक्षसः ।।
6-83-35a
6-83-35b
स तांश्छित्त्वा महाबाहुस्तोमरान्निशितैः शरैः ।
भगदत्तं च विव्याध सप्तत्या कङ्कपत्रिभिः ।।
6-83-36a
6-83-36b
ततः प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहसन्निव भारत।
तस्याश्वांश्चतुरः सङ्ख्ये पातयामास सायकैः ।।
6-83-37a
6-83-37b
स हताश्वे रथे तिष्ठन्राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् ।
शक्तिं चिक्षेप वेगेन प्रग्ज्योतिषगजं प्रति ।।
6-83-38a
6-83-38b
तामापतन्तीं सहसा हेमदण्डां सुवेगिनीम् ।
त्रिधा चिच्छेद नृपतिः सा व्यकीर्यत मेदिनीं ।।
6-83-39a
6-83-39b
शक्तिं विनिहतां दृष्ट्वा हैडिम्बः प्राद्रवद्भयात् ।
यथेन्द्रस्य रणात्पूर्वं नमुचिर्दैत्यसत्तमः ।।
6-83-40a
6-83-40b
तं विजित्य रणे शूरं विक्रान्तं ख्यातपौरुषम् ।
अजय्यं समरे वीरं यमेन वरुणेन च ।।
6-83-41a
6-83-41b
पाण्डवीं समरे सेनां संममर्द स कुञ्जरः ।
यथा वनगजो राजन्मृद्गश्चरति पद्मिनीम् ।।
6-83-42a
6-83-42b
मद्रेश्वरस्तु समरे यमाभ्यां समसञ्जत ।
स्वस्त्रीयौ छादयांचक्रे शरौघैः पाण्डुनन्दनौ ।।
6-83-43a
6-83-43b
सहदेवस्तु समरे मातुलं दृश्य संगतम् ।
अवारयच्छरौघेण मेघो यद्वद्दिवाकरम् ।।
6-83-44a
6-83-44b
छाद्यमानः शरौघेण हृष्टरूपतरोऽभवत् ।
तयोश्चाप्यभवत्प्रीतिरतुला मातृकारणात् ।।
6-83-45a
6-83-45b
ततः प्रहस्य समरे नकुलस्य महारथः।
` ध्वजं चिच्छेद बाणेन धनुश्चैकेन मारिष ।।
6-83-46a
6-83-46b
अथैनं छिन्नधन्वानं छादयामास भारत।
निजघान रणे तं तु सूतं चास्य न्यपातयत् ।।
6-83-47a
6-83-47b
ततः प्रसह्य समरे नकुलस्य महारथः ।
अश्वांश्च चतुरो राजंश्चतुर्भिः सायकोत्तमैः ।।
6-83-48a
6-83-48b
प्रेषयामास समरे यमस्य सदनं प्रति।
हताश्वात्तु रथात्तूर्णमवप्लुत्य महारथः ।।
6-83-49a
6-83-49b
आरुरोह ततो यानं भ्रातुरेव यशस्विनः ।
एकस्थौ तु रणे शूरौ दृढे विक्षिप्य कार्मुके ।।
6-83-50a
6-83-50b
मद्रराजरथं तूर्णं च्छादयामासतुः क्षणात्।
स च्छाद्यमानो बहुभिः शरैः सन्नतपर्वभिः ।।
6-83-51a
6-83-51b
स्वस्त्रीयाभ्यां नरव्याघ्रो नाकम्पत यथाऽचलः।
प्रहसन्निव तां चापि शस्त्रवृष्टिं जघान ह ।।
6-83-52a
6-83-52b
सहदेवस्ततः क्रुद्धः शरमुद्गृह्य वीर्यवान्।
मद्रराजमभिप्रेक्ष्य प्रेषयामास भारत ।।
6-83-53a
6-83-53b
स शरः प्रेषितस्तेन गरुडानिलवेगवान् ।
मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले ।।
6-83-54a
6-83-54b
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः ।
निषसाद महाराज कश्मलं च जगाम ह ।।
6-83-55a
6-83-55b
तं विसंज्ञं निपतितं सूतः संप्रेक्ष्य संयुगे।
अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामभिपीडितम् ।।
6-83-56a
6-83-56b
दृष्ट्वा मद्रेश्वररथं धार्तराष्ट्राः पराङ्भुखम्।
सर्वे विमनसो भूत्वा नेदमस्तीत्यचिन्तयन् ।।
6-83-57a
6-83-57b
निर्जित्य मातुलं सङ्ख्ये माद्रीपुत्रौ महारथौ ।
दध्यतुर्मुदितौ शङ्खौ सिंहनादं च नेदतुः ।।
6-83-58a
6-83-58b
अभिदुद्रुवतुर्हृष्टौ तव सैन्यं विशांपते ।
यथा दैत्यचमूं राजन्निन्द्रोपेन्द्राविवामरौ ।।
6-83-59a
6-83-59b
।। इति श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि
सप्तमदिवसयुद्धे त्र्यशीतितमोऽध्यायः ।।

[सम्पाद्यताम्]

6-83-12 इरावन्तमभिप्रेक्ष्य इति झo पाठः ।। 6-83-13 इरावांस्तु सुसंक्रुद्ध इति झo पाठः ।। 6-83-16 इरावांस्तु ततं इति झo पाठः ।। 6-83-19 इरावति महात्मनीति झo पाठः ।। 6-83-21 इरावांस्तु रणे इति झo पाठः ।। 6-83-23 नागराजसुतासुत इति झo पाठः । तत्र नागराजः कौरव्यस्तस्य सुता उलूपी तस्याः सुत इरावानित्यर्थः ।। 6-83-31 निष्ठानकः सव्यथः कशब्दः ।।

भीष्मपर्व-082 पुटाग्रे अल्लिखितम्। भीष्मपर्व-084