महाभारतम्-06-भीष्मपर्व-001

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
महाभारतम्
षष्ठपर्व
महाभारतम्-06-भीष्मपर्व-001
वेदव्यासः
भीष्मपर्व-002 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122

श्रीवेदव्यासाय नमः
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।6-1-1a
देवीं सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥6-1-1b
जनमेजय उवाच 6-1-1x
कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः ।6-1-1a
पार्थिवाश्च महात्मानो नानादेशसमागताः । 6-1-1b
वैशंपायन उवाच 6-1-2x
यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः ।6-1-2a
कुरुक्षेत्रे तपः क्षेत्रे श्रृणु त्वं पृथिवीपते ॥6-1-2b
तेऽवतीर्य कुरुक्षेत्रं पाण्डवाः सहसोमकाः ।6-1-3a
कौरवानभ्यवर्तन्त जिगीषन्तो महाबलाः ।।6-1-3b
वेदाध्ययनसंपन्नाः सर्वे युध्दाभिनन्दिनः । 6-1-4a
आश्ंसन्तो जयं युध्दे बलेनाभिमुखा रणे ।।6-1-4b
अभियाय च दुर्धर्षा धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम ।6-1-5a
प्रामुखाः पश्चिमे भागे न्यविशन्त ससैनिकाः ।।6-1-5b
स्यमन्तपञ्चकाद्वाह्यं शिविराणि सहस्रशः ।6-1-6a
कारयामास विधिवत्कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥6-1-6b
शून्येव पृथिवी सर्वाअ बालवृध्दावशेषिता ।6-1-7a
निरश्वपुरुषेवासीद्रथक्कुञ्जरवर्जिता ॥6-1-7b
यावत्तपति सूर्यो हि जम्बूद्वीपस्य मण्डलम् ।6-1-8a
तावदेव समावृत्तं बलं पार्थिवसत्तम ॥6-1-8b
एकस्याः सर्ववर्णास्ते मण्डलं बहुयोजनम् ।6-1-9a
पर्याक्रामन्त देशांश्च नदीः शैलान्वनानि च ॥6-1-9b
तेषां युधिष्ठिरो राजा सर्वेषां पुरुषर्षभ ।6-1-10a
व्यादिदेश सवाहानां भक्ष्यभोज्यमनुत्तमम् ॥6-1-10b
संज्ञाश्च विविघास्तात् तेषां चक्रे युधिष्ठिरः ।6-1-11a
एवंवादी वेदितव्यः पाण्डवेयोऽयमित्युत ॥6-1-11b
अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्चाभरणानि च ।6-1-12a
योजयामास कौरव्यो युध्दकाल उपस्थिते ॥6-1-12b
दृष्ट्वा ध्वजाग्रं पार्थस्य धार्तराष्ट्रो महामनाः ।6-1-13a
सहसर्वैर्महीपालैः प्रत्यव्यूहत पाण्डवम् ॥6-1-13b
पाण्डरेणातपत्रेण धियमाणेन मूर्धनि ।6-1-14a
मध्ये नागसहस्रस्य भ्रातृभिः परिवारितः ॥6-1-14b
दृष्ट्वा दुर्योधनं हृष्टाः पाञ्चाला युध्दनन्दिनः ।6-1-15a
दध्मुः प्रीता महाशङ्खान्भेरीर्जध्रुः सहस्रशः ॥6-1-15b
ततः प्रहृष्टां स्वां सेनामभिवीक्ष्याथ पाण्डवाः ।6-1-16a
वभूवुर्हृष्टमनसो वासुदेवश्च वीर्यवान् ॥6-1-16b
स्वयोधान्हर्षयन्तौ च वासुदेवघनञ्चयौ ।6-1-17a
दध्मतुः पुरुषव्याघ्रौ दिव्यौ शङ्खौ रथे स्थितौ ॥6-1-17b
पाञ्चजन्यस्य शङ्खस्य देवदत्तस्य चोभयोः ।6-1-18a
श्रुत्वा तु निनदं योघाः शकृन्मूत्रं प्रसुस्त्रुवुः ॥6-1-18b
यथा सिंहस्य नदतः स्वनं श्रुत्वेतरे मृगाः ।6-1-19a
 त्रसेयुर्निनदं श्रुत्वा तथाऽसीदत तद्लम् ॥6-1-19b
उदतिष्ठद्रजो भौमं न प्राज्ञायत किंचन ।6-1-20a
असं गत इवादित्यः सैन्येन रजसा वृतः ॥6-1-20b
ववर्प तत्र पर्जन्यो मांसशोणितवृष्टिमान् ।6-1-21a
व्युक्षन्सर्वाणि सैन्यानि तदद्भुतमिवाभवत् ॥6-1-21b
वायुस्ततः प्रादुरभून्नीचैः शर्करकर्षणः ।6-1-22a
विनिध्नंस्तान्यनीकानि शतशोऽथ सहस्रशः ॥6-1-22b
उभे सैन्ये च राजेन्द्र युध्दाय मुदिते भृशम् ।6-1-23a
कुरुक्षेत्रे स्थिते यत्ते सागरक्षुभितोपमे ॥6-1-23b
तयोस्तु सेनयोरासीदद्भुतः स तु संगमः ।6-1-24a
युगान्ते समनुप्राप्ते द्वयोः सागरयोरिव ॥6-1-24b
शून्याऽऽसीत्पृथिवी सर्वा वृध्दबालावशेषिता ।6-1-25a
निरश्वपुरुषेवासीद्रथकुञ्चरवर्जिता ।6-1-25b
तेन सेनासमूहेन समानीतेन कौरवैः ॥6-1-25c
ततस्ते समयं चक्रुः कुरुपाण्डावसोमकाः ।6-1-26a
धर्मन्संस्थापयामासुर्युध्दानां भरतर्षभ ॥6-1-26b
निवृत्ते विहिते युध्दे स्यात्प्रीतिर्नः परस्परम् ।6-1-27a
यथापरं यथायोगं न च स्यात्कस्याचित्पुनः ॥6-1-27b
वाचा युध्दे प्रव्रुत्तानां वाचैव प्रतियोधनम् ।6-1-28a
निष्क्रान्ताः पृतनामध्यान्नहन्तव्याः कदाचन ॥6-1-28b
रथी च रथिना योध्यो गजेन गक्षधूर्गतः ।6-1-29a
अश्वेनाश्वी पदातिश्च पादातेनैव भारत ॥6-1-29b
यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथाबलम् ।6-1-30a
समाभाप्य प्रहर्तव्यं न विश्वस्ते न विह्वले ॥6-1-30b
परेण सह संयुक्तः प्रमत्तो विमुखस्तथा ।6-1-31a
क्षीणशस्त्रो विवर्मा च न हन्तव्यः कदाचन ॥6-1-31b
न सूतेषु न धुर्येषु न च शस्त्रोपनायिषु ।6-1-32a
न भेरीशङ्खवादेषु प्रहर्तव्यं कथंचन ॥6-1-32b
एवं ते समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः ।6-1-33a
विस्मयं परमं जग्मुः प्रेक्षमाणाः परस्परम् ॥6-1-33b
निविश्य च महात्मानस्ततस्ते पुरुषर्षभाः ।6-1-34a
हृष्टरुपाःसृमनसोबभूवुःसहसैनिकाः॥6-1-34b