सामग्री पर जाएँ

नारदपुराणम्- पूर्वार्धः/अध्यायः १०३

विकिस्रोतः तः
नारदपुराणम्- पूर्वार्धः
 1. अध्यायः १
 2. अध्यायः २
 3. अध्यायः ३
 4. अध्यायः ४
 5. अध्यायः ५
 6. अध्यायः ६
 7. अध्यायः ७
 8. अध्यायः ८
 9. अध्यायः ९
 10. अध्यायः १०
 11. अध्यायः ११
 12. अध्यायः १२
 13. अध्यायः १३
 14. अध्यायः १४
 15. अध्यायः १५
 16. अध्यायः १६
 17. अध्यायः १७
 18. अध्यायः १८
 19. अध्यायः १९
 20. अध्यायः २०
 21. अध्यायः २१
 22. अध्यायः २२
 23. अध्यायः २३
 24. अध्यायः २४
 25. अध्यायः २५
 26. अध्यायः २६
 27. अध्यायः २७
 28. अध्यायः २८
 29. अध्यायः २९
 30. अध्यायः ३०
 31. अध्यायः ३१
 32. अध्यायः ३२
 33. अध्यायः ३३
 34. अध्यायः ३४
 35. अध्यायः ३५
 36. अध्यायः ३६
 37. अध्यायः ३७
 38. अध्यायः ३८
 39. अध्यायः ३९
 40. अध्यायः ४०
 41. अध्यायः ४१
 42. अध्यायः ४२
 43. अध्यायः ४३
 44. अध्यायः ४४
 45. अध्यायः ४५
 46. अध्यायः ४६
 47. अध्यायः ४७
 48. अध्यायः ४८
 49. अध्यायः ४९
 50. अध्यायः ५०
 51. अध्यायः ५१
 52. अध्यायः ५२
 53. अध्यायः ५३
 54. अध्यायः ५४
 55. अध्यायः ५५
 56. अध्यायः ५६
 57. अध्यायः ५७
 58. अध्यायः ५८
 59. अध्यायः ५९
 60. अध्यायः ६०
 61. अध्यायः ६१
 62. अध्यायः ६२
 63. अध्यायः ६३
 64. अध्यायः ६४
 65. अध्यायः ६५
 66. अध्यायः ६६
 67. अध्यायः ६७
 68. अध्यायः ६८
 69. अध्यायः ६९
 70. अध्यायः ७०
 71. अध्यायः ७१
 72. अध्यायः ७२
 73. अध्यायः ७३
 74. अध्यायः ७४
 75. अध्यायः ७५
 76. अध्यायः ७६
 77. अध्यायः ७७
 78. अध्यायः ७८
 79. अध्यायः ७९
 80. अध्यायः ८०
 81. अध्यायः ८१
 82. अध्यायः ८२
 83. अध्यायः ८३
 84. अध्यायः ८४
 85. अध्यायः ८५
 86. अध्यायः ८६
 87. अध्यायः ८७
 88. अध्यायः ८८
 89. अध्यायः ८९
 90. अध्यायः ९०
 91. अध्यायः ९१
 92. अध्यायः ९२
 93. अध्यायः ९३
 94. अध्यायः ९४
 95. अध्यायः ९५
 96. अध्यायः ९६
 97. अध्यायः ९७
 98. अध्यायः ९८
 99. अध्यायः ९९
 100. अध्यायः १००
 101. अध्यायः १०१
 102. अध्यायः १०२
 103. अध्यायः १०३
 104. अध्यायः १०४
 105. अध्यायः १०५
 106. अध्यायः १०६
 107. अध्यायः १०७
 108. अध्यायः १०८
 109. अध्यायः १०९
 110. अध्यायः ११०
 111. अध्यायः १११
 112. अध्यायः ११२
 113. अध्यायः ११३
 114. अध्यायः ११४
 115. अध्यायः ११५
 116. अध्यायः ११६
 117. अध्यायः ११७
 118. अध्यायः ११८
 119. अध्यायः ११९
 120. अध्यायः १२०
 121. अध्यायः १२१
 122. अध्यायः १२२
 123. अध्यायः १२३
 124. अध्यायः १२४
 125. अध्यायः १२५

ब्रह्मोवाच ।।
श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि वाराहं वै पुराणकम् ।।
भागद्वययुतं शश्वद्विष्णुमाहात्म्यसूचकम् ।। १०३-१ ।।

मानवस्य तु कल्पस्य प्रसंगं मत्कृतं पुरा ।।
निबबंध पुराणेऽस्मिंश्चतुर्विंशसहस्रके ।। १०३-२ ।।

व्यासो हि विदुषां श्रेष्ठः साक्षान्नारायणो भुवि ।।
तत्रादौ शुभसंवादः स्मृतोभूमिवराहयोः ।। १०३-३ ।।

अथादिकृतवृत्तांते रंभस्य चरितं ततः ।।
दुर्जयस्य च तत्पश्चाच्छ्राद्धकल्प उदीरितः ।। १०३-४ ।।

महातपस आख्यानं गौर्युत्पत्तिस्ततः परा ।।
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ।। १०३-५ ।।

गणानां च तथा देव्या धनदस्य वृषस्य च ।।
आख्यानं सत्यतपसो व्रताख्यानसमन्वितम् ।। १०३-६ ।।

अगस्त्यगीता तत्पश्चाद्रुद्रगीता प्रकीर्तिता ।।
महिषासुरविध्वंसमाहात्म्यं च त्रिशक्तिजम् ।। १०३-७ ।।

पर्वाध्यायस्ततः श्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम् ।।
इत्यादि कृतवृत्तांतं प्रथमे दर्शितं मया ।। १०३-८ ।।

भगवद्धर्मके पश्चाद्वततीर्थकथानकम् ।।
द्वात्रिंशदपराधानां प्रायश्चित्तं शरीरगम् ।। १०३-९ ।।

तीर्थानां चापि सर्वेषां माहात्म्यं पृथगीरितम् ।।
मथुराया विशेषेण श्राद्धादीनां विधिस्ततः ।। १०३-१० ।।

वर्णनं यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसंगतः ।।
विपाकः कर्मणां चैव विष्णुव्रतनिरूपणम् ।। १०३-११ ।।

गोकर्णस्य च माहात्म्यं कीर्तितं पापनाशनम् ।।
इत्येवं पूर्वभागोऽयं पुराणस्य निरूपितः ।। १०३-१२ ।।

उत्तरे प्रविभागे तु पुलस्त्यकुरुराजयोः ।।
संवादे सर्वतीर्थानां माहात्म्यं विस्तरात्पृथक् ।। १०३-१३ ।।

अशेषधर्माश्चाख्याताः पौष्करं पुण्यपर्व च ।।
इत्येवं तव वाराहं प्रोक्तं पापविनाशनम् ।। १०३-१४ ।।

पठतां श्रृण्वतां चैव भगवद्भक्तिवर्धनम् ।।
कांचनं गरुड कृत्वा तिलधेनुसमन्वितम् ।। १०३-१५ ।।

लिखित्वैतच्च यो दद्याच्चैत्र्यां विप्राय भक्तितः ।।
स लभेद्वैष्णवं धाम देवर्षिगणवंदितः ।। १०३-१६ ।।

यो वानुक्रमणीमेंतां श्रृणोत्यपि पठत्यपि ।।
सोऽपि भक्तिं लभेद्विष्णौ संसारोच्छेदकारिणीम् ।। १०३-१७ ।।

इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे वाराहपुराणानुक्रमणीवर्णनं नाम त्र्युत्तरशततमोऽध्यायः ।। १०३ ।।