नारदपुराणम्- पूर्वार्धः/अध्यायः ८९

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
नारदपुराणम्- पूर्वार्धः
 1. अध्यायः १
 2. अध्यायः २
 3. अध्यायः ३
 4. अध्यायः ४
 5. अध्यायः ५
 6. अध्यायः ६
 7. अध्यायः ७
 8. अध्यायः ८
 9. अध्यायः ९
 10. अध्यायः १०
 11. अध्यायः ११
 12. अध्यायः १२
 13. अध्यायः १३
 14. अध्यायः १४
 15. अध्यायः १५
 16. अध्यायः १६
 17. अध्यायः १७
 18. अध्यायः १८
 19. अध्यायः १९
 20. अध्यायः २०
 21. अध्यायः २१
 22. अध्यायः २२
 23. अध्यायः २३
 24. अध्यायः २४
 25. अध्यायः २५
 26. अध्यायः २६
 27. अध्यायः २७
 28. अध्यायः २८
 29. अध्यायः २९
 30. अध्यायः ३०
 31. अध्यायः ३१
 32. अध्यायः ३२
 33. अध्यायः ३३
 34. अध्यायः ३४
 35. अध्यायः ३५
 36. अध्यायः ३६
 37. अध्यायः ३७
 38. अध्यायः ३८
 39. अध्यायः ३९
 40. अध्यायः ४०
 41. अध्यायः ४१
 42. अध्यायः ४२
 43. अध्यायः ४३
 44. अध्यायः ४४
 45. अध्यायः ४५
 46. अध्यायः ४६
 47. अध्यायः ४७
 48. अध्यायः ४८
 49. अध्यायः ४९
 50. अध्यायः ५०
 51. अध्यायः ५१
 52. अध्यायः ५२
 53. अध्यायः ५३
 54. अध्यायः ५४
 55. अध्यायः ५५
 56. अध्यायः ५६
 57. अध्यायः ५७
 58. अध्यायः ५८
 59. अध्यायः ५९
 60. अध्यायः ६०
 61. अध्यायः ६१
 62. अध्यायः ६२
 63. अध्यायः ६३
 64. अध्यायः ६४
 65. अध्यायः ६५
 66. अध्यायः ६६
 67. अध्यायः ६७
 68. अध्यायः ६८
 69. अध्यायः ६९
 70. अध्यायः ७०
 71. अध्यायः ७१
 72. अध्यायः ७२
 73. अध्यायः ७३
 74. अध्यायः ७४
 75. अध्यायः ७५
 76. अध्यायः ७६
 77. अध्यायः ७७
 78. अध्यायः ७८
 79. अध्यायः ७९
 80. अध्यायः ८०
 81. अध्यायः ८१
 82. अध्यायः ८२
 83. अध्यायः ८३
 84. अध्यायः ८४
 85. अध्यायः ८५
 86. अध्यायः ८६
 87. अध्यायः ८७
 88. अध्यायः ८८
 89. अध्यायः ८९
 90. अध्यायः ९०
 91. अध्यायः ९१
 92. अध्यायः ९२
 93. अध्यायः ९३
 94. अध्यायः ९४
 95. अध्यायः ९५
 96. अध्यायः ९६
 97. अध्यायः ९७
 98. अध्यायः ९८
 99. अध्यायः ९९
 100. अध्यायः १००
 101. अध्यायः १०१
 102. अध्यायः १०२
 103. अध्यायः १०३
 104. अध्यायः १०४
 105. अध्यायः १०५
 106. अध्यायः १०६
 107. अध्यायः १०७
 108. अध्यायः १०८
 109. अध्यायः १०९
 110. अध्यायः ११०
 111. अध्यायः १११
 112. अध्यायः ११२
 113. अध्यायः ११३
 114. अध्यायः ११४
 115. अध्यायः ११५
 116. अध्यायः ११६
 117. अध्यायः ११७
 118. अध्यायः ११८
 119. अध्यायः ११९
 120. अध्यायः १२०
 121. अध्यायः १२१
 122. अध्यायः १२२
 123. अध्यायः १२३
 124. अध्यायः १२४
 125. अध्यायः १२५

सनत्कुमार उवाच ।।
अथासामावृतिस्थानां शक्तीनां समयेन च ।।
नाम्नां सहस्रं वक्ष्यामि गुरुध्यानपुरः सरम् ।। ८९-१ ।।

नाथा नव प्रकाशाद्याः सुभगांताः प्रकीर्तिताः ।।
भूम्यादीनिशिवांतानि विद्धि तत्त्वानि नारद ।। ८९-२ ।।

गुरुजन्मादिपर्वाणि दर्शान्तानि च सप्त वै ।।
एतानि प्राहमनोवृत्त्या चिंतयेत्साधकोत्तमः ।। ८९-३ ।।

गुरुस्तोत्रं जपेच्चापि तद्गतेनांतरात्मना ।।
नमस्ते नाथ भगवञ्शिवाय गुरुरूपिणे ।। ८९-४ ।।

विद्यावतारसंसिद्ध्यै स्वौकृतानेकविग्रह ।।
नवाय नवरूपाय परमार्थैकरूपिणे ।। ८९-५ ।।

सर्वाज्ञानतमोभेदभानवे चिद्धनाय ते ।।
स्वतंत्राय दयाक्लृप्तविग्रहाय शिवात्मने ।। ८९-६ ।।

परतंत्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे ।।
विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिनाम् ।। ८९-७ ।।

प्रकाशानां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे ।।
पुरस्तात्पार्श्वयोः पृष्ठे नमः कुर्यामुपर्यधः ।। ८९-८ ।।

सदा मञ्चित्तसदने विधेहि भवदासनम् ।।
इति स्तुत्वा गुरुं भक्त्या परां देवीं विचिंतयेत् ।। ८९-९ ।।

गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम् ।।
देवीं मंत्रमयीं नौमि मातृकापीठरूपिणीम् ।। ८९-१० ।।

प्रणमामि महादेवीं मातृकां परमेश्वरीम् ।।
कालहृल्लोहोलोल्लोहकलानाशनकारिणीम् ।। ८९-११ ।।

यदक्षरै कमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्द्धते नरः ।।
रवितार्क्ष्येंदुकन्दर्पैः शंकरानलविष्णुभिः ।। ८९-१२ ।।

यदक्षरशशिज्योत्स्नामंडितं भुवनत्रयम् ।।
वन्दे सर्वेश्वरीं देवीं महाश्रीसिद्धमातृकाम् ।। ८९-१३ ।।

यदक्षरमहासूत्रप्रोतमेतज्जगत्त्रयम् ।।
ब्रह्यांडादिकटाहांतं तां वन्दे सिद्धमातृकाम् ।। ८९-१४ ।।

यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवम् ।।
ब्रह्यांडादिकटाहांतं जगदद्यापि दृश्यते ।। ८९-१५ ।।

अकचादिटतोन्नद्धपयशाक्षरवर्गिणीम् ।।
ज्येष्ठांगबाहुहृत्कंठकटिपादनिवासिनीम् ।। ८९-१६ ।।

नौमीकाराक्षरोद्धारां सारात्सारां परात्पराम् ।।
प्रणमामि महादेवीं परमानंदरूपिणीम् ।। ८९-१७ ।।

अथापि यस्या जानंति न मनागपि देवताः ।।
केयं कस्मात्क्व केनेति सरूपारूपभावनाम् ।। ८९-१८ ।।

वंदे तामहमक्षय्यां क्षकाराक्षररूपिणीम् ।।
देवीं कुलकलोल्लोलप्रोल्लसन्तीं शिवां पराम् ।। ८९-१९ ।।

वर्गानुक्रमयोगेन यस्याख्योमाष्टकं स्थितम् ।।
वन्दे तामष्टवर्गोत्थमहासिद्ध्यादिकेश्वरीम् ।। ८९-२० ।।

कामपूर्णजकाराख्य सुपीठांतर्न्निवासिनीम् ।।
चतुराज्ञाकोशभूतां नौमि श्रीत्रिपुरामहम् ।। ८९-२१ ।।

एतत्स्तोत्रं तु नित्यानां यः पठेत्सुसमाहितः ।।
पूजादौ तस्य सर्वाता वरदाः स्युर्न संशयः ।। ८९-२२ ।।

अथ ते कवचं देव्या वक्ष्ये नवरतात्मकम् ।।
येन देवासुरनरजयी स्यात्साधकः सदा ।। ८९-२३ ।।

सर्वतः सर्वदात्मानं ललिता पातु सर्वगा ।।
कामेशी पुरतः पातु भगमाली त्वनंतरम् ।। ८९-२४ ।।

दिशं पातु तथा दक्षपार्श्वं मे पातु सर्वदा ।।
नित्यक्लिन्नाथं भेरुण्डादिशं मे पातु कौणपीम् ।। ८९-२५ ।।

तथैव पश्चिमं भागं रक्षताद्वह्निवासिनी ।।
महावज्रेश्वरी नित्या वायव्ये मां सदावतु ।। ८९-२६ ।।

वामपार्श्वं सदा पातु इतीमेलरिता ततः ।।
माहेश्वरी दिशं पातु त्वरितं सिद्धिदायिनी ।। ८९-२७ ।।

पातु मामूर्ध्वतः शश्चद्दैवताकुलसुंदरी ।।
अधो नीलपताकाख्या विजया सर्वतश्च माम् ।। ८९-२८ ।।

करोतु मे मंगलानि सर्वदा सर्वमंगला ।।
देहंद्रियमनः प्राणाञ्ज्वालामालिनिविग्रहा ।। ८९-२९ ।।

पालयत्वनिशं चित्ता चित्तं मे सर्वदावतु ।।
कामात्क्रोधात्तथा लोभान्मोहान्मानान्मदादपि ।। ८९-३० ।।

पापान्मां सर्वतः शोकात्संक्षयात्सर्वतः सदा ।।
असत्यात्क्रूरचिंतातोहिंसातश्चौरतस्तथा ।।
स्तैमित्याच्च सदा पांतु प्रेरयंत्यः शुभं प्रति ।। ८९-३१ ।।

नित्याः षोडश मां पांतु गजारूढाः स्वशक्तिभिः ।।
तथा हयसमारूढाः पांतु मां सर्वतः सदा ।। ८९-३२ ।।

सिंहारूढास्तथा पांतु पांतु ऋक्षगता अपि ।।
रथारूढाश्च मां पांतु सर्वतः सर्वदा रणे ।। ८९-३३ ।।

तार्क्ष्यारूढाश्च मां पांतु तथा व्योमगताश्च ताः ।।
भूतगाः सर्वगाः पांतु पांतु देव्यश्च सर्वदा ।। ८९-३४ ।।

भूतप्रेतपिशाचाश्च परकृत्यादिकान् गदान् ।।
द्रावयंतु स्वशक्तीनां भूषणैरायुधैर्मम ।। ८९-३५ ।।

गजाश्वद्वीपिपंचास्यतार्क्ष्यारूढाखिलायुधाः ।।
असंख्याः शक्तयो देव्यः पांतु मां सर्वतः सदा ।। ८९-३६ ।।

सायं प्रातर्जपन्नित्याकवचं सर्वरक्षकम् ।।
कदाचिन्नाशुभं पश्येत्सर्वदानंदमास्थितः ।। ८९-३७ ।।

इत्येतत्कवचं प्रोक्तं ललितायाः शुभावहम् ।।
यस्य शंधारणान्मर्त्यो निर्भयो विजयी सुखी ।। ८९-३८ ।।

अथ नाम्नां सहस्रं ते वक्ष्ये सावरणार्चनम् ।।
षोडशानामपि मुने स्वस्वक्रमगतात्मकम् ।। ८९-३९ ।।

ललिता चापि वा कामेश्वरी च भगमालिनी ।।
नित्यक्लिन्ना च भेरुंडा कीर्तिता वह्निवासिनी ।। ८९-४० ।।

वज्रेश्वरी तथा दूती त्वरिता कुलसुंदरी ।।
नित्या संवित्तथा नीलपताका विजयाह्वया ।। ८९-४१ ।।

सर्वमंगलिका चापि ज्वालामालिनिसंज्ञिता ।।
चित्रा चेति क्रमान्नित्याः षोडशपीष्टविग्रहाः ।। ८९-४२ ।।

कुरुकुल्ला च वाराही द्वे एते चेष्टविग्रहे ।।
वशिनी चापि कामेशी मोहिनी विमलारुणा ।। ८९-४३ ।।

तपिनी च तथा सर्वेश्वरी चाप्यथ कौलिनी ।।
मुद्राणंतनुरिष्वर्णरूपा चापार्णविग्रहा ।। ८९-४४ ।।

पाशवर्णशरीरा चाकुर्वर्णसुवपुर्द्धरा ।।
त्रिखंडा स्थापनी सन्निरोधनी चावगुंठनी ।। ८९-४५ ।।

सन्निधानेषु चापाख्या तथा पाशांकुशाभिधा ।।
नमस्कृतिस्तथा संक्षोभणी विद्रावणी तथा ।। ८९-४६ ।।

आकर्षणी च विख्याता तथैवावे शकारिणी ।।
उन्मादिनी महापूर्वा कुशाथो खेचरी मता ।। ८९-४७ ।।

बीजा शक्त्युत्थापना च स्थूलसूक्ष्मपराभिधा ।।
अणिमा लघिमा चैव महिमा गरिमा तथा ।। ८९-४८ ।।

प्राप्तिः प्रकामिता चापि चेशिता वशिता तथा ।।
भुक्तिः सिद्धिस्तथैवेच्छा सिद्धिरूपा च कीर्तिता ।। ८९-४९ ।।

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।।
वाराहींद्राणी चामुंडा महालक्ष्मीस्वरूपिणी ।। ८९-५० ।।

कामा बुद्धिरहंकारशब्दस्पर्शस्वरूपिणी ।।
रूपरूपा रसाह्वा च गंधवित्तधृतिस्तथा ।। ८९-५१ ।।

नाभबीजामृताख्या च स्मृतिदेहात्मरूपिणी ।।
कुसुमा मेखला चापि मदना मदनातुरा ।। ८९-५२ ।।

रेखा संवेगिनी चैव ह्यंकुशा मालिनीति च ।।
संक्षोभिणी तथा विद्राविण्याकर्षणरूपिणी ।। ८९-५३ ।।

आह्लादिनीति च प्रोक्ता तथा समोहिनीति च ।।
स्तंभिनीजंभिनीचैव वशंकर्यथ रंजिनी ।। ८९-५४ ।।

उन्मादिनी तथैवार्थसाधिनीति प्रकीर्तिता ।।
संपत्तिपूर्णा सा मंत्रमयी द्वंद्वक्षयंकरी ।। ८९-५५ ।।

सिद्धिः संपत्प्रदाचैव प्रियमंगलकारिणी ।।
कामप्रदा निगदिता तथा दुःखविमोचिनी ।। ८९-५६ ।।

मृत्युप्रशमनीचैव तथा विघ्ननिवारिणी ।।
अंगसुंदरिका चैव तथा सौभाग्यदायिनी ।। ८९-५७ ।।

ज्ञानैश्वर्यप्रदा ज्ञानमयी चैव च पंचमी ।।
विंध्यवासनका घोरस्वरूपा पापहारिणी ।। ८९-५८ ।।

तथानंदमयी रक्षा रूपेप्सितफलप्रदा ।।
जयिनी विमला चाथ कामेशी वज्रिणी भगा ।। ८९-५९ ।।

त्रैलोक्यमोहना स्थाना सर्वाशापरिपूरणी ।।
सर्वसक्षोभणगता सौभाग्यप्रदसंस्थिता ।। ८९-६० ।।

सर्वार्थसाधकागारा सर्वरोगहरास्थिता ।।
सर्वरक्षाकरास्थाना सर्वसिद्धिप्रदस्थिता ।। ८९-६१ ।।

सर्वानंदमयाधारबिंदुस्थानशिवात्मिका ।।
प्रकृष्टा च तथा गुप्ता ज्ञेया गुप्ततरापि च ।। ८९-६२ ।।

संप्रदायस्वरूपा च कुलकौलनिगर्भगा ।।
रहस्यापरापरप्राकृत्तथैवातिरहस्यका ।। ८९-६३ ।।

त्रिपुरा त्रिपुरेशी च तथैव पुरवासिनी ।।
श्रीमालिनी च सिद्धान्ता महात्रिपुरसुंदरी ।। ८९-६४ ।।

नवरत्नमयद्वीपनवखंडविराजिता ।।
कल्पकोद्यानसंस्था च ऋतुरूपेंद्रियार्चका ।। ८९-६५ ।।

कालमुद्रा मातृकाख्या रत्नदेशोपदेशिका ।।
तत्त्वाग्रहगाभिधा मूर्तिस्तथैव विषयद्विपा ।। ८९-६६ ।।

देशकालाकारशब्दरूपा संगीतयोगिनी ।।
समस्तगुप्तप्रकटसिद्धयोगिनिचक्रयुक् ।। ८९-६७ ।।

वह्निसूर्येन्दुभूताह्वा तथात्माष्टाक्षराह्वया ।।
पंचधार्यास्वरूपा च नानाव्रतसमाह्वया ।। ८९-६८ ।।

निषिद्धाचाररहिता सिद्धचिह्नस्वरूपिणी ।।
चतुर्द्धा कूर्मभागस्था नित्याद्यर्चास्वरूपिणी ।। ८९-६९ ।।

दमनादिसमभ्यर्चा षट्कर्मसिद्धिदायिनी ।।
तिथिवारपृथग्द्रव्यसमर्चनशुभावहा ।। ८९-७० ।।

वायोश्यनंगकुसुमा तथैवानंगमेखला ।।
अनंगमदनानंगमदनातुरसाह्वया ।। ८९-७१ ।।

मददेगिनीका चैव तथा भुवनपालिनी ।।
शशिलेखा समुद्दिष्टा गतिलेखाह्वया मता ।। ८९-७२ ।।

श्रद्धा प्रीति रतिश्चैव धृतिः कांतिर्मनोरमा ।।
मनोहरा समाख्याता तथैव हि मनोरथा ।। ८९-७३ ।।

मदनोन्मादिनी चैव मोदिनी शंखिनी तथा ।।
शोषिणी चैव शंकारी सिंजिनी सुभगा तथा ।। ८९-७४ ।।

पूषाचेद्वासुमनसा रतिः प्रीतिर्धृतिस्तथा ।।
ऋद्धिः सौम्या मरीचिश्च तथैव ह्यंशुमालिनी ।। ८९-७५ ।।

शशिनी चांगिरा छाया तथा संपूर्णमंडला ।।
तुष्टिस्तथामृताख्या च डाकिनी साथ लोकपा ।। ८९-७६ ।।

बटुकेभास्वरूपा च दुर्गा क्षेत्रेशरूपिणी ।।
कामराजस्वरूपा च तथा मन्मथरूपिणी ।। ८९-७७ ।।

कंदर्प्परूपिणी चैव तथा मकरकेतना ।।
मनोभवस्वरूपा च भारती वर्णरूपिणी ।। ८९-७८ ।।

मदना मोहिनी लीला जंभिनी चोद्यमा शुभा ।।
ह्लादिनी द्राविणी प्रीती रती रक्ता मनोरमा ।। ८९-७९ ।।

सर्वोन्मादा सर्वमुखा ह्यभंगा चामितोद्यमा ।।
अनल्पाव्यक्तविभवा विविधाक्षोभविग्रहा ।। ८९-८० ।।

रागशक्तिर्द्वेषशक्तिस्तथा शब्दादिरूपिणी ।।
नित्या निरंजना क्लिन्ना क्लेदेनी मदनातुरा ।। ८९-८१ ।।

मदद्रवा द्राविणी च द्रविणी चैति कीर्तिता ।।
मदाविला मंगला च मन्मथानी मनस्विनी ।। ८९-८२ ।।

मोहा मोदा मानमयी माया मंदा मितावती ।।
विजया विमला चैव शुभा विश्वा तथैव च ।। ८९-८३ ।।

विभूतिर्विनता चैव विविधा विनता क्रमात् ।।
कमला कामिनी चैव किराता कीर्तिरूपिणी ।। ८९-८४ ।।

कुट्टिनी च समुद्दिष्टा तथैव कुलसुंदरी ।।
कल्याणी कालकोला च डाकिनी शाकिनी तथा ।। ८९-८५ ।।

लाकिनी काकिनी चैव राकिनी काकिनी तथा ।।
इच्छाज्ञाना क्रियाख्या चाप्यायुधाष्टकधारिणी ।। ८९-८६ ।।

कपर्दिनी समुद्दिष्टा तथैव कुलसुंदरी ।।
ज्वालिनी विस्फुलिंगा च मंगला सुमनोहरा ।। ८९-८७ ।।

कनका किनवा विद्या विविधा च प्रकीर्तिता ।।
मेषा वृषाह्वया चैव मिथुना कर्कटा तथा ।। ८९-८८ ।।

सिंहा कन्या तुला कीटा चापा च मकरा तथा ।।
कुम्भा मीना च सारा च सर्वभक्षा तथैव च ।। ८९-८९ ।।

विश्वात्मा विविधोद्भूतचित्ररूपा च कीर्तिता ।।
निःसपत्ना निरातंका याचनाचिंत्यवैभवा ।। ८९-९० ।।

रक्ता चैव ततः प्रोक्ताविद्याप्राप्तिस्वरूपिणी ।।
हृल्लेखा क्लेदिनी क्लिन्ना क्षोभिणी मदनातुरा ।। ८९-९१ ।।

निपंदना रागवती तथैव मदनावती ।।
मेखला द्राविणी वेगवती चैव प्रकीर्तिता ।। ८९-९२ ।।

कमला कामिनी कल्पा कला च कलिताद्भुता ।।
किरता च तथा काला कदना कौशिका तथा ।। ८९-९३ ।।

कंबुवादनिका चैव कातरा कपटा तथा ।।
कीर्तिश्चापि कुमारी च कुंकुमा परिकीर्तिता ।। ८९-९४ ।।

भञ्जिनी वेगिनी नागा चपला पेशला सती ।।
रतिः श्रद्धा भोगलोला मदोन्मत्ता मनस्विनी ।। ८९-९५ ।।

विह्वला कर्षिणी लोला तथा मदनमालिनी ।।
विनोदा कौतुका पुण्या पुराणा परिकीर्तिता ।। ८९-९६ ।।

वागीशी वरदा विश्वा विभवाविघ्नकारिणी ।।
बीजविघ्नहरा विद्या सुमुखी सुंदरी तथा ।। ८९-९७ ।।

सारा च सुमना चैव तथा प्रोक्ता सरस्वती ।।
समया सर्वगा विद्धा शिवा वाणी च कीर्तिता ।। ८९-९८ ।।

दूरसिद्धा तथा प्रोक्ताथो विग्रहवती मता ।।
नादा मनोन्मनी प्राणप्रतिष्ठारुणवैभवा ।। ८९-९९ ।।

प्राणापाना समाना च व्यानोदाना च कीर्तिता ।।
नागा कूर्मा तच कृकला देवदत्ता धनञ्जया ।। ८९-१०० ।।

फट्कारी किंकराराध्या जया च विजया तथा ।।
हुंकारी खेटचरी चंडाछेदिनी क्षपिणी तथा ।। ८९-१०१ ।।

स्त्रीहुंकारी क्षेमकारी चतुरक्षररूपिणी ।।
श्रीविद्यामतवर्णांगी काली याम्या नृपार्णका ।। ८९-१०२ ।।

भाषा सरस्वती वाणी संस्कृता परा ।।
बहुरूपा चित्तरूपा रम्यानंदा च कौतुका ।। ८९-१०३ ।।

त्रयाख्या परमात्माख्याप्यमेयविभवा तथा ।।
वाक्स्वरूपा बिंदुसर्गरूपा विश्वात्मिका तथा ।। ८९-१०४ ।।

तथा त्रैपुरकंदाख्या ज्ञात्रादित्रिविधात्मिका ।।
आयुर्लक्ष्मीकीर्तिभोगसौंदर्यारोग्यदायिका ।। ८९-१०५ ।।

ऐहिकामुष्मिकज्ञानमयी च परिकीर्तिता ।।
जीवाख्या विजयाख्या च तथैव विश्वविन्मयी ।। ८९-१०६ ।।

हृदादिविद्या रूपादिभानुरूपाः जगदूपुः ।।
विश्वमो हनिका चैव त्रिपुरामृतसंज्ञिका ।। ८९-१०७ ।।

सर्वाप्यायनरूपा च मोहिनी क्षोभणी तथा ।।
क्लेदिनी च समाख्याता तथैव च महोदया ।। ८९-१०८ ।।

संपत्करी हलक्षार्णा सीमामातृतनू रतिः ।।
प्रीतिर्मनोभवा वापि प्रोक्ता वाराधिपा तथा ।। ८९-१०९ ।।

त्रिकूटा चापि षट्कूटा पंचकूटा विशुद्धगा ।।
अनाहत गता चैव मणिपूरकसंस्थिता ।। ८९-११० ।।

स्वाधिष्ठानसमासीनाधारस्थाज्ञासमास्थिता ।।
षट्त्रिंशत्कूटरूपा च पंचाशन्मिथुनात्मिका ।। ८९-१११ ।।

पादुकादिकसिद्धीशा तथा विजयदायिनी ।।
कामरूपप्रदा वेतालरूपा च पिशाचिका ।। ८९-११२ ।।

विचित्रा विभ्रमा हंसी भीषणी जनरंजिका ।।
विशाला मदना तुष्टा कालकंठी महाभया ।। ८९-११३ ।।

माहेंद्री शंखिनी चैंद्री मंगला वटवासिनी ।।
मेखला सकला लक्ष्मीर्मालिनीविश्वनायिका ।। ८९-११४ ।।

सुलोचना सुशोभा च कामदा च विलासिनी ।।
कामेश्वरी नंदिनी च स्वर्णरेखा मनोहरा ।। ८९-११५ ।।

प्रमोदा रागिणी सिद्धा पद्मिनी च रतिप्रिया ।।
कल्याणदा कलादक्षा ततश्च सुरसुन्दरी ।। ८९-११६ ।।

विभ्रमा वाहका वीरा विकला कोरकाकविः ।।
सिंहनादा महानादा सुग्रीवा मर्कटा शठा ।। ८९-११७ ।।

बिडालाक्षा बिडालास्या कुमारी खेचरी भवा ।।
मयूरा मंगला भीमा द्विपवक्त्रा खरानना ।। ८९-११८ ।।

मातंगी च निशाचारा वृषग्राहा वृकानना ।।
सैरिभास्या गजमुखा पशुवक्त्रा मृगानना ।। ८९-११९ ।।

क्षोभका मणिभद्रा च क्रीडका सिंहचक्रका ।।
महोदरा स्थूलशिखा विकृतास्या वरानना ।। ८९-१२० ।।

चपला कुक्कुटास्या च पाविनी मदनालसा ।।
मनोहरा दीर्घजंघा स्थूलदन्ता दशानना ।। ८९-१२१ ।।

सुमुखा पंडिता क्रुद्धा वराहास्या सटामुखा ।।
कपटा कौतुका काला किंकरा कितवा खला ।। ८९-१२२ ।।

भक्षका भयदा सिद्धा सर्वगा च प्रकीर्तिता ।।
जया च विजया दुर्गा भद्रा भद्रकरी तथा ।। ८९-१२३ ।।

अम्बिका वामदेवी च महामायास्वरूपिणी ।।
विदारिका विश्वमयी विश्वा विश्वविभंजिता ।। ८९-१२४ ।।

वीरा विक्षोभिणी विद्या विनोदा बीजविग्रहा ।।
वीतशोका विषग्रीवा विपुला विजयप्रदा ।। ८९-१२५ ।।

विभवा विविधा विप्रा तथैव परिकीर्तिता ।।
मनोहरा मंगली च मदोत्सिक्ता मनस्विनी ।। ८९-१२६ ।।

मानिनी मधुरा माया मोहिनी च तथा स्मृता ।।
भद्रा भवानी भव्या च विशालाक्षी शुचिस्मिता ।। ८९-१२७ ।।

ककुभा कमला कल्पा कलाथो पूरणी तथा ।।
नित्या चाप्यमृता चैव जीविता च तथा दया ।। ८९-१२८ ।।

अशोका ह्यमला पूर्णा पूर्णा भाग्योद्यता तथा ।।
विवेका विभवा विश्वा वितता च प्रकीर्तिता ।। ८९-१२९ ।।

कामिनी खेचरी गर्वा पुराणापरमेश्वरी ।।
गौरी शिवा ह्यमेया च विमला विजया परा ।। ८९-१३० ।।

पवित्रा पद्मिनी विद्या विश्वेशी शिववल्लभा ।।
अशेषरूपा ह्यानंदांबुजाक्षी चाप्यनिंदिता ।। ८९-१३१ ।।

वरदा वाक्यदा वाणी विविधा वेदविग्रहा ।।
विद्या वागीश्वरी सत्या संयता च सरस्वती ।। ८९-१३२ ।।

निर्मलानन्दरूपा च ह्यमृता मनिदा तथा ।।
पूषा चैव तथा पुष्टिस्तुष्टिश्चापि रतिर्धृतिः ।। ८९-१३३ ।।

शशिनी चैद्रिका कांतिज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरंगगदा ।।
पूर्णा पूर्णामृता कामदायिनीन्दुकलात्मिका ।। ८९-१३४ ।।

तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचिः ।।
सुषुम्णा भोगदा विश्वा बाधिनी धारिणी क्षमा ।। ८९-१३५ ।।

धूम्रार्चिरूष्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिंगिनी ।।
सुश्रीः स्वरूपा कपिला हव्यकव्यवहा तथा ।। ८९-१३६ ।।

घस्मरा विश्वकवला लोलाक्षी लोलजिह्विका ।।
सर्वभक्षा सहस्राक्षी निःसंगा च गतिप्रिया ।। ८९-१३७ ।।

अर्चित्याचाप्रमेया च पूर्णरूपा दुरासदा ।।
सर्वा संसिद्धिरूपा च पावनीत्येकरूपिणी ।। ८९-१३८ ।।

तथा यामलवेधाख्या शाक्ते वेदस्वरूपिणी ।।
तथा शांभववेधा च भावनासिद्धिसृचिनी ।। ८९-१३९ ।।

वह्निरूपा तथा दस्रा ह्यमाविघ्ना भुजंगमा ।।
षण्मुखा रविरूपा च माता दुर्गा दिशा तथा ।। ८९-१४० ।।

धनदा केशवा चापि यमी चैव हरा शशा ।।
अश्विनी च यमी वह्नि रूपा धात्रीति कीर्तिता ।। ८९-१४१ ।।

चंद्रा शिवादितिर्जीवा सर्पिणी पितृरूपिणी ।।
अर्यम्णा च भगा सूर्या त्वाष्ट्रिमारुतिसंज्ञिका ।। ८९-१४२ ।।

इंद्राग्निरूपा मित्रा चापींद्राणी निर्ऋतिर्जला ।।
वैश्वदेवी हरितभूर्वासवी वरुणा जया ।। ८९-१४३ ।।

अहिर्बुध्न्या पूषणी च तथा कारस्करामला ।।
उदुंबरा जंबुका च खदिरा कृष्णारूपिणी ।। ८९-१४४ ।।

वंशा च पिप्पला नागा रोहिणा च पलाशका ।।
पक्षका च तथाम्बष्ठा बिल्वाचार्जुनरूपिणी ।। ८९-१४५ ।।

विकंकता च ककुभा सरला चापि सर्जिका ।।
वंजुला पनसार्का च शमी हलिप्रियाम्रका ।। ८९-१४६ ।।

निम्बा मधूकसंज्ञा चाप्यश्वत्था च गजाह्वया ।।
नागिनी सर्पिणी चैव शुनी चापि बिडालिकी ।। ८९-१४७ ।।

छागी मार्जारिका मूषी वृषभा माहिषी तथा ।।
शार्दूली सैरिभी व्याघ्री हरिणी च मृगी शुनी ।। ८९-१४८ ।।

कपिरूपा च गोघंटा वानरी च नराश्विनी ।।
नगा गौर्हस्तिनी चेति तथा षट्चक्रवासिनी ।। ८९-१४९ ।।

त्रिखंडा तीरपालाख्या भ्रामणी द्रविणी तथा ।।
सोमा सूर्या तिथिर्वारा योगार्क्षा करणात्मिका ।। ८९-१५० ।।

यक्षिणी तारणा व्योमशब्दाद्याप्रांणिनी च धीः ।।
क्रोधिनी स्तंभिनी चंडोञ्चंडा ब्राह्यादिरूपिणी ।। ८९-१५१ ।।

सिंहस्था व्याघ्रगा चैव गजाश्वगरुडस्थिता ।।
भौमाप्या तैजसीवायुरूपिणी नाभसा तथा ।। ८९-१५२ ।।

एकावक्त्रा चतुर्वक्त्रा नवक्त्रा कलानना ।।
पंचविंशतिवक्त्रा च षड्विंशद्वदना तथा ।। ८९-१५३ ।।

ऊनपंचाशदास्या च चतुःषष्टि मुखा तथा ।।
एकाशीतिमुखा चैव शताननसमन्विता ।। ८९-१५४ ।।

स्थूलरूपा सूक्ष्मरूपा तेजोविग्रहधारिणी ।।
वृणावृत्तिस्वरूपा च नाथावृत्तिस्वरूपिणी ।। ८९-१५५ ।।

तत्त्वावृत्तिस्वरूपापि नित्यावृत्तिवपुर्द्धरा ।। ८९-१५६ ।।

अंगावृत्तिस्वरूपा चाप्यायुधावृत्तिरूपिणी ।।
गुरुपंक्तिस्वरूपा च विद्यावृत्तितनुस्तथा ।। ८९-१५७ ।।

ब्रह्माद्यावृत्तिरूपा च परा पश्यतिका तथा ।।
मध्यमा वैखरी शीर्षकण्ठताल्वोष्ठदन्तगा ।। ८९-१५८ ।।

जिह्वामूलगता नासागतोरः स्थलगामिनी ।।
पदवाक्यस्वरूपा च वेदभाषास्वरूपिणी ।। ८९-१५९ ।।

सेकाख्या वीक्षणाख्या चोपदेशाख्या तथैव च ।।
व्याकुलाक्षरसंकेता गायत्री प्रणवादिका ।। ८९-१६० ।।

जपहोमार्चनध्यानयंत्रतर्पणरूपिणी ।।
सिद्धसारस्वता मृत्युंजया च त्रिपुरा तथा ।। ८९-१६१ ।।

गारुडा चान्नपूर्णा चाप्यश्वरूढा नवात्मिका ।।
गौरी च देवी हृदया लक्षदा च मतंगिनी ।। ८९-१६२ ।।

निष्कत्रयपदा चेष्टा वादिनी च प्रकीर्तिता ।।
राजलक्ष्मीर्महालक्ष्मीः सिद्धलक्ष्मीर्गवानना ।। ८९-१६३ ।।

इत्येवं ललितादेव्या दिव्यं नामसहस्रकम् ।।
सर्वार्थसिद्धिदं प्रोक्तं चतुर्वर्गफलप्रदम् ।। ८९-१६४ ।।

एतन्नित्यमुषःकाले यो जपेच्छुद्धमानसः ।।
स योगी ब्रह्मविज्ज्ञानी शिवयोगी तथात्मवित् ।। ८९-१६५ ।।

द्विरावृत्त्या प्रजपतो ह्यायुरारोग्यसंपदः ।।
लोकानुरंजनं नारीनृपावर्जनकर्म च ।। ८९-१६६ ।।

अपृथक्त्वेन सिद्ध्यंति साधकस्यास्य निश्चितम् ।।
त्रिरावृत्त्यास्य वै पुंसो विश्वं भूयाद्वशेऽखिलम् ।। ८९-१६७ ।।

चतुरावृत्तितश्चास्य समीहितमनारतम् ।।
फलत्येव प्रयोगार्हो लोकरक्षाकरो भवेत् ।। ८९-१६८ ।।

पंचावृत्त्या नरा नार्यो नृपा देवाश्च जंतवः ।।
भजंत्येनं साधकं च देव्यामाहितचेतसः ।। ८९-१६९ ।।

षडावृत्त्या तन्मयः स्यात्साधकश्चास्य सिद्धयः ।।
अचिरेणैव देवीनां प्रसादात्संभवंति च ।। ८९-१७० ।।

सप्तावृत्त्यारिरोगादिकृत्यापस्मारनाशनम् ।।
अष्टावृत्त्या नरो भूपान्निग्रहानुग्रहक्षमः ।। ८९-१७१ ।।

नवावृत्त्या मन्मथाभो विक्षोभयति भूतलम् ।।
दशावृत्त्या पठेन्नित्यं वाग्लक्ष्मीकांतिसिद्धये ।। ८९-१७२ ।।

रुद्रावृत्त्याखिलर्द्धिश्च तदायत्तं जगद्भवेत् ।।
अर्कावृत्त्या सिद्धिभिः स्याद्दिग्भिर्मर्त्यो हरोपमः ।। ८९-१७३ ।।

विश्वावृत्त्या तु विजयी सर्वतः स्यात्सुखी नरः ।।
शक्रावृत्त्याखिलेष्टाप्तिः सर्वतो मंगलं भवेत् ।। ८९-१७४ ।।

तिथ्यावृत्त्याखिलानिष्टानयन्तादाप्नुयान्नरः ।।
षोडशावृत्तितो भूयान्नरः साक्षान्महेश्वरः ।। ८९-१७५ ।।

विश्वं स्रष्टुं पालयितुं संहतु च क्षमो भवेत् ।।
मंडलं मासमात्रं वा यो जपेद्यद्यदाशयः ।। ८९-१७६ ।।

तत्तदेवाप्नुयात्सत्यं शिवस्य वचनं यथा ।।
इत्येतत्कथितं विप्र नित्यावृत्त्यर्चनाश्रितम् ।। ८९-१७७ ।।

नाम्नां सहस्रं मनसोऽभीष्टसंपादनक्षमम् ।। ८९-१७८ ।।

इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने तृतीयपादे ललितास्तोत्र कवचसहस्रनामकथनं नामैकोननवतितमोऽध्यायाः ।। ८९ ।।