अनुक्रमणिका:गोपालसहस्रनामस्तोत्रम्.pdf

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

गोपालसहस्रनामस्तोत्रम्.pdf

शीर्षिका गोपालसहस्रनामस्तोत्रम् (सटीका)
ग्रन्थकर्ता
अनुवादकः
सम्पादकः N. S. R. Tatacharya
वर्षम् 1988
प्रकशकः   तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानम्
पत्रसंज्ञा तिरुपतिः
स्रोतः pdf
प्रवर्धमानम्  default
दलानि
पुटानि