ब्रह्मपुराणम्/अध्यायः ८१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← अध्यायः ८० ब्रह्मपुराणम्
अध्यायः ८१
वेदव्यासः
अध्यायः ८२ →
 1. अध्यायः १
 2. अध्यायः २
 3. अध्यायः ३
 4. अध्यायः ४
 5. अध्यायः ५
 6. अध्यायः ६
 7. अध्यायः ७
 8. अध्यायः ८
 9. अध्यायः ९
 10. अध्यायः १०
 11. अध्यायः ११
 12. अध्यायः १२
 13. अध्यायः १३
 14. अध्यायः १४
 15. अध्यायः १५
 16. अध्यायः १६
 17. अध्यायः १७
 18. अध्यायः १८
 19. अध्यायः १९
 20. अध्यायः २०
 21. अध्यायः २१
 22. अध्यायः २२
 23. अध्यायः २३
 24. अध्यायः २४
 25. अध्यायः २५
 26. अध्यायः २६
 27. अध्यायः २७
 28. अध्यायः २८
 29. अध्यायः २९
 30. अध्यायः ३०
 31. अध्यायः ३१
 32. अध्यायः ३२
 33. अध्यायः ३३
 34. अध्यायः ३४
 35. अध्यायः ३५
 36. अध्यायः ३६
 37. अध्यायः ३७
 38. अध्यायः ३८
 39. अध्यायः ३९
 40. अध्यायः ४०
 41. अध्यायः ४१
 42. अध्यायः ४२
 43. अध्यायः ४३
 44. अध्यायः ४४
 45. अध्यायः ४५
 46. अध्यायः ४६
 47. अध्यायः ४७
 48. अध्यायः ४८
 49. अध्यायः ४९
 50. अध्यायः ५०
 51. अध्यायः ५१
 52. अध्यायः ५२
 53. अध्यायः ५३
 54. अध्यायः ५४
 55. अध्यायः ५५
 56. अध्यायः ५६
 57. अध्यायः ५७
 58. अध्यायः ५८
 59. अध्यायः ५९
 60. अध्यायः ६०
 61. अध्यायः ६१
 62. अध्यायः ६२
 63. अध्यायः ६३
 64. अध्यायः ६४
 65. अध्यायः ६५
 66. अध्यायः ६६
 67. अध्यायः ६७
 68. अध्यायः ६८
 69. अध्यायः ६९
 70. अध्यायः ७०
 71. अध्यायः ७१
 72. अध्यायः ७२
 73. अध्यायः ७३
 74. अध्यायः ७४
 75. अध्यायः ७५
 76. अध्यायः ७६
 77. अध्यायः ७७
 78. अध्यायः ७८
 79. अध्यायः ७९
 80. अध्यायः ८०
 81. अध्यायः ८१
 82. अध्यायः ८२
 83. अध्यायः ८३
 84. अध्यायः ८४
 85. अध्यायः ८५
 86. अध्यायः ८६
 87. अध्यायः ८७
 88. अध्यायः ८८
 89. अध्यायः ८९
 90. अध्यायः ९०
 91. अध्यायः ९१
 92. अध्यायः ९२
 93. अध्यायः ९३
 94. अध्यायः ९४
 95. अध्यायः ९५
 96. अध्यायः ९६
 97. अध्यायः ९७
 98. अध्यायः ९८
 99. अध्यायः ९९
 100. अध्यायः १००
 101. अध्यायः १०१
 102. अध्यायः १०२
 103. अध्यायः १०३
 104. अध्यायः १०४
 105. अध्यायः १०५
 106. अध्यायः १०६
 107. अध्यायः १०७
 108. अध्यायः १०८
 109. अध्यायः १०९
 110. अध्यायः ११०
 111. अध्यायः १११
 112. अध्यायः ११२
 113. अध्यायः ११३
 114. अध्यायः ११४
 115. अध्यायः ११५
 116. अध्यायः ११६
 117. अध्यायः ११७
 118. अध्यायः ११८
 119. अध्यायः ११९
 120. अध्यायः १२०
 121. अध्यायः १२१
 122. अध्यायः १२२
 123. अध्यायः १२३
 124. अध्यायः १२४
 125. अध्यायः १२५
 126. अध्यायः १२६
 127. अध्यायः १२७
 128. अध्यायः १२८
 129. अध्यायः १२९
 130. अध्यायः १३०
 131. अध्यायः १३१
 132. अध्यायः १३२
 133. अध्यायः १३३
 134. अध्यायः १३४
 135. अध्यायः १३५
 136. अध्यायः १३६
 137. अध्यायः १३७
 138. अध्यायः १३८
 139. अध्यायः १३९
 140. अध्यायः १४०
 141. अध्यायः १४१
 142. अध्यायः १४२
 143. अध्यायः १४३
 144. अध्यायः १४४
 145. अध्यायः १४५
 146. अध्यायः १४६
 147. अध्यायः १४७
 148. अध्यायः १४८
 149. अध्यायः १४९
 150. अध्यायः १५०
 151. अध्यायः १५१
 152. अध्यायः १५२
 153. अध्यायः १५३
 154. अध्यायः १५४
 155. अध्यायः १५५
 156. अध्यायः १५६
 157. अध्यायः १५७
 158. अध्यायः १५८
 159. अध्यायः १५९
 160. अध्यायः १६०
 161. अध्यायः १६१
 162. अध्यायः १६२
 163. अध्यायः १६३
 164. अध्यायः १६४
 165. अध्यायः १६५
 166. अध्यायः १६६
 167. अध्यायः १६७
 168. अध्यायः १६८
 169. अध्यायः १६९
 170. अध्यायः १७०
 171. अध्यायः १७१
 172. अध्यायः १७२
 173. अध्यायः १७३
 174. अध्यायः १७४
 175. अध्यायः १७५
 176. अध्यायः १७६
 177. अध्यायः १७७
 178. अध्यायः १७८
 179. अध्यायः १७९
 180. अध्यायः १८०
 181. अध्यायः १८१
 182. अध्यायः १८२
 183. अध्यायः १८३
 184. अध्यायः १८४
 185. अध्यायः १८५
 186. अध्यायः १८६
 187. अध्यायः १८७
 188. अध्यायः १८८
 189. अध्यायः १८९
 190. अध्यायः १९०
 191. अध्यायः १९१
 192. अध्यायः १९२
 193. अध्यायः १९३
 194. अध्यायः १९४
 195. अध्यायः १९५
 196. अध्यायः १९६
 197. अध्यायः १९७
 198. अध्यायः १९८
 199. अध्यायः १९९
 200. अध्यायः २००
 201. अध्यायः २०१
 202. अध्यायः २०२
 203. अध्यायः २०३
 204. अध्यायः २०४
 205. अध्यायः २०५
 206. अध्यायः २०६
 207. अध्यायः २०७
 208. अध्यायः २०८
 209. अध्यायः २०९
 210. अध्यायः २१०
 211. अध्यायः २११
 212. अध्यायः २१२
 213. अध्यायः २१३
 214. अध्यायः २१४
 215. अध्यायः २१५
 216. अध्यायः २१६
 217. अध्यायः २१७
 218. अध्यायः २१८
 219. अध्यायः २१९
 220. अध्यायः २२०
 221. अध्यायः २२१
 222. अध्यायः २२२
 223. अध्यायः २२३
 224. अध्यायः २२४
 225. अध्यायः २२५
 226. अध्यायः २२६
 227. अध्यायः २२७
 228. अध्यायः २२८
 229. अध्यायः २२९
 230. अध्यायः २३०
 231. अध्यायः २३१
 232. अध्यायः २३२
 233. अध्यायः २३३
 234. अध्यायः २३४
 235. अध्यायः २३५
 236. अध्यायः २३६
 237. अध्यायः २३७
 238. अध्यायः २३८
 239. अध्यायः २३९
 240. अध्यायः २४०
 241. अध्यायः २४१
 242. अध्यायः २४२
 243. अध्यायः २४३
 244. अध्यायः २४४
 245. अध्यायः २४५
 246. अध्यायः २४६

अथैकाशीतितमोऽध्यायः
कुमारतीर्थवर्णनम्
ब्रह्मोवाच
कार्तिकेयं परं तीर्थं कौमारमिति विश्रुतम्।
यन्नामश्रवणादेव कुलवान्नूपवान्भवेत्।। ८१.१ ।।

निहते तारके दैत्ये स्वस्थे जाते त्रिविष्टपे।
कार्तिकेयं सुतं ज्येष्ठं प्रीत्या प्रोवाच पार्वती।। ८१.२ ।।

यथासुखं भुङ्क्ष्व भोगांस्त्रैलोक्ये मनसः प्रियान्।
ममाऽज्ञया प्रीतमनाः पितुश्चैव प्रसादतः।। ८१.३ ।।

एपमुक्तः स वै मात्रा विशाखो देवतास्त्रियः(?)।
यथासुखं बलाद्रेमे देवपत्न्योऽपि रेमिरे।। ८१.४ ।।

ततः संभुज्यमानासु देवपत्नीषु नारद।
नाशक्नुवन्वारयितुं कार्तिकेयं दिवौकसः।। ८१.५ ।।

ततो निवेदयामासुः पार्वत्यै पुत्रकर्म तत्।।
असकृद्वार्यमाणोऽपि मात्रा देवैः स शक्तिधृक्।। ८१.६ ।।

नैवासावकरोद्वाक्यं स्त्रीष्वासक्तस्तु षण्मुखः।
अभिशापभयाद्भीता पार्वती पर्यचिन्तयत्।। ८१.७ ।।

पुत्रस्नेहात्तथैवेशा देवानां कार्यसिद्धये।
देवपत्न्यश्चिरं रक्ष्या इति मत्वा पुनः पुनः।। ८१.८ ।।

यस्यां तु रमते स्कन्दः पार्वती त्वपि तादृशी।
तद्रूपमात्मनः कृत्वा वर्तयामास पार्वती।। ८१.९ ।।

इन्द्रस्य वरुणस्यापि भार्यामाहूय षण्मुखः।
यावत्पश्यति तस्यां तु मातृरूपमपश्यत।। ८१.१० ।।

तामपास्य नमस्याथ पुनरन्यामथाऽऽह्वयत्।
तस्यां तु मातृरूपं स प्रेक्ष्य लज्जामुपेयिवान्।। ८१.११ ।।

एवं बह्वीषु तद्रुपं दृष्ट्वा माकृमयं जगत्।
इति संचिन्त्य गाङ्गेयो वैराग्यमगमत्तदा।। ८१.१२ ।।

स तु मातृकृतं ज्ञात्वा प्रवृत्तस्य निवर्तनम्।
निवार्यश्चेदहं भोगात्किं तु पूर्वं प्रवर्तितः।। ८१.१३ ।।

तस्मान्मातृकृतं सर्वं मम हास्यास्पदं त्विति।
लज्जया परया युक्तो गौतमीमगमत्तदा।। ८१.१४ ।।

इयं च मातृरूपा मे श्रृणोतु मम भाषितम्।
इतः स्त्रीनामधेयं यन्मम मातृसमं मतम्।। ८१.१५ ।।

एवं ज्ञात्वा लोकनाथः पार्वत्या सह शंकरः।
पुत्रं निवारयामास वृत्तमित्यब्रवीद्गृरुः।। ८१.१६ ।।

ततः सुरपतिः प्रीतः किं ददामीति चिन्तयन्।
कृताञ्जलिपुटः स्कन्दः पितरं पुनरब्रवीत्।। ८१.१७ ।।

स्कन्द उवाच
सेनापतिः सुरपतिस्तव पुत्रोऽहमित्यपि।
असमेतेन देवेश किं वरैः सुरपूजित।। ८१.१८ ।।

अथवा दातुकामोऽसि लोकानां हितकाम्यया।
याचेऽहं नाऽऽत्मना देव तदनुज्ञातुमर्हसि।। ८१.१९ ।।

महापातकिनः केचिद्गुरुदाराभिगामिनः।
अत्राऽऽप्लवनमात्रेण धौतपापा भवन्तु ते।। ८१.२० ।।

आप्नुवन्तूत्तमां जातिं तिर्यञ्चोऽपि सुरेश्वर।
कुरूपो रूपसंपत्तिमत्र स्नानादवाप्नुयात्।। ८१.२१ ।।

ब्रह्मोवाच
एवमस्त्विति तं शंभुः प्रत्यनन्दत्सुतेरितम्।
ततः प्रभृति तत्तीर्थं कार्तिकेयमिति श्रुतम्।।

तत्र स्नानं च दानं च सर्वक्रतुफलप्रदम्।। ८१.२२ ।।
इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मो तीर्थमाहात्म्ये कुमारतीर्थवर्णनं नामैकाशीतितमोऽध्यायः।। ८१ ।।

गौतमीमाहात्म्ये द्वादशोऽध्यायः।। १२ ।।