ब्रह्मपुराणम्/अध्यायः ३७

विकिस्रोतः तः
← अध्यायः ३६ ब्रह्मपुराणम्
अध्यायः ३७
वेदव्यासः
अध्यायः ३८ →
 1. अध्यायः १
 2. अध्यायः २
 3. अध्यायः ३
 4. अध्यायः ४
 5. अध्यायः ५
 6. अध्यायः ६
 7. अध्यायः ७
 8. अध्यायः ८
 9. अध्यायः ९
 10. अध्यायः १०
 11. अध्यायः ११
 12. अध्यायः १२
 13. अध्यायः १३
 14. अध्यायः १४
 15. अध्यायः १५
 16. अध्यायः १६
 17. अध्यायः १७
 18. अध्यायः १८
 19. अध्यायः १९
 20. अध्यायः २०
 21. अध्यायः २१
 22. अध्यायः २२
 23. अध्यायः २३
 24. अध्यायः २४
 25. अध्यायः २५
 26. अध्यायः २६
 27. अध्यायः २७
 28. अध्यायः २८
 29. अध्यायः २९
 30. अध्यायः ३०
 31. अध्यायः ३१
 32. अध्यायः ३२
 33. अध्यायः ३३
 34. अध्यायः ३४
 35. अध्यायः ३५
 36. अध्यायः ३६
 37. अध्यायः ३७
 38. अध्यायः ३८
 39. अध्यायः ३९
 40. अध्यायः ४०
 41. अध्यायः ४१
 42. अध्यायः ४२
 43. अध्यायः ४३
 44. अध्यायः ४४
 45. अध्यायः ४५
 46. अध्यायः ४६
 47. अध्यायः ४७
 48. अध्यायः ४८
 49. अध्यायः ४९
 50. अध्यायः ५०
 51. अध्यायः ५१
 52. अध्यायः ५२
 53. अध्यायः ५३
 54. अध्यायः ५४
 55. अध्यायः ५५
 56. अध्यायः ५६
 57. अध्यायः ५७
 58. अध्यायः ५८
 59. अध्यायः ५९
 60. अध्यायः ६०
 61. अध्यायः ६१
 62. अध्यायः ६२
 63. अध्यायः ६३
 64. अध्यायः ६४
 65. अध्यायः ६५
 66. अध्यायः ६६
 67. अध्यायः ६७
 68. अध्यायः ६८
 69. अध्यायः ६९
 70. अध्यायः ७०
 71. अध्यायः ७१
 72. अध्यायः ७२
 73. अध्यायः ७३
 74. अध्यायः ७४
 75. अध्यायः ७५
 76. अध्यायः ७६
 77. अध्यायः ७७
 78. अध्यायः ७८
 79. अध्यायः ७९
 80. अध्यायः ८०
 81. अध्यायः ८१
 82. अध्यायः ८२
 83. अध्यायः ८३
 84. अध्यायः ८४
 85. अध्यायः ८५
 86. अध्यायः ८६
 87. अध्यायः ८७
 88. अध्यायः ८८
 89. अध्यायः ८९
 90. अध्यायः ९०
 91. अध्यायः ९१
 92. अध्यायः ९२
 93. अध्यायः ९३
 94. अध्यायः ९४
 95. अध्यायः ९५
 96. अध्यायः ९६
 97. अध्यायः ९७
 98. अध्यायः ९८
 99. अध्यायः ९९
 100. अध्यायः १००
 101. अध्यायः १०१
 102. अध्यायः १०२
 103. अध्यायः १०३
 104. अध्यायः १०४
 105. अध्यायः १०५
 106. अध्यायः १०६
 107. अध्यायः १०७
 108. अध्यायः १०८
 109. अध्यायः १०९
 110. अध्यायः ११०
 111. अध्यायः १११
 112. अध्यायः ११२
 113. अध्यायः ११३
 114. अध्यायः ११४
 115. अध्यायः ११५
 116. अध्यायः ११६
 117. अध्यायः ११७
 118. अध्यायः ११८
 119. अध्यायः ११९
 120. अध्यायः १२०
 121. अध्यायः १२१
 122. अध्यायः १२२
 123. अध्यायः १२३
 124. अध्यायः १२४
 125. अध्यायः १२५
 126. अध्यायः १२६
 127. अध्यायः १२७
 128. अध्यायः १२८
 129. अध्यायः १२९
 130. अध्यायः १३०
 131. अध्यायः १३१
 132. अध्यायः १३२
 133. अध्यायः १३३
 134. अध्यायः १३४
 135. अध्यायः १३५
 136. अध्यायः १३६
 137. अध्यायः १३७
 138. अध्यायः १३८
 139. अध्यायः १३९
 140. अध्यायः १४०
 141. अध्यायः १४१
 142. अध्यायः १४२
 143. अध्यायः १४३
 144. अध्यायः १४४
 145. अध्यायः १४५
 146. अध्यायः १४६
 147. अध्यायः १४७
 148. अध्यायः १४८
 149. अध्यायः १४९
 150. अध्यायः १५०
 151. अध्यायः १५१
 152. अध्यायः १५२
 153. अध्यायः १५३
 154. अध्यायः १५४
 155. अध्यायः १५५
 156. अध्यायः १५६
 157. अध्यायः १५७
 158. अध्यायः १५८
 159. अध्यायः १५९
 160. अध्यायः १६०
 161. अध्यायः १६१
 162. अध्यायः १६२
 163. अध्यायः १६३
 164. अध्यायः १६४
 165. अध्यायः १६५
 166. अध्यायः १६६
 167. अध्यायः १६७
 168. अध्यायः १६८
 169. अध्यायः १६९
 170. अध्यायः १७०
 171. अध्यायः १७१
 172. अध्यायः १७२
 173. अध्यायः १७३
 174. अध्यायः १७४
 175. अध्यायः १७५
 176. अध्यायः १७६
 177. अध्यायः १७७
 178. अध्यायः १७८
 179. अध्यायः १७९
 180. अध्यायः १८०
 181. अध्यायः १८१
 182. अध्यायः १८२
 183. अध्यायः १८३
 184. अध्यायः १८४
 185. अध्यायः १८५
 186. अध्यायः १८६
 187. अध्यायः १८७
 188. अध्यायः १८८
 189. अध्यायः १८९
 190. अध्यायः १९०
 191. अध्यायः १९१
 192. अध्यायः १९२
 193. अध्यायः १९३
 194. अध्यायः १९४
 195. अध्यायः १९५
 196. अध्यायः १९६
 197. अध्यायः १९७
 198. अध्यायः १९८
 199. अध्यायः १९९
 200. अध्यायः २००
 201. अध्यायः २०१
 202. अध्यायः २०२
 203. अध्यायः २०३
 204. अध्यायः २०४
 205. अध्यायः २०५
 206. अध्यायः २०६
 207. अध्यायः २०७
 208. अध्यायः २०८
 209. अध्यायः २०९
 210. अध्यायः २१०
 211. अध्यायः २११
 212. अध्यायः २१२
 213. अध्यायः २१३
 214. अध्यायः २१४
 215. अध्यायः २१५
 216. अध्यायः २१६
 217. अध्यायः २१७
 218. अध्यायः २१८
 219. अध्यायः २१९
 220. अध्यायः २२०
 221. अध्यायः २२१
 222. अध्यायः २२२
 223. अध्यायः २२३
 224. अध्यायः २२४
 225. अध्यायः २२५
 226. अध्यायः २२६
 227. अध्यायः २२७
 228. अध्यायः २२८
 229. अध्यायः २२९
 230. अध्यायः २३०
 231. अध्यायः २३१
 232. अध्यायः २३२
 233. अध्यायः २३३
 234. अध्यायः २३४
 235. अध्यायः २३५
 236. अध्यायः २३६
 237. अध्यायः २३७
 238. अध्यायः २३८
 239. अध्यायः २३९
 240. अध्यायः २४०
 241. अध्यायः २४१
 242. अध्यायः २४२
 243. अध्यायः २४३
 244. अध्यायः २४४
 245. अध्यायः २४५
 246. अध्यायः २४६

शिवस्तुति-वर्णनम्
ब्रह्मोवाच
अथ वृत्ते विवाहे तु भवस्यामिततेजसः।
प्रहर्षमतुलं गत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः॥
तुष्टुवुर्वाग्‌भिराद्याभिः प्रणेमुस्ते सहेश्वरम्॥ ३७.१ ॥

देवा ऊचुः
नमः पर्वतलिङ्गाय पर्वतेशाय वै नमः।
नमः पवनवेगाय विरुपायाजिताय च॥
नमः क्लेशविनाशाय दात्रे च शुभसम्पदाम्॥ ३७.२ ॥

नमो नीलशखण्डाय अम्बिकापतये नमः।
नमः पवनरूपाय शतरूपाय वै नमः॥ ३७.३ ॥

नमोभैरवरूपाय विरूपनयनाय च।
नमः सहस्रनेत्राय सहस३चरणाय च ॥ ३७.४ ॥

नमो द्ववयस्याय वेदाङ्गाय नमो नमः।
विष्टम्भनाय शक्रस्य बाह्वोर्वेदाङ्कुराय च॥ ३७.५ ॥

चराचराधिपतये शमनाय नमो नमः।
सलिलाशयलिङ्गाय युगान्ताय नमो नमः॥ ३७.६ ॥

नमः कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे।
नमः कपालहस्ताय दण्डिने गदिने नमः॥ ३७.७ ॥

नमस्त्रैलोक्यनाथाय पशुलोकरताय च।
नमः खट्‌वाङ्गहस्ताय प्रमथार्त्तिहराय च॥ ३७.८ ॥

नमो यज्ञशिरोहन्त्रे कृष्णकेशापहारिणे।
भगनेत्रनिपाताय पूष्णो दन्तहराय च॥ ३७.९ ॥

नमः पिनाकशूलसिखङ्गमुद्‌गरधारिणे।
नमोऽस्तु कालकालाय तृतीयनयनाय च॥ ३७.१० ॥

अन्तकान्तकृते चैव नामः पर्व्वतवासिने।
सुवर्मरेतसे चैव नमः कुण्डलधारिमे॥ ३७.११ ॥

दैत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरेव नमः।
शशाङ्कादित्यनेत्राय ललाटनयनाय च॥ ३७.१२ ॥

नमः शमशानरतये श्मशानवरदाय च।
नमो दैवतनाथाय त्र्यम्बकाय नमो नमः॥ ३७.१३ ॥

गृहस्थसाधवे नित्यं जटिले ब्रह्मचारिणे।
नमो मुण्डार्धमुण्डाय पशूनां पतये नमः॥ ३७.१४ ॥

सलिले तप्यमानाय योगैश्वर्य्यप्रदाय च।
नमः शान्ताय दान्ताय प्रलयोत्‌पत्तिकारिणे॥ ३७.१५ ॥

नमोऽनुग्रहकर्त्रे च स्थितिकर्त्रे नमो नमः।
नमो रुद्राय वसव आदित्यायाश्विने नमः॥ ३७.१६ ॥

नमः पित्रेऽथ साङ्ख्याय विश्वेदेवाय वै नमः।
नमो शर्वाय उग्राय शिवाय वरदाय च॥ ३७.१७ ॥

नमो भीमाय सेनान्यै पशूनां पतये नमः।
शुचये वैरिहानाय सद्योजाताय वै नमः॥ ३७.१८ ॥

महादेवाय चित्राय विचित्राय च वै नमः।
प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च॥ ३७.१९ ॥

पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च।
नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे॥ ३७.२० ॥

प्रवर्त्तकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सर्वशः।
कृताकृतस्य सत्‌कर्त्रे फलसंयोगदाय च॥ ३७.२१ ॥

कालज्ञाय च सर्वेषां नमो नियमकारिणे।
नमो वैषम्यकर्त्रे च गुणानां वृत्तिदाय च॥ ३७.२२ ॥

नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भूतभावन।
शिव सौम्यमुखो द्रष्टुं भव सौम्यो हि नः प्रभो॥ ३७.२३ ॥

ब्रह्मोवाच
एवं स भगवान् देवो जगत्‌पतिरुमापतिः।
स्तूयमानः सुरैः सर्वेरमरानिदमब्रवीत्॥ ३७.२४ ॥

श्रीशङ्कर उवाच
द्रष्टुं सुखश्च सौम्यश्च देवानामस्मि भोः सुराः।
वरं वरयत क्षिप्रं दाताऽस्मि तमसंशयम्॥ ३७.२५ ॥

ब्रह्मोवाच
ततस्ते प्रणताः सर्वे सुरा ऊचुस्त्रिलोचनम्॥ ३७.२६ ॥

देव ऊचुः
तवैव भगवन् हस्ते वर एषोऽवतिष्ठताम्।
यदा कार्यं तदा नस्त्वं दास्यसे वरमीप्सितम्॥ ३७.२७ ॥

ब्रह्मोवाच
वमस्त्विति तानुक्त्वा विसृज्य च सुरान् हरः।
लोकांश्च प्रमथैः सार्धं विवेश भवनंस्वकम्॥ ३७.२८ ॥

यस्तु हरोत्सवमद्‌भुतमेनं गायति दैवतविप्रसमक्षम्।
सोऽप्रतिरूपगणेशसमानो देहविपर्य्ययमेत्य सुखी सायत्॥ ३७.२९ ॥

ब्रह्मोवा
विप्रवर्याः स्तवं हीमं श्रृणुयाद्व पठेच्च यः।
स सर्व्वलोकगो देवैः पूज्यतेऽमरराडिव॥ ३७.३० ॥

इति श्री आदिब्राह्मे महापुराणे स्वयम्भुऋषिसंवादे शिवस्तुतिनिरूपणं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः॥ ३७ ॥