महाभारतम्-14-आश्वमेधिकपर्व-076

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आश्वमेधिकपर्व-075 महाभारतम्
चतुर्दशपर्व
महाभारतम्-14-आश्वमेधिकपर्व-076
वेदव्यासः
आश्वमेधिकपर्व-077 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118

अर्जुनेन भगदत्तात्मजपराजयः।। 1 ।।


एवं त्रिरात्रमभवत्तद्युद्धं भरतर्षभ।
अर्जुनस्य नरेन्द्रेण वृत्रेणेव शतक्रतोः।।

14-76-1a
14-76-1b
ततश्चतुर्थे दिवसे यज्ञदत्तो महाबलः।
जहास सस्वनं हासं वाक्यं चेदमताब्रवीत्।।
14-76-2a
14-76-2b
अर्जुनार्जुन तिष्ठस्व न मे जीवन्विमोक्ष्यसे।
त्वां निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि।।
14-76-3a
14-76-3b
त्वया वृद्धो मम पिता भगदत्तः पितुः सखा।
हतो वृद्धोऽपि बाधित्वा शिशुं मामद्य योधय।।
14-76-4a
14-76-4b
इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धो यज्ञदत्तो नराधिपः।
प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति।।
14-76-5a
14-76-5b
सम्प्रेष्यमाणो नागेन्द्रो यज्ञदत्तेन धीमता।
उत्पतिष्यन्निवाकाशमभिदुद्राव पाण्डवम्।।
14-76-6a
14-76-6b
अग्रहस्तसुमुक्तेन शीकरेण स नागराट्।
समौक्षति गुडाकेशं शैलं नील इवाम्बुदः।।
14-76-7a
14-76-7b
स तेन प्रेषितो राज्ञा मेघवद्विनदन्मुहुः।
मुखाडम्बरसंह्रादैरभ्यद्रवत फल्गुनम्।।
14-76-8a
14-76-8b
स नृत्यन्निव नागेन्द्रो यज्ञदत्तप्रचोदितः।
आससाद द्रुतं राजन्कौरवाणां महारथम्।।
14-76-9a
14-76-9b
तमायान्तमथालक्ष्य यज्ञदत्तस्य वारणम्।
गाण्डीवमाश्रित्य बली न व्यकम्पत शत्रुहा।।
14-76-10a
14-76-10b
चुक्रोध बलवच्चापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः।
कार्यविघ्नमनुस्मृत्यि पूर्ववैरं च भारत।।
14-76-11a
14-76-11b
ततस्तं वारणं क्रुद्धः शरजालेन पाण्डवः।
निवारयामास तदा वेलेव मकरालयम्।।
14-76-12a
14-76-12b
स नागप्रवरः श्रीमानर्जुनेन निवारितः।
तस्थौ शरैर्विनुन्नाङ्गः श्वाविच्छललितो यथा।।
14-76-13a
14-76-13b
निवारितं गजं दृष्ट्वा भगदत्तसुतो नृपः।
उत्ससर्ज शितान्बाणानर्जुने क्रोधमूर्छितः।।
14-76-14a
14-76-14b
अर्जुनस्तु महाबाहुः शरैररिनिघातिभिः।
वारयामास तान्बाणांस्तदद्भुतमिवाभवत्।।
14-76-15a
14-76-15b
ततः पुनरभिक्रुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः।
प्रेषयामास नागेन्द्रं बलवत्पर्वतोपमम्।।
14-76-16a
14-76-16b
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य बलवान्पाकशासनिः।
नाराचमग्निसङ्काशं प्राहिणोद्वारणं प्रति।।
14-76-17a
14-76-17b
स तेन वारणो राजन्मर्मस्वभिहतो भृशम्।
पपात सहसा भूमौ वज्ररुग्ण इवाचलः।।
14-76-18a
14-76-18b
स पतञ्शुशुभे नागो धनंजयशराहतः।
विशन्निव महाशैलो महीं वज्रप्रपीडितः।।
14-76-19a
14-76-19b
तस्मिन्निपतिते नागे यज्ञदत्तस्य पाण्डवः।
तं न भेतव्यमित्याह ततो भूमिगतं नृपम्।।
14-76-20a
14-76-20b
अब्रवीद्धि महातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्ठिरः।
राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कथञ्चन।।
14-76-21a
14-76-21b
सर्वमेतन्नरव्याघ्र भवत्येतावता कृतम्।
योधाश्चापि न हन्तव्या धनंजय रणे त्वया।।
14-76-22a
14-76-22b
वक्तव्याश्चापि राजानः सर्वे सह सुहृज्जनैः।
युधिष्ठिरस्याश्वमेधो भवद्भिरनुभूयताम्।।
14-76-23a
14-76-23b
इति भ्रातृवचः श्रुत्वा न हन्मि त्वां नराधिप।
उत्तिष्ठ न भयं तेऽस्ति स्वस्तिमान्गच्छ पार्थिव।।
14-76-24a
14-76-24b
आगच्छेथा महाराज परां चैत्रीमुपस्थिताम्।
तदाऽश्वमेधो भविता धर्मिराजस्य धीमतः।।
14-76-25a
14-76-25b
एवमुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा।
तथेत्वेवाब्रवीद्वाक्यं पाण्डवेनाभिनिर्जितः।।
14-76-26a
14-76-26b
।। इति श्रीमन्महाभारते आश्वमेधिकपर्वणि
अनुगीतापर्वणि षट्सप्ततितमोऽध्यायः।। 76 ।।

[सम्पाद्यताम्]

14-76-13 शललितः शलाकाप्रोतः।।

आश्वमेधिकपर्व-075 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आश्वमेधिकपर्व-077