रामायणम्/किष्किन्धाकाण्डम्/सर्गः ४५

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← सर्गः ४४ रामायणम्/किष्किन्धाकाण्डम्
किष्किन्धाकाण्डम्
वाल्मीकिः
सर्गः ४६ →
पञ्चचत्वारिंशः सर्गः श्रूयताम्

श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥४-४५॥

सर्वाः च आहूय सुग्रीवः प्लवगान् प्लवगर्षभः ।
समस्तान् च अब्रवीत् राजा राम कार्यार्थ सिद्धये ॥४-४५-१॥
एवम् एतत् विचेतव्यम् भवद्भिः वानरोत्तमैः ।

तत् उग्र शासनम् भर्तुर् विज्ञाय हरि पुंगवाः ॥४-४५-२॥
शलभा इव संछाद्य मेदिनीम् संप्रतस्थिरे ।

रामः प्रस्रवणे तस्मिन् न्यवसत् सह लक्ष्मणः ॥४-४५-३॥
प्रतीक्षमाणः तम् मासम् यः सीता अधिगमे कृतः ।

उत्तराम् तु दिशम् रम्याम् गिरि राज समावृताम् ॥४-४५-४॥
प्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतबलिः तदा ।

पूर्वाम् दिशम् प्रति ययौ विनतो हरि यूथपः ॥४-४५-५॥
तारा अंगदादि सहितः प्लवगः पवनात्मजः ।
अगस्त्य चरिताम् आशाम् दक्षिणाम् हरि यूथपः ॥४-४५-६॥

पश्चिमाम् तु दिशम् घोराम् सुषेणः प्लवगेश्वरः ।
प्रतस्थे हरि शार्दूलो दिशम् वरुण पालिताम् ॥४-४५-७॥

ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथा तथम् ।
कपि सेना पतीन् वीरो मुमोद सुखितः सुखम् ॥४-४५-८॥

एवम् संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानर यूथपाः ।
स्वाम् स्वाम् दिशम् अभिप्रेत्य त्वरिताः संप्रतस्थिरे ॥४-४५-९॥

नदन्तः च उन्नदन्तः च गर्जन्तः च प्लवंगमाः ।
क्ष्वेलन्तो धावमानाः च विनदन्तो महाबलाः ॥४-४५-१०॥

एवम् संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानर यूथपाः ।
आनयिष्यामहे सीताम् हनिष्यामः च रावणम् ॥४-४५-११॥

अहम् एको वधिष्यामि प्राप्तम् रावणम् आहवे ।
ततः च उन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनक आत्मजाम् ॥४-४५-१२॥

वेपमानम् श्रमेण अद्य भवद्भिः स्थीयताम् इति ।
एक एव आहरिष्यामि पातालात् अपि जानकीम् ॥४-४५-१३॥

विधमिष्यामि अहम् वृक्षान् दारयिष्यामि अहम् गिरीन् ।
धरणीम् दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान् ॥४-४५-१४॥

अहम् योजन संख्यायाः प्लविता न अत्र संशयः ।
शतम् योजन संख्यायाः शतम् समधिकम् हि अहम् ॥४-४५-१५॥

भू तले सागरे वा अपि शैलेषु च वनेषु च ।
पातालस्य अपि वा मध्ये न मम आच्छिद्यते गतिः ॥४-४५-१६॥

इति एकैकः तदा तत्र वानरा बल दर्पिताः ।
ऊचुः च वचनम् तस्य हरि राजस्य सन्निधौ ॥४-४५-१७॥


इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥४-४५॥