विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्/खण्डः ३

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
पुराणानि
 1. अग्निपुराणम्
 2. कूर्मपुराणम्
 3. गरुडपुराणम्
 4. नारदपुराणम्
 5. पद्मपुराणम्
 6. ब्रह्मपुराणम्
 7. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्
 8. ब्रह्माण्डपुराणम्
 9. भविष्यपुराणम्
 10. भागवतपुराणम्
 11. मत्स्यपुराणम्
 12. मार्कण्डेयपुराणम्
 13. लिङ्गपुराणम्
 14. वराहपुराणम्
 15. वामनपुराणम्
 16. वायुपुराणम्
 17. विष्णुपुराणम्
 18. शिवपुराणम्
 19. स्कन्दपुराणम्
 20. हरिवंशपुराणम्

उपपुराणाः

 1. कल्किपुराणम्
 2. कालिकापुराणम्
 3. देवीभागवतपुराणम्
 4. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्

रामायणम्

 1. वाल्मीकिरामायणम्
 2. योगवासिष्ठः

संहिताग्रन्थाः

 1. गर्गसंहिता
 2. लक्ष्मीनारायणसंहिता

विकीर्णग्रन्थाः

 1. जैमिनीयाश्वमेधपर्व

अध्यायाः १-५

अध्यायाः ६- १०

अध्यायाः ११-१५

अध्यायाः १६- २०

अध्यायाः २१-२५

अध्यायाः २६- ३०

अध्यायाः ३१-३५

अध्यायाः ३६-४०

अध्यायाः ४१-४५

अध्यायाः ४६-५०

अध्यायाः ५१-५५

अध्यायाः ५६-६०

अध्यायाः ६१-६५

अध्यायाः ६६-७०

अध्यायाः ७१-७५

अध्यायाः ७६-८०

अध्यायाः ८१-८५

अध्यायाः ८६-९०

अध्यायाः ९१-९५

अध्यायाः ९६-१००

अध्यायाः १०१-१०५

अध्यायाः १०६-११०

अध्यायाः १११-११५

अध्यायाः ११६-१२०

अध्यायाः १२१-१२५

अध्यायाः १२६-१३०

अध्यायाः १३१-१३५

अध्यायाः १३६-१४०

अध्यायाः १४१-१४५

अध्यायाः १४६-१५०

अध्यायाः १५१-१५५

अध्यायाः १५६-१६०

अध्यायाः १६१-१६५

अध्यायाः १६६-१७०

अध्यायाः १७१-१७५

अध्यायाः १७६-१८०

अध्यायाः १८१-१८५

अध्यायाः १८६-१९०

अध्यायाः १९१-१९५

अध्यायाः १९६-२००

अध्यायाः २०१-२०५

अध्यायाः २०६-२१०

अध्यायाः २११-२१५

अध्यायाः २१६-२२०

अध्यायाः २२१-२२५

अध्यायाः २२६-२३०

अध्यायाः २३१-२३५

अध्यायाः २३६-२४०

अध्यायाः २४१-२४५

अध्यायाः २४६-२५०

अध्यायाः २५१-२५५

अध्यायाः २५६-२६०

अध्यायाः २६१-२६५

अध्यायाः २६६-२७०

अध्यायाः २७१-२७५

अध्यायाः २७६-२८०

अध्यायाः २८१-२८५

अध्यायाः २८६-२९०

अध्यायाः २९१-२९५

अध्यायाः २९६-३००

अध्यायाः ३०१-३०५

अध्यायाः ३०६-३१०

अध्यायाः ३११-३१५

अध्यायाः ३१६-३२०

अध्यायाः ३२१-३२५

अध्यायाः ३२६-३३०

अध्यायाः ३३१-३३५

अध्यायाः ३३६-३४०

अध्यायाः ३४१-३४५

अध्यायाः ३४६-३५०

अध्यायाः ३५१-३५५


विषयानुक्रमणिका

तृतीयखण्डस्य एकलफाईलस्रोतः