महाभारतम्-08-कर्णपर्व-093

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-092 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-093
वेदव्यासः
कर्णपर्व-094 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


शल्यकर्णयोः सँलापः।। 1 ।। कृष्णार्जुनयोः सँलापः।। 2 ।। अर्जुनेन कृष्णम्प्रति स्वसामर्थ्यकथनम्।। 3 ।।

सञ्जय उवाच। 8-93-1x
रथौ तयोः श्वेतहयौ दिव्यौ युक्तौ महास्वनौ।
समास्थितौ लोकवीरौ शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथकम्।
वासुदेवार्जुनौ वीरौ कर्णशल्यौ च भारत।।
8-93-1a
8-93-1b
8-93-1c
तद्भीरुसन्त्रासकरं युद्धं समभवत्तदा।
अन्योन्यस्पांधेनोरुग्रं शक्रशम्बरयोरिव।।
8-93-2a
8-93-2b
तयोर्ध्वजौ हि विमलौ शुशुभाते रथे स्थितौ।
राहुकेतू यथाऽऽकाशे उदितौ जगतः क्षये।।
8-93-3a
8-93-3b
कर्णस्याशीविषनिभा रत्नसारमयी दृढ़ा।
पुरन्दरधनुः प्रख्या हस्तिकक्ष्या विराजते।।
8-93-4a
8-93-4b
कपिश्रेष्ठस्तु पार्थस्य व्यादितास्य इवान्तकः।
दंष्ट्राभिर्भीषयन्भाभिर्दुर्निरीक्ष्यो रविर्यथा।।
8-93-5a
8-93-5b
युद्धाभिलाषुको भूत्वा ध्वजो गाण्डीवधन्वनः।
कर्णध्वजमुपातिष्ठत्स्वस्थानाद्वेगवान्कपिः।।
8-93-6a
8-93-6b
उत्पत्य च महावेगः कक्ष्यामभ्याहनत्तदा।
नखैश्च दशनैश्चैव गरुडः पन्नगं यथा।।
8-93-7a
8-93-7b
सा किङ्किणीकाभरणा कालपाशोपमा तदा।
अभ्यद्रवत्सुसंरब्धा हस्तिकक्ष्याऽथ तं कपिम्।।
8-93-8a
8-93-8b
तयोर्घोरतरे युद्धे द्वैरथे द्यूत आहिते।
प्राकुर्वतां ध्वजौ युद्धं पूर्वं पूर्वतरं तदा।।
8-93-9a
8-93-9b
हया हयानभ्यहेषन्स्पर्धमानाः परस्परम्।
अविध्यत्पुण्डरीकाक्षः शल्यं नयनसायकैः।
शल्यश्च पुण्डरीकाक्षं तथैवाभिसमैक्षत।।
8-93-10a
8-93-10b
8-93-10c
तत्राजयद्वासुदेवः शल्यं नयनसायकैः।
कर्णं चाप्यजयदृष्ट्या कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः।।
8-93-11a
8-93-11b
अयाब्रवीत्सूतपुत्रः शल्यमाभाष्य सस्मितम्।। 8-93-12a
यदि पार्थो रणे हन्यादद्य मामिह कर्हिचित्।
किं करिष्यसि सङ्घामे शल्य सत्यमथोच्यताम्।।
8-93-13a
8-93-13b
शल्य उवाच। 8-93-14x
यदि कर्ण रणे हन्यादद्य त्वां श्वेतवाहनः।
उभावेकरयेनाहं हन्यां माधवपाण्डवौ।।
8-93-14a
8-93-14b
सञ्जय उवाच। 8-93-15x
एवमेव तु गोविन्दमर्जुनः प्रत्यभाषत।
तं प्रहस्याब्रवीत्कृष्णः पार्थं परमिदं वचः।।
8-93-15a
8-93-15b
पतेद्दिवाकरः स्थानाच्छीर्येद्भूमिरनेकधा।
शैल्यमग्निरियान्न त्वां हन्यात्कार्णो धनञ्जय।।
8-93-16a
8-93-16b
यदि चैतत्कथञ्चित्स्याल्लोकपर्यसनं भवेत्।
हन्यां कर्णं तथा शल्यं बाहुभ्यामेव संयुगे।।
8-93-17a
8-93-17b
इति कृष्णवचः श्रुत्वा प्रहसन्कपिकेतनः।
अर्जुनः प्रत्युवाचेदं कृष्णमक्लिष्टकारिणम्।।
8-93-18a
8-93-18b
मम तावदपर्याप्तौ कर्णशल्यौ जनार्दन।
सपताकध्वजं कर्णं सशल्यरथवाजिनम्।।
8-93-19a
8-93-19b
सच्छत्रकवचं चैव सशक्तिशरकार्मुकम्।
द्रष्टाऽस्यद्य रणे कृष्ण शरैश्छिन्नमनेकधा।।
8-93-20a
8-93-20b
अद्यैव सरथं साश्वं सशक्तिकवचायुधम्।
सञ्चूर्णितमिवारण्ये वृक्षं पश्याद्य दन्तिना।।
8-93-21a
8-93-21b
अद्य राधेयभार्याणां वैधव्यं समुपस्थितम्।
ध्रुवं स्वप्नेष्वनिष्टानि ताभिर्दृष्टानि माधव।।
8-93-22a
8-93-22b
द्रष्टासि ध्रुवमद्यैव विधवाः कर्णयोषितः।
न हि मे शाम्यते मन्युर्यदनेन पुरा कृतम्।।
8-93-23a
8-93-23b
कृष्णां सभागतां दृष्ट्वा मूढेनादीर्घदर्शिना।
अस्मांस्तथाऽवहसता क्षिपता च पुनःपुनः।।
8-93-24a
8-93-24b
अद्य द्रष्टासि गोविन्द कर्णमुन्मथितं मया।
वारणेनेव मत्तेन पुष्पितं गजतीरुहम्।।
8-93-25a
8-93-25b
अद्य ता मधुरा वाचः श्रोतासि मधुसूदन।
दिष्ट्या जयसि वार्ष्णेय इति कर्णे निपातिते।।
8-93-26a
8-93-26b
अद्याभिमन्युजननीं प्रहृष्टः सांत्वयिष्यसि।
कुन्तीं पितृष्वसारं च प्रहृष्टः सन् जनार्दन।।
8-93-27a
8-93-27b
अद्य बाष्पमुखीं कृष्णां सान्त्वयिष्यसि माधव।
वाग्भिश्चामृतकल्पाभिर्धर्मराजं च पाण्डवम्।।
8-93-28a
8-93-28b/८७.११७
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि
सप्तदशदिवसयुद्धे त्रिनवतितमोऽध्यायः।। 93 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-93-6 क्रुद्धोऽभिलषितं गत्वा इति ख.ट.पाठः।। 8-93-9 द्यत आह्वये इति ख.ट.पाठः।। 8-93-93 त्रिनवतितमोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-092 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-094