महाभारतम्-08-कर्णपर्व-085

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-084 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-085
वेदव्यासः
कर्णपर्व-086 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


सङ्कुलयुद्धम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 8-85-1x
तमायान्तं महावेगैरश्वैः कपिवरध्वजम्।
युद्धायाभ्यद्रवन्दीराः कुरूणां नवतीं रथाः।।
8-85-1a
8-85-1b
कृत्वा संशप्तका घोरं शपथं पारलौकिकम्।
परिवव्रुर्नरव्याघ्रा नरव्याघ्रं रणेऽर्जुनम्।।
8-85-2a
8-85-2b
कृष्णः श्वेतान्महावेगानश्वान्काञ्चनभूषणान्।
मुक्ताजालप्रतिच्छन्नान्प्रैषीत्कर्णरथं प्रति।।
8-85-3a
8-85-3b
प्रेक्ष्य कर्णरथं यान्तमरिघ्नं तं धनञ्जयम्।
बाणवर्षैरभिघ्नन्तः संशप्तकगणा ययुः।।
8-85-4a
8-85-4b
त्वरमाणांस्तु तान्सर्वान्ससूतेष्वसनध्वजान्।
जघान नवतिं वीरानर्जुनो निशितैः शरैः।।
8-85-5a
8-85-5b
तेऽपतन्त हता बाणैर्नानारूपैः किरीटिना।
विमानेभ्यः सुकृतिनः स्वर्गात्पुण्यक्षये यथा।।
8-85-6a
8-85-6b
ततः सरथनागाश्वाः कुरवः कुरुसत्तमम्।
निर्भया भरतश्रेष्ठमभ्यवर्तन्त फल्गुनम्।।
8-85-7a
8-85-7b
तदायस्तमनुष्याश्वमुदीर्णवरवारणम्।
पुत्राणां ते महासैन्यं समरौत्सीद्धनञ्जयम्।।
8-85-8a
8-85-8b
शक्त्यृष्टितोमरप्रासैर्गदानिस्त्रिंशसायकैः।
प्राच्छादयन्महेष्वासाः कुरवः कुरुनन्दनम्।।
8-85-9a
8-85-9b
तामन्तरिक्षे विततां शस्त्रवृष्टिं समन्ततः।
व्यधमत्पाण्डवो बाणैस्तमः सूर्य इवांशुभिः।।
8-85-10a
8-85-10b
ततो म्लेच्छाः स्थिता मत्तैस्त्रयोदशशतैर्गजैः।
पार्श्वतो व्यहनन्पार्थं तव पुत्रस्य शासनात्।।
8-85-11a
8-85-11b
कर्णिनालीकनाराचैस्तोमरप्रासशक्तिभिः।
कर्पणैर्भिण्डिपालैश्च रथस्थं पार्थमार्दयन्।।
8-85-12a
8-85-12b
तां शस्त्रवृष्टिमतुलां द्विपस्थैः प्रेषितां प्रभुः।
चिच्छेद निशितैर्भल्लैरर्धचन्द्रैश्च फल्गुनः।।
8-85-13a
8-85-13b
अथ तान्द्विरदान्सर्वान्नानालिङ्गैः शरोत्तमैः।
सपताकध्वजारोहान्गिरीन्वज्रैरिवाभिनत्।।
8-85-14a
8-85-14b
ते हेमपुङ्खैरिषुभिरर्दिता हेममालिनः।
हताः पेतुर्महानागाः साग्रिज्वाला इवाद्रयः।।
8-85-15a
8-85-15b
ततो गाण्डीवनिर्घोषो महानासीद्विशाम्पते।
स्तनतां कूजतां चैव मनुष्यगजवाजिनाम्।।
8-85-16a
8-85-16b
कुञ्चराश्च हता राजन्दद्रुवुस्ते समन्ततः।
अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो दश।।
8-85-17a
8-85-17b
रथा हीना नहाराज रथिभिर्वाजिभिस्तथा।
गन्धर्वनगराकारा दृश्यन्ते स्म सहस्रशः।।
8-85-18a
8-85-18b
अश्वारोहा महाराज धावमाना इतस्ततः।
तत्रतत्रैव दृश्यन्ते निहताः पार्थसायकैः।।
8-85-19a
8-85-19b
तस्मिन्क्षणे पाण्डवस्य बाह्वोर्बलमदृश्यत।
यत्सादिनो वारणांश्च रथांश्चैकोऽजयद्युधि।।
8-85-20a
8-85-20b
असंयुक्ताश्च ते राजन्परिवृत्ता रणं प्रति।
नरा नागा रथाश्चैव नदन्तोऽर्जुनमभ्ययुः।।
8-85-21a
8-85-21b
ततस्त्र्येङ्गेण महता बलेन भरतर्षभ।
दृष्ट्वा परिवृतं राजन्भीमसेनः किरीटिनम्।।
8-85-22a
8-85-22b
हतावशेषानुत्सृज्य त्वदीयान्कतिचिद्रथान्।
जवेनाभ्यद्रवद्भीमो धनञ्जयरथं प्रति।।
8-85-23a
8-85-23b
ततस्तत्प्राद्रवत्सैन्यं हतभूयिष्ठमातुरम्।
दृष्ट्वाऽर्जुनं तदा भीममागतं भ्रातरं प्रति।।
8-85-24a
8-85-24b
हतावशिष्टांस्तुरगानर्जुनेन महाबलः।
भीमो व्यधमदश्रान्तो गदापाणिर्महाहवे।।
8-85-25a
8-85-25b
`गदापाणिं तदा दृष्ट्वा भीमं भारत भारताः।
मेनिरे तमनुप्राप्तं दण्डपाणिमिवान्तकम्'।।
8-85-26a
8-85-26b
कालरात्रिमिवात्युग्रां नरनागाश्वभोजनाम्।
प्राकाराट्टपुरद्वारदारणीमतिदारुणाम्।।
8-85-27a
8-85-27b
गदां तुरगनाशाय त्वरन्भीमो व्यवासृजत्।
सा जघान बहूनश्वानश्वारोहांश्च मारिष।।
8-85-28a
8-85-28b
कांस्यायसतनुत्रांश्च नरानश्वांश्च पाण्डवः।
पोथयामास गदया सशब्दं तेऽपतन्हताः।।
8-85-29a
8-85-29b
दन्तैर्दशन्तो वसुधां शेरते क्षतजोक्षिताः।
भग्नमूर्धास्थिचरणाः क्रव्यादगणभोजनाः।।
8-85-30a
8-85-30b
असृङ्मांसवसाभिश्च तृप्तिमभ्यागता गदा।
अस्थीन्यप्यश्नती तस्थौ कालरात्रीव दुर्दृशा।।
8-85-31a
8-85-31b
सहस्राणि दशाश्वानां हत्वा पत्तींश्च भूयसः।
भीमोऽभ्यधावत्सङ्क्रुद्धो गदापाणिरितस्ततः।।
8-85-32a
8-85-32b
गदापाणिं ततो भीमं दृष्ट्वा भारत तावकाः।
मेनिरे समनुप्राप्तं कालदण्‍डोद्यतं यमम्।।
8-85-33a
8-85-33b
स मत्त इव मातङ्गः सङ्क्रुद्धः पाण्डुनन्दनः।
प्रविवेश गजानीकं मकरः सागरं यथा।।
8-85-34a
8-85-34b
विगाह्य च गजानीकं प्रगृह्य महतीं गदाम्।
क्षणेन भीमः सङ्क्रुद्धस्तन्निन्ये यमसादनम्।।
8-85-35a
8-85-35b
गजान्सकङ्कटान्मत्तान्सारोहान्सपताकिनः।
पततः समपश्याम सपक्षान्पर्वतानिव।।
8-85-36a
8-85-36b
हत्वा तु तद्गजानीकं भीमसेनो महाबलः।
पुनः स्वरथमास्थाय पृष्ठतोऽर्जुनमभ्ययात्।।
8-85-37a
8-85-37b
ततः पराङ्मुखीभूतं निरुत्साहं बलं तव।
तदानीं तु महाराज प्रायशः शस्त्रवेष्टितम्।।
8-85-38a
8-85-38b
विलम्बमानं तत्सैन्यभप्रगल्भमवस्थितम्।
दृष्ट्वा प्राच्छादयद्बाणैरर्जुनः शस्त्रवृष्टिभिः।।
8-85-39a
8-85-39b
नराश्वरथमातङ्गा युधि गाण्डीवधन्वना।
शरव्रातैश्चिता रेजुः कदम्बा इव केसरैः।।
8-85-40a
8-85-40b
ततः कुरुणामभवदार्तनादो महान्नृप।
नराश्वनागासुहनान्दृष्ट्वा बाणान्किरीटिनः।।
8-85-41a
8-85-41b
हाहाकृतं भृशं त्रस्तं लीयमानं परस्परम्।
अलातचक्रवत्सैन्यं तदा बभ्राम तावकम्।।
8-85-42a
8-85-42b
ततोऽर्जुनशरध्वस्तं कुरूणां सुमहद्बलम्।
न ह्यत्रासीदनिर्भिन्नो रथः सादी हयो गजः।।
8-85-43a
8-85-43b
आदीप्तमिव तत्सैन्यं शरैश्छिन्नतनुच्छदम्।
आसीत्स्वशोणितक्लिन्नं रौद्रं नष्टं विशाम्पते।।
8-85-44a
8-85-44b
तत्सैन्यं हतभूयिष्ठमाहतं निशितैः शरैः।
न जहौ समरं प्राप्य फल्गुनं शत्रुतापनम्।।
8-85-45a
8-85-45b
तत्राद्भुतमपश्याम कौरवाणां पराक्रमम्।
वध्यमानोऽपि यत्पार्थं न जहौ भरतर्षभ।।
8-85-46a
8-85-46b
तं दृष्ट्वा विक्रमं तस्य कुरवः सव्यसाचिनः।
निराशाः समपद्यन्त सर्वे कर्णस्य जीविते।।
8-85-47a
8-85-47b
अविषह्यं तु पार्थस्य शरसंस्पर्शमाहवे।
मत्वा न्यवर्तन्कुरवो जिता गाण्डीवधन्वना।।
8-85-48a
8-85-48b
ते हित्वा समरे पार्थं वध्यमानाश्च सायकैः।
प्रदुद्रुवुर्दिशो भीताश्चुक्रुशुश्चापि सूतजम्।।
8-85-49a
8-85-49b
तान्विद्रावयते पार्थः किरञ्शरशतान्बहून्।
हर्षयन्पाण्डवीं सेनां राजानं च युधिष्ठिरम्।।
8-85-50a
8-85-50b
पुत्रास्तव महाराज जग्मुः कर्णरथं प्रति।
अगाधे मज्जतां तेषां द्वीपः कर्णोऽभवत्तदा।।
8-85-51a
8-85-51b
कुरवो हि महाराज निर्विषाः पन्नगा इव।
कर्णमेवोपलीयन्त भयाद्गाण्डीवघन्वनः।।
8-85-52a
8-85-52b
यथा सर्वाणि भूतानि मृत्योर्भीतानि मारिष।
उपलीयन्ति सन्त्रासाद्धर्मं लोकपरायणम्।।
8-85-53a
8-85-53b
तथा कर्णं महेष्वासं पुत्रास्तव नराधिप।
उपालीयन्त सन्त्रासात्पाण्डवस्य महात्मनः।।
8-85-54a
8-85-54b
ताञ्शोणितपरिक्लिन्नान्विषमस्थाञ्शरातुरान्।
मा भैष्टेत्यब्रवीत्कर्णो भीतानाविष्टचेतसः।।
8-85-55a
8-85-55b
सम्भग्नं हि बलं दृष्ट्वा बलात्पार्थेन तावकम्।
धनुर्विस्फारयन्कर्णस्तस्थौ शत्रुजिघांसया।।
8-85-56a
8-85-56b
तान्प्रद्रुतान्कुरून्दृष्ट्वा कर्णः शस्त्रभृतां वरः।
सञ्चिन्तयित्वा पार्थस्य वधे दध्रे मनः श्वसन्।।
8-85-57a
8-85-57b
विस्फार्य सुमहच्चापं ततश्चाधिरथिर्वृषः।
पाञ्चालान्पुनराधावत्पश्यतः सव्यसाचिनः।।
8-85-58a
8-85-58b
ततः क्षणेन क्षितिपाः क्षतजप्रतिमेक्षणाः।
शरौघैश्छादयामासुर्महामेघा इवाचलम्।।
8-85-59a
8-85-59b
ततः शरसहस्राणि कर्णमुक्तानि मारिष।
पाञ्चालानां हरत्प्राणांस्तमांसीव तमोनुदः।।
8-85-60a
8-85-60b
महदासीत्तदा युद्धं पाञ्चालानां महामते।
वध्यतां सूतपुत्रेण मित्रार्थे मित्रगृद्धिना।।
8-85-61a
8-85-61b
।। इति श्रीमन्महाभारते
कर्णपर्वणि सप्तदशदिवसयुद्धे
पञ्चाशीतितमोऽध्यायः।। 85 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-85-12 मुसलैर्भिन्दिपालैश्च इति झ.पाठः।। 8-85-85 पञ्चाशीतितमोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-084 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-086