महाभारतम्-08-कर्णपर्व-100

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-099 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-100
वेदव्यासः
कर्णपर्व-101 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


कर्णवधानन्तरं कृष्णार्जुनयोर्युधिष्ठिरसमीपगमनम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 8-100-1x
शरसङ्कृत्तवर्माणं रुधिरोक्षितवक्षसम्।
गतासुमपि राधेयं नैव लक्ष्मीर्विमुञ्चति।।
8-100-1a
8-100-1b
तप्तजाम्बूनदनिभं बालार्कसदृशद्युतिम्।
जीवन्तमिव तं शूरं सर्वभूतानि मेनिरे।।
8-100-2a
8-100-2b
हतस्यापि महाराज सूतपुत्रस्य संयुगे।
वित्रेसुः सर्वतो योधाः सिंहस्येवेतरे मृगाः।।
8-100-3a
8-100-3b
हतोऽपि पुरुषव्याघ्रो व्याहरन्निव लक्ष्यते।
नाभवद्विकृतिः काचिन्मृतस्यापि महात्मनः।।
8-100-4a
8-100-4b
चारुवेषधरं राजंश्चारुमौलिशिरोधरम्।
तन्मुखं सूतपुत्रस्य पूर्णचन्द्रसमद्युति।।
8-100-5a
8-100-5b
कनकोत्तमसह्काशो ज्वलन्निव विभावसुः।
स शान्तः पुरुषव्याघ्रः पार्थसायकवारिणा।।
8-100-6a
8-100-6b
यथाऽग्निर्ज्वलनो दीप्तो जलमासाद्य शाम्यति।
कर्णाग्निः समरे तद्वत्पार्थमेघेन शामितः।।
8-100-7a
8-100-7b
आहृत्य स यशो दीप्तं सुयुद्धेनात्मनो भुवि।
सपुत्रः समरे कर्णः प्रशान्तः पार्थतेजसा।।
8-100-8a
8-100-8b
प्रताप्य पाण्डवान्सर्वान्पाञ्चालानस्त्रतेजसा।
नानाभरणवान्रजंस्तप्तजाम्बूनदप्रभः।।
8-100-9a
8-100-9b
वर्षित्वा शरवर्षाणि प्रताप्य रिपुवाहिनीम्।
श्रीमानिव सहस्रांशुर्ज्वलन्सर्वान्प्रताप्य च।
हतो वैकर्तनः कर्णः पादपोऽङ्कुरवानिव।।
8-100-10a
8-100-10b
8-100-10c
ददानीत्येव यः प्रादान्न नास्तीत्यर्थितोऽवदत्।
सद्ध्यः सदा सत्पुरुषः स हतो द्वैरथे वृषा।।
8-100-11a
8-100-11b
यस्य ब्राह्मणसात्सर्वं वित्तमासीन्महात्मनः।
नादेयं ब्राह्मणेष्वासीद्यस्य स्वमपि जीवितम्।।
8-100-12a
8-100-12b
स दातॄणां प्रियो राजन्दाता चैव मनोरथान्।
स पार्थास्त्रविनिर्दग्धो गतः परमिकां गतिम्।।
8-100-13a
8-100-13b
यमाश्रित्याकरोद्वैरं सुतस्ते स गतो दिवम्।
आदाय तव पुत्राणां जयाशां सर्म वर्म च।।
8-100-14a
8-100-14b
हते च कर्णे सरितो न सस्रु--
र्जगाम चास्तं कलुषो दिवाकरः।
श्वेतो ग्रहश्च ज्वलितार्कवर्णो
यमस्य पुत्रोऽभ्युदितः स तिर्यक्।।
8-100-15a
8-100-15b
8-100-15c
8-100-15d
नभश्चचालाथ ननाद चोर्वी
ववुश्च वाताः परुषाश्च घोराः।
दिशो बभूवुर्ज्वलिताः सधूमा
महार्णवाः सस्वनुश्चुक्षुभुश्च।।
8-100-16a
8-100-16b
8-100-16c
8-100-16d
सकाननाश्चाद्रिवराश्चकम्पिरे
प्रविव्यथुर्भूतगणाश्च मारिष।
बृहस्पतिः सम्परिवार्य रोहिणीं
बभूव चन्द्रार्कसमो विशाम्पते।।
8-100-17a
8-100-17b
8-100-17c
8-100-17d
हते कर्णे न दिशो विप्रचाराः
सचन्द्रार्का द्यौर्विचचाल भूमिः।
पपात चोल्का ज्वलनप्रभा च
निशाचरा हृष्टतरा बभूवुः।।
8-100-18a
8-100-18b
8-100-18c
8-100-18d
शशिप्रकाशाननमर्जुनो यदा
जहार कर्णस्य शिरः शरेण।
ततोऽन्तरिक्षे सहसैव शब्दो
बभूव हाहेति सुरैर्विमुक्तः।।
8-100-19a
8-100-19b
8-100-19c
8-100-19d
सदेवगन्धर्वमनुष्यपूजितं
निहत्य कर्णं रिपुमाहवेऽर्जुनः।
रराज राजन्परमेण तेजसा
यथा पुरा वृत्रवधे शतक्रतुः।।
8-100-20a
8-100-20b
8-100-20c
8-100-20d
पताकिना भीमनिनादकेतुना
रथेन शङ्खस्फटिकावभासिना।
महेन्द्रवाहप्रतिमेन तावुभौ
महेन्द्रवीर्यप्रतिमानपौरुषौ।।
8-100-21a
8-100-21b
8-100-21c
8-100-21d
समानयोगाविव विष्णुवासवैः।। 8-100-22f
मनांस्यरीणामुपतापयन्तौ।। 8-100-23f
सुवर्णजालावततौ महास्वनौ
हिमावदातौ परिगृह्य पाणिमिः।
चुचुम्बतुः शङ्खवरौ नृणां वरौ
विघोषयन्तौ विजयं जगत्त्रये।।
8-100-24a
8-100-24b
8-100-24c
8-100-24d
पाञ्चजन्यस्य निर्घोषो देवदत्तस्य चोभयोः।
पृथिवीमन्तरिक्षं च दिशश्च समपूरयत्।।
8-100-25a
8-100-25b
वित्रस्ताश्चाभवन्सर्वे कुरवो राजसत्तम।
शूरयोः शङ्खशब्देन माधवस्यार्जुनस्य च।।
8-100-26a
8-100-26b
तौ शङ्खशब्देन निनादयन्तौ
वनानि शैलान्सरितो गुहाश्च।
वित्रासयन्तौ तव पुत्रसेनां
युधिष्ठिरं नन्दयितुं प्रयातौ।।
8-100-27a
8-100-27b
8-100-27c
8-100-27d
ततः प्रजग्मुः कुरवो जवेन
श्रुत्वैव शङ्खस्वनमीर्यमाणम्।
विहाय मद्राधिपतिं पतिं च
दुर्योधनं भारत भारतानाम्।।
8-100-28a
8-100-28b
8-100-28c
8-100-28d
ततो रथेनाम्बुदबृन्दनादिना
शरद्वहर्मध्यदिवाकरत्विषा।
धनञ्जयस्याधिरथेश्च विस्मिताः
प्रशंसमानाः प्रययुस्तदाऽर्जुनम्।।
8-100-29a
8-100-29b
8-100-29c
8-100-29d
महाहवे तं बहुशोभमानं
धनञ्जयं योधगणैः समेताः।
तावन्वमोदंश्च जनाः प्रकामं
प्रभाकरावभ्युदितौ यथैव।।
8-100-30a
8-100-30b
8-100-30c
8-100-30d
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि
शततमोऽध्यायः।। 100 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-100-13 सदा स्त्रीणां प्रिय इति झ.पाठः।। 8-100-100 शततमोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-099 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-101