महाभारतम्-08-कर्णपर्व-095

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-094 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-095
वेदव्यासः
कर्णपर्व-096 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


रणे कर्णस्यार्जुनसाम्यमसहमानेन भीमेन सकोपं पार्थप्रोत्साहनम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 8-95-1x
तौ शङ्खभेरीनिनदे समृद्धे
समीयतुः श्वेतहयौ नराग्र्यौ।
वैकर्तनः सूतपुत्रोऽर्जुनश्च
दुर्मन्त्रिते ते ससुतस्य राजन्।।
8-95-1a
8-95-1b
8-95-1c
8-95-1d
`आशीविषावग्निमिवोत्सृजन्तौ
तथा मुखाभ्यामभिनिः श्वसन्तौ।
यशस्विनौ जज्वलतुर्मृधे तदा
घृतावसिक्ताविव हव्यवाहौ'।।
8-95-2a
8-95-2b
8-95-2c
8-95-2d
यथा गजौ हैमवतौ प्रभिन्नौ
प्रवृद्धदन्ताविव वासितार्थे।
तथा समाजग्मतुरुग्रवीर्यौ
धनञ्जयश्चाधिरथिश्च वीरौ।।
8-95-3a
8-95-3b
8-95-3c
8-95-3d
बलाहकेनेव महाबलाहको
यदृच्छया वा गिरिणा यथा गिरिः।
तथा धनुर्ज्यातलनेमिनिःस्वनौ
समीयतुस्ताविषुवर्षवर्षिणौ।।
8-95-4a
8-95-4b
8-95-4c
8-95-4d
शरास्त्रशक्त्यृष्टिगदासिसर्पौ
रोषानिलोद्वूतमहोर्मिमालौ।
यथाऽचलौ द्वौ चलतस्तथा तौ
यथाऽर्णवौ चाशु चतुर्युगान्ते'।।
8-95-5a
8-95-5b
8-95-5c
8-95-5d
प्रवृद्धशृङ्गद्रुमवीरुदोषधी
प्रवृद्वनानाविधनिर्झरौघौ।
यथाऽचलौ वा चलितौ महाजलै--
स्तथा महास्त्रैरितरेतरं हतः।।
8-95-6a
8-95-6b
8-95-6c
8-95-6d
स सन्निपातो रथयोर्महानभू--
त्सुरेशवैरोचनयोर्यथा पुरा।
शरैर्विनुन्नाश्वनियन्तृदेहयोः
सुदुःसहास्त्रैः परिभिन्नदेहयोः।।
8-95-7a
8-95-7b
8-95-7c
8-95-7d
प्रभूतपद्मोत्पलमत्स्यकच्छपौ
महाहदौ पक्षिगणानुनादितौ।
सुसन्निकृष्टावनिलोद्धतौ यथा
तथा रथौ तौ ध्वजिनौ समीयतुः।।
8-95-8a
8-95-8b
8-95-8c
8-95-8d
उभौ महेन्द्रस्य समानविक्रमा--
वुभौ महेन्द्रप्रतिमौ महारथौ।
महेन्द्रवज्रप्रतिमैश्च सायकै--
र्महेन्द्रवृत्राविव सम्प्रजघ्नतुः।।
8-95-9a
8-95-9b
8-95-9c
8-95-9d
सनागपत्त्यश्वरथे उभे बले
विचित्रवर्माभरणाम्बरायुधे।
चकम्पतुश्चोन्नदतुश्च विस्मया--
द्धरा वियच्चार्जुनकर्णसङ्गमे।।
8-95-10a
8-95-10b
8-95-10c
8-95-10d
भुजाः सवस्त्राङ्गुलयः समुच्छ्रिताः
ससिंहनादैर्हृषितैर्दिदृक्षुभिः।
यदाऽर्जुनं मत्त इव द्विपो द्विपं
समभ्ययादाधिरथिर्जिघांसया।।
8-95-11a
8-95-11b
8-95-11c
8-95-11d
उदक्रोशन्सोमकास्तत्र पार्थं
त्वरस्व याह्यर्जुन भिन्धि कर्णम्।
छिन्ध्यस्य मूर्धानमलं चिरेण
श्रद्धां च राज्याद्वृतराष्ट्रसूनोः।।
8-95-12a
8-95-12b
8-95-12c
8-95-12d
तथाऽस्माकं बहवस्तत्र योधाः
कर्णं तथा याहि याहीत्यवोचन्।
जह्यर्जुनं कर्ण ततः सुदीनाः
पुनर्वनं यान्त्वचिराय पार्थाः।।
8-95-13a
8-95-13b
8-95-13c
8-95-13d
कर्णोऽथ पूर्वं दशभिः पृषत्कै--
र्गाण्डीवधन्वानमविध्यदाशु।
जघान तं चापि ततः किरीटी
शरैस्तदाष्टादशभिः सुमुक्तैः।।
8-95-14a
8-95-14b
8-95-14c
8-95-14d
पुनश्च कर्णस्त्वरितोऽपि पार्थं
रथेषुभिस्तं दशभिर्जघान।
तं चापि पार्थो दशभिः शिताग्रैः
कक्ष्यान्तरे तीक्ष्णमुखैरविध्यत्।।
8-95-15a
8-95-15b
8-95-15c
8-95-15d
कर्णस्ततो भारत साम्पराये
घोरेऽतिवेलं रणसंविमर्दी।
जघान पार्थं नवभिः शिताग्रैः
कक्ष्यान्ते नागमिव प्रभिन्नम्।।
8-95-16a
8-95-16b
8-95-16c
8-95-16d
ततोऽपराभ्यां युधि सूतपुत्रो
द्वाभ्यां क्षुराभ्यां हरिमाशुकारी।
समाजघान त्वरया महात्मा
यथा सुरेन्द्रं नमुचिः प्रसह्य।।
8-95-17a
8-95-17b
8-95-17c
8-95-17d
तं पाण्‍डवः पञ्चभिरायसाग्रै--
राकर्णपूर्णैर्निजघान कर्णम्।
ते शोणितं तस्य पपुस्तदानीं
कालस्य दूता इव पार्थबाणाः।।
8-95-18a
8-95-18b
8-95-18c
8-95-18d
कर्णोऽपि पार्थं सह वासुदेवं
समाचिनोद्भारत वत्सदन्तैः।
परस्परं तौ विशिखैः प्रमुक्तै--
स्ततक्षतुः सूतपुत्रोऽर्जुनश्च।।
8-95-19a
8-95-19b
8-95-19c
8-95-19d
परस्परं छिद्रदिदृक्षया च
सुभीममभ्याययतुः प्ररुष्टौ।।
8-95-20a
8-95-20b
ततोऽस्त्रमाग्नेयममित्रतापनं
मुमोच कर्णाय सुरेश्वरात्मजः।
धनञ्जयात्संयुगमूर्ध्नि निःसृतं
तदा प्रजज्वाल तदस्त्रमुत्तमम्।।
8-95-21a
8-95-21b
8-95-21c
8-95-21d
समीक्ष्य कर्णो ज्वलनास्त्रमुद्यतं
स वारुणं तत्प्रशमार्थमाहवे।
समुत्सृजत्सूतपुत्रः प्रतापवान्
स तेन वह्निं शमयाञ्चकार।।
8-95-22a
8-95-22b
8-95-22c
8-95-22d
वलाहकास्त्रेण दिशस्तरस्वी
चकार सर्वास्तिमिरेण संवृताः।
अपावहन्मेघगणांस्ततस्तान्
समीरणास्त्रेण समीरितेन।।
8-95-23a
8-95-23b
8-95-23c
8-95-23d
ततः सोऽस्त्रं दयितं देवराज्ञः
प्रादुश्चक्रे वज्रममित्रतापनः।
गाण्डीवज्या विमृशंश्चातिमन्यु--
र्धनञ्जयः शत्रुसङ्घप्रमाथी।।
8-95-24a
8-95-24b
8-95-24c
8-95-24d
नाराचनालीकवराहकर्णा
गाण्डीवतः प्रादुरासन्सुतीक्ष्णाः।
सहस्रशो वज्रसमानवेगा--
स्ते सर्वतः पर्यधावन्त घोराः।।
8-95-25a
8-95-25b
8-95-25c
8-95-25d
पार्थेषवः कर्णरथं विलग्ना
अधोमुखाः पक्षिगणा दिनान्ते।
निशानिकेतार्थमिवाशु वृक्षं
जग्राह तान्सूतपुत्रः पृषत्कैः।।
8-95-26a
8-95-26b
8-95-26c
8-95-26d
क्षिप्तांस्तथा पाण्डवबाणसङ्घा--
नमृष्यमाणस्य धनञ्जयस्य।
रणाजिरे त्वन्तकतुल्यकर्मा
वैकर्तनो रोषपरीतचेताः।।
8-95-27a
8-95-27b
8-95-27c
8-95-27d
ज्योतिष्प्रभां यद्वदुपागतः स--
न्दिवाकरो नाशयते क्षणेन।
पार्थस्य तान्बाणगणान्समग्रा--
न्व्यनाशयद्युध्यत एव कर्णः।।
8-95-28a
8-95-28b
8-95-28c
8-95-28d
रोषात्प्रदीप्तः सुमहाविमर्दे
भीमस्ततोऽक्रुध्यददीनसत्वः।
पाणिं स्वपाणौ स विनिष्पिष्य रोषा--
दमर्षितो वाक्यमुवाच पार्थम्।।
8-95-29a
8-95-29b
8-95-29c
8-95-29d
त्वां सूतपुत्रो नु कथं किरीटि--
न्रथेषुभिर्हन्ति शिताग्रधारैः।
धृत्या हि भूतानि ययाऽजयस्त्वं
ग्रासं ददत्खाण्डवे पावकाय।।
8-95-30a
8-95-30b
8-95-30c
8-95-30d
धृत्या तया सूतपुत्रं जहि त्व--
महं वैनं गदया पोथयिष्ये।
समेत्य पार्थं सुनृशंसवादी
जीवन्नायं यास्यति कालपक्वः।।
8-95-31a
8-95-31b
8-95-31c
8-95-31d
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि
सप्तदशदिवसयुद्धे म?ञ्जनवतितमोऽध्यायः।। 95 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-95-6 हतः जघ्नतुरित्यर्थः।। 8-95-7 सुदुःसहान्यैः परिशोणितोदकैः इति क.ट.पाठः।। 8-95-31 मा जीवनं यास्यति सूतपुत्र इति क.पाठः।। 8-95-95 पञ्चनवतितमोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-094 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-096