महाभारतम्-08-कर्णपर्व-080

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-079 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-080
वेदव्यासः
कर्णपर्व-081 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


भीमसेनविशोकयोः संवादः।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 8-80-1x
र्नयाम्येतान्धार्तराष्ट्रान्यमाय।। 8-80-1f
सञ्चोदितो भीमसेनेन चैवं
स सारथिः पुत्रबलं त्वदीयम्।
प्रायात्ततः सत्वरमुग्रवेगो
यतो भीमस्तद्बलं गन्तुमैच्छत्।।
8-80-2a
8-80-2b
8-80-2c
8-80-2b
ततोऽपरे नागरथाश्वपत्तिभिः
प्रत्युद्ययुस्तं कुरवः समन्तात्।
भीमस्य वाहाग्र्यमुदारवेगं
समन्ततो बाणगणैर्निजघ्नुः।।
8-80-3a
8-80-3c
8-80-3c
8-80-3d
ततः शरानापततो महात्मा
चिच्छेद बाणैस्तपीनयपुङ्खैः।
ते वै निपेतुस्तपनीयपुङ्खा
द्विधा त्रिधा भीमशरैर्निकृत्ताः।।
8-80-4a
8-80-4b
8-80-4c
8-80-4d
ततो राजन्नागरथाश्वयूनां
भीमाहतानां वरराजमध्ये।
घोरो निनादः सुमहानभूत्तदा
वज्राहतानामिव पर्वतानाम्।।
8-80-5a
8-80-5b
8-80-5c
8-80-5d
ते वध्यमानाश्च नरेन्द्रमुख्या
निर्भिद्यन्तो भीमशरप्रवेकैः।
भीमं समन्तात्समरेऽभ्यरोहन्
वृक्षं शकुन्ता इव पुष्पहेतोः।।
8-80-6a
8-80-6b
8-80-6c
8-80-6d
ततोऽभियाते तव सैन्ये स भीमः
प्रादुश्चक्रे वेगमनन्तवेगः।
यथाऽन्तकाले क्षपयन्दिधक्षु--
र्भूतान्तकृत्काल इवात्तदण्डः।।
8-80-7a
8-80-7b
8-80-7c
8-80-7d
तस्यातिवेगस्य रणेऽतिवेगं
नाशक्नुवन्धारयितुं त्वदीयाः।
व्यात्ताननस्यापततो यथैव
कालस्य काले हरतः प्रजा वै।।
8-80-8a
8-80-8b
8-80-8c
8-80-8d
ततो बलं भारत भारतानां
प्रदह्यमानं समरे महात्मना।
भीतं दिशोऽकीर्यत भीमनुन्नं
महानिलेनाभ्रगणा यथैव।।
8-80-9a
8-80-9b
8-80-9c
8-80-9d
ततो धीमान्सारथिमब्रवीद्बली
स भीमसेनः पुनरेव हृष्टः।।
8-80-10a
8-80-10b
सूताभिजानीहि परान्स्वकान्वा
रथान्ध्वजांश्चापततः समेतान्।
युध्यन्ह्यहं नाभिजानामि किञ्चि--
न्मा सैन्यं स्वं छादयिष्ये प्रमत्तः।।
8-80-11a
8-80-11b
8-80-11c
8-80-11d
अरीन्विशोकान्हि निरीक्ष्य सर्वतो
महांश्च मन्युः पुनरेति मां भृशम्।
राजातुरो नागमद्यत्किरीटी
बहूनि दुःखान्यभिचिन्तयामि।।
8-80-12a
8-80-12b
8-80-12c
8-80-12d
एतद्दुःखं धारये धर्मराजो
यन्मां हित्वा यातवाञ्शत्रुमध्ये।
नैनं जीवं नाभिजानाम्यजीवं
बीभत्सुं वा तन्ममाद्यातिदुःखम्।।
8-80-13a
8-80-13b
8-80-13c
8-80-13d
सोऽहं द्विषत्सैन्यमुदग्रकल्पं
विनाशयिष्ये परमप्रतीतः।
एतन्निहत्याजिमध्ये समेतं
प्रीतो भविष्यामि सह त्वयाद्य।।
8-80-14a
8-80-14b
8-80-14c
8-80-14d
ह्याचक्ष्व मे सारथे क्षिप्रमेव।। 8-80-15f
विशोक उवाच। 8-80-16x
सर्वं विदित्वैवमहं वदामि
तवार्थसिद्धिप्रदमद्य वीर।
कैकेयकाम्भोजसुराष्ट्रबाह्लिका
म्लेच्छाश्च सुह्माः परतङ्कणाश्च।
8-80-16a
8-80-16b
8-80-16c
8-80-16d
मद्राश्च वङ्गा मगधाः कुणिन्दा
आनर्तकावर्तकाः पार्वतीयाः।
सर्वे गृहीतप्रवरायुधास्त्वां
संवेष्ट्य संवेष्ट्य ततो विवेदुः।।
8-80-17a
8-80-17b
8-80-17c
8-80-17d
रथे तवास्मिन्निशिताः सुपीता--
स्ततो भल्ला द्वादश वै सहस्राः'।
षण्मार्गणानामयुतानि वीर
क्षुराश्च भल्लाश्च तथायुताख्याः।।
8-80-18a
8-80-18b
8-80-18c
8-80-18d
नाराचानां द्वे सहस्रे च वीर
त्रीण्येप च प्रदराणां स्म पार्थ।
अस्त्यायुधं पाण्डवेयावशिष्टं
न यद्वहेच्छकटं षङ्गवीयम्।।
8-80-19a
8-80-19b
8-80-19c
8-80-19d
एतद्विद्वन्मुञ्च सहस्रशोऽपि
गदासिबाहुद्रविणं च तेऽस्ति।
प्रासाश्च मुद्रराः शक्तयस्तोमराश्च
माभैषीस्त्वं संक्षयादायुधानाम्।।
8-80-20a
8-80-20b
8-80-20c
8-80-20d
भीमसेन उवाच। 8-80-21x
तन्मे देवाः सकलं साधयन्तु।।' 8-80-21f
सूताद्य मद्बाहुयुतैः समस्ता--
न्समाहनद्भिः पार्थिवानाशुवेगैः।
च्छन्नं बाणैराहवं घोररूपं
नष्टादित्यं मृत्युलोकेन तुल्यम्।।
8-80-22a
8-80-22b
8-80-22c
8-80-22d
अद्यैतद्यै विदितं पार्थिवानां
भविष्यति ह्याकुमारं च सूत।
निमग्नो वा समरे भीमसेन
एकः कुरून्वा समरे व्यजैषीत्।।
8-80-23a
8-80-23b
8-80-23c
8-80-23d
सर्वे सङ्ख्ये कुरवो निष्पतन्तु
मां वा लोकाः कीर्तयन्त्वाकुमारम्।
सर्वानेकस्तानहं पातयिष्ये
ते वा सर्वे भीमसेनं तुदन्तु।।
8-80-24a
8-80-24b
8-80-24c
8-80-24d
आशास्तारः कर्म चाप्युत्तमं ये
तन्मे देवाः सफलं साधयन्तु।
आयातीह केशवसारथी रथी
शक्रस्तूर्णं यज्ञ इवोपहूतः।।
8-80-25a
8-80-25b
8-80-25c
8-80-25d
ईक्षस्वैतां भारतीं दीर्यमाणा--
मेते कस्माद्विद्रवन्ते नरेन्द्राः।
व्यक्तं धीमान्सव्यसाची नराग्र्यः
सैन्यं ह्येतच्छादयत्याशु बाणैः।।
8-80-26a
8-80-26b
8-80-26c
8-80-26d
पश्य ध्वजांश्च द्रवतो विशोक
नागान्हयान्पत्तिसङ्घांश्च सङ्ख्ये।
रथान्विकीर्णाञ्शरशक्तिताडिता--
न्पश्यस्वैतान्रथिनश्चैव सूत।।
8-80-27a
8-80-27b
8-80-27c
8-80-27d
आपूर्यते कौरवी चाप्यभीक्ष्णं
सेना ह्यसौ सुभृशं हन्यमाना।
धनञ्जयस्याशनितुल्यवेगै--
र्ग्रस्ता शरैः काञ्चनबर्हजालैः।।
8-80-28a
8-80-28b
8-80-28c
8-80-28d
एते द्रवन्ति स्म रथाश्वनागाः
पदातिसङ्घानतिमर्दयन्तः।
सम्मुह्यमानाः कौरवाः सर्व एव
द्रवन्ति नागा इव दाहभीताः।।
8-80-29a
8-80-29b
8-80-29c
8-80-29d
हाहाकृताश्चैव रणे विशोक
मुञ्चन्ति नादान्विपुलान्गजेन्द्राः।।
8-80-30a
8-80-30b
विशोक उवाच। 8-80-31x
किं भीम नैनं त्वमिहाशृणोषि
विस्फारितं गाण्डिवस्यातिघोरम्।
क्रुद्धेन पार्थेन विकृष्यतोऽद्य
कच्चिन्नेमौ तव कर्णौ विनष्टौ।।
8-80-31a
8-80-31b
8-80-31c
8-80-31d
सर्वे कामाः पाण्डव ते समृद्धाः
कपिर्ह्यसौ दृश्यते हस्तिसैन्ये।
नीलाद्धनाद्विद्युतमुच्चरन्तीं
तथा पश्य विस्फुरन्तीं धनुर्ज्याम्।।
8-80-32a
8-80-32b
8-80-32c
8-80-32d
कपिर्ह्यसौ वीक्षते सर्वतो वै
ध्वजाग्रमारुह्य धनञ्जयस्य।
वित्रासयन्रि पुसङ्घान्विमर्दे
बिभेम्यस्मादात्मनैवाभिवीक्ष्य।।
8-80-33a
8-80-33b
8-80-33c
8-80-33d
विभ्राजते चातिमात्रं किरीटं
विचित्रमेतच्च धनञ्जयस्य।
दिवाकराभो मणिरेष दिव्यो
विभ्राजते चैव किरीटसंस्थः।।
8-80-34a
8-80-34b
8-80-34c
8-80-34d
पार्श्वे भीमं पाण्डुराभ्रप्रकाशं
पश्यस्व सङ्खं देवदत्तं सुघोषम्।
अभीषुहस्तस्य जनार्दनस्य
विगाहमानस्य चमूं परेषाम्।।
8-80-35a
8-80-35b
8-80-35c
8-80-35d
रविप्रभं वज्रनाभं क्षुरान्तं
पार्श्वे स्थितं पश्य जनार्दनस्य।
चक्रं यशोवर्धनं केशवस्य
सदार्चितं यदिभिः पश्य वीर।।
8-80-36a
8-80-36b
8-80-36c
8-80-36d
महाद्विपानां सरलद्रुमोपमाः
करा निकृत्ताः प्रपतन्त्यमी क्षुरैः।
किरीटिना तेन पुनः ससादिनः
शरैर्निकृत्ताः कुलिशैरिवाद्रयः।।
8-80-37a
8-80-37b
8-80-37c
8-80-37d
तथैव कृष्णस्य च पाञ्चजन्यं
महार्हमेतं द्विजराजवर्णम्।
कौन्तेय पश्योरसि कौस्तुभं च
जाज्वल्यमानं विजयां स्रजं च।।
8-80-38a
8-80-38b
8-80-38c
8-80-38d
ध्रवं रथाग्र्यः समुपैति पार्थो
विद्रावयन्सैन्यमिदं परेषाम्।
सिताभ्रवर्णैरसितप्रयुक्तै--
र्हयैर्महार्है रथिनां वरिष्ठः।।
8-80-39a
8-80-39b
8-80-39c
8-80-39d
रथान्हयान्पत्तिगणांश्च सायकै--
र्विदारितान्पश्य पतन्त्यमी यथा।
तवानुजेनामरराजतेजसा
महावनानीव सुपर्णवायुना।।
8-80-40a
8-80-40b
8-80-40c
8-80-40d
चतुः शतान्पश्य रथानिमान्हतान्
सवाजिसूतान्समरे किरीटिना।
महेषुभिः सप्तशतानि दन्तिनां
पदातिसादींश्च रथाननेकशः।।
8-80-41a
8-80-41b
8-80-41c
8-80-41c
अयं समभ्येति तवान्तिकं बली
निघ्नन्कुरूंश्चित्र इव ग्रहोऽर्जुनः।
समृद्धकामोऽसि हतास्तवाहिता
बलं तवायुश्च चिराय वर्धताम्।।
8-80-42a
8-80-42b
8-80-42c
8-80-42d
भीमसेन उवाच। 8-80-43x
ददानि ते ग्रामवरांश्चतुर्दश
प्रियाख्याने सारथे सुप्रसन्नः।
दासीशतं चापि रथांश्च विंशतिं
यदर्जुनं वेदयसे विशोक।।
8-80-43a
8-80-43b
8-80-43c
8-80-43d
।। इति श्रीमन्महाभारते
कर्णपर्वणि सप्तदशदिवसयुद्धे
अशीतितमोऽध्यायः।। 80 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-80-19 प्रदरा बाणविशेषः।। 8-80-39 असितप्रयुक्तैः कृष्णप्रयुक्तैः।। 8-80-80 अशीतितमोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-079 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-081