महाभारतम्-08-कर्णपर्व-047

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-046 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-047
वेदव्यासः
कर्णपर्व-048 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


सङ्कुलयुद्धम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 8-47-1x
क्षत्रियास्ते महाराज परस्परवधैषिणः।
अन्योन्यं समरे जघ्नुः कृतवैरा महौजसः।।
8-47-1a
8-47-1b
रथौघाश्च हयौघाश्च नरौघाश्च समन्ततः।
गजौघाश्च महाराज संसक्ताश्च परस्परम्।।
8-47-2a
8-47-2b
गदानां परिघाणां च शक्तीनां च परस्परम्।
प्रासानां भिण्डिपालानां मुसुण्ठीनां च सर्वशः।।
8-47-3a
8-47-3b
सम्पातं चानुपश्याम सङ्ग्रामे भृशदारुणे।
शलभा इव सम्पेतुः शरवृष्ट्यः समन्ततः।।
8-47-4a
8-47-4b
नागान्नागाः समासाद्य व्यधमन्त परस्परम्।
हया हयांश्च समरे रथिनो रथिनस्तथा।।
8-47-5a
8-47-5b
पत्तयः पत्तिसङ्घांश्च हयसङ्घांश्च पत्तयः।
पत्तयो रथमातङ्गान्रथा हस्त्यश्वमेव च।
नागाश्च समरे त्र्यङ्गं ममृदुः शीघ्रगा नृप।।
8-47-6a
8-47-6b
8-47-6c
वध्यतां तत्र शूराणां क्रोशतां च परस्परम्।
घोरमायोधनं जज्ञे पशूनां घातने यथा।।
8-47-7a
8-47-7b
रुधिरेण समास्तीर्णा बभौ भारत मेदिनी।
शक्रगोपगणाकीर्णा प्रावृषीव वसुन्धरा।।
8-47-8a
8-47-8b
यथा वा वाससी शुक्ले महारजनरञ्जिते।
बिभ्रती युवती श्यामा तद्वदासीद्वसुन्धरा।।
8-47-9a
8-47-9b
`बद्वचूडामणिधरैः शिरोभिश्चारुकुण्डलैः।
उज्झितैर्वृषभाक्षाणां भ्राजते स्म वसुन्धरा'।।
8-47-10a
8-47-10b
शशशोणितदिग्धेव शातकुम्भमयीव च।
`भूर्बभौ भरतश्रेष्ठ शान्तार्चिर्भिरिवानलैः।।'
8-47-11a
8-47-11b
छिन्नानां चोत्तमाङ्गानां बाहूनां चोरुभिः सह।
कुण्डलानां पिनद्धानां भूषणानां च भारत।।
8-47-12a
8-47-12b
निष्काणां हेमसूत्राणां शरीराणां च धन्विनाम्।
चर्मणां सपताकानां सङ्घास्तत्रापतन्भुवि।
8-47-13a
8-47-13b
`प्रावृट्‌काले महाराज मेघा इव सविद्युतः'।। 8-47-14e
स्यन्दमाना यथा भान्ति पर्वता धातुमण्डिताः।
`तथा रेजू रणे नागा रुधिरेण समाप्लुताः'।।
8-47-15a
8-47-15b
तोमरान्सादिभिर्मुक्तान्प्रतिमानस्थितान्बहून्।
हस्तैरुद्धृत्य तान्नागा बभञ्जुश्चापरे रणे।।
8-47-16a
8-47-16b
नाराचैश्छिन्नवर्माणो भ्राजन्ते स्म गजोत्तमाः।
हिमागमे यथा राजन्व्यभ्रा इव महीधराः।।
8-47-17a
8-47-17b
शरैः कनकपुङ्खैश्च चिता रेर्जुर्गजोत्तमाः।
उल्काभिः सम्प्रदीप्ताग्राः पर्वता इव भारत।।
8-47-18a
8-47-18b
केचिदभ्याहता नागैर्नागा नगवरोपमाः।
न चेलुः समरात्तस्माच्छिन्नपक्षा इवाद्रयः।।
8-47-19a
8-47-19b
अपरे प्राद्रवन्नागाः शरार्ता व्रणपीडिताः।
प्रतिमानैश्च कुम्भैश्च पेतुरुर्व्यां महाहवे।।
8-47-20a
8-47-20b
निषेदुः सिंहवच्चान्ये नदन्तो भैरवान्रवान्।
वेमुश्च बहवो राजंश्चुक्रुशुश्चापरे गजाः।।
8-47-21a
8-47-21b
हयाश्च निहता बाणैर्हेमभाण्डविभूषिताः।
निषेदुश्चैव मम्लुश्च बभ्रमुश्च दिशो दश।।
8-47-22a
8-47-22b
अपरे क्लिश्यमानाश्च व्यवेष्टन्त महीतले।
भावान्बहुविधांश्चक्रुस्ताडिताः शरतोमरैः।।
8-47-23a
8-47-23b
नरास्तु निहता भूमौ कूजन्तस्तत्र मारिप।
दृष्ट्वा च बान्धवानन्ये पितॄनन्ये पितामहान्।।
8-47-24a
8-47-24b
धावमानान्परांश्चान्ये दृष्ट्वान्ये तत्र भारत।
ख्यातानि गोत्रनामानि शशंसुरितरेतरम्।।
8-47-25a
8-47-25b
तेषां छिन्ना महाराज भुजाः कनकभूषणाः।
उद्वेष्टन्ते विवेष्टन्ते भ्रमन्ति ह्युत्पतन्ति च।।
8-47-26a
8-47-26b
निपतन्ति तथैवान्ये स्फुरन्ति च सहस्रशः।
वेगांश्चान्ये रमे चक्रुः पञ्चास्या इव पन्नगाः।।
8-47-27a
8-47-27b
ते भुजा भोगिभोगाभाश्चन्दनाक्ता विशाम्पते।
लोहितार्द्रा भृशं रेजुस्तपनीयध्वजा इव।।
8-47-28a
8-47-28b
वर्तमाने तथा घोरे सङ्कुले सर्वतो दिशम्।
अविज्ञाताः स्म युध्यन्ते विनिघ्नन्तः परस्परम्।।
8-47-29a
8-47-29b
भौमेन रजसाकीर्णे शस्त्रसम्पातसङ्कुले।
नैव स्वे न परे राजन्व्यज्ञायन्त तमोवृताः।।
8-47-30a
8-47-30b
तथा तदभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्।
लोहितोदा महानद्यः प्रसस्रुस्तत्र चासकृत्।।
8-47-31a
8-47-31b
शीर्षपाषाणसञ्छन्नाः केशशैवलशाद्वलाः।
अस्थिमीनसमाकीर्णा धनुःशरगदोडुपाः।।
8-47-32a
8-47-32b
मांसशोणितपङ्किन्यो घोररूपाः सुदारुणाः।
नदीः प्रवर्तयामासुः सोणितौघविवर्धिनीः।।
8-47-33a
8-47-33b
भीरुवित्रासकारिण्यः शूराणां हर्षवर्धनाः।
ता नद्यो घोररूपास्तु नयन्त्यो यमसादनम्।।
8-47-34a
8-47-34b
अवगाढान्मज्जयन्त्यः क्षत्रस्याजनयन्भयम्।
क्रव्यादानां नरव्याघ्र नर्दतां तत्रतत्र ह।।
8-47-35a
8-47-35b
घोरमायोधनं जज्ञे प्रेतराजपुरोपमम्।
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः।।
8-47-36a
8-47-36b
नृत्यन्ति वै भूतगणाः सुतृप्ता मांसशोणितैः।
पीत्वा च शोणितं तत्र वसां भुक्त्वा च भारत।।
8-47-37a
8-47-37b
मेदोमज्जावसामत्तास्तृप्ता मांसस्य चैव ह।
धावमानाः स्म दृश्यन्ते काकगृघ्रबकास्तथा।।
8-47-38a
8-47-38b
शूरास्तु समरे राजन्भयं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम्।
योधव्रतसमाख्याताश्चक्रुः कर्माण्यभीतवत्।।
8-47-39a
8-47-39b
शरशक्तिसमाकीर्णे क्रव्यादगणसङ्कुले।
व्यचरन्त रणे शूराः ख्यापयन्तः स्वपौरुषम्।।
8-47-40a
8-47-40b
अन्योन्यं श्रावयन्ति स्म नामगोत्राणि भारत।
पितृनामानि च रणे गोत्रनामानि वा विभो।।
8-47-41a
8-47-41b
श्रावयाणाश्च बहवस्तत्र योधा विशाम्पते।
अन्योन्यमवमृद्रन्तः शक्तितोमरपट्टसैः।।
8-47-42a
8-47-42b
वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे सुदारुणे।
व्यषीदत्कौरवी सेना भिन्ना नौरिव सागरे।।
8-47-43a
8-47-43b
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि
सप्तदशदिवसयुद्धे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः।। 47 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-47-4 वृष्ट्यः वृष्टयः।। 8-47-47 सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-046 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-048