महाभारतम्-08-कर्णपर्व-053

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-052 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-053
वेदव्यासः
कर्णपर्व-054 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


अर्जुनेनाश्वत्थामपराजयः।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 8-53-1x
ततः समभवद्युद्धं शुक्राङ्गिरसवर्चसोः।
नक्षत्रमभितो व्योम्नि शुक्राङ्गिरसयोरिव।।
8-53-1a
8-53-1b
सन्तापयन्तावन्योन्यं दीप्तैः शरगभस्तिभिः।
लोकत्रासकरावास्तां विमार्गस्थौ ग्रहाविव।।
8-53-2a
8-53-2b
ततोऽविध्यद्धुवोर्मध्ये नाराचैरर्जुनो भृशम्।
स तेन विबभौ द्रौणिरूर्ध्वरश्मिर्यथा रविः।।
8-53-3a
8-53-3b
अथ कृष्णौ शरशतैरश्वत्थाम्नाऽर्दितौ भृशम्।
स्वरश्मिजालविकचौ युगान्तार्काविवासुतः।।
8-53-4a
8-53-4b
ततोऽर्जुनः सर्वतोधारमस्त्र--
मवासृजद्वासुदेवेऽभिभूते।
द्रौणायनिश्चाभ्यहनत्पृषत्कै--
र्वज्राग्निवैवस्वतदण्डकल्पैः।।
8-53-5a
8-53-5b
8-53-5c
8-53-5d
स केशवं चार्जुनं चातितेजा
विव्याध मर्मस्वतिरौद्रकर्मा।
बाणैः सुमुक्तैरतितीव्रवेगै--
र्यैराहतो मृत्युरपि व्यथेत।।
8-53-6a
8-53-6b
8-53-6c
8-53-6d
द्रौणेरिषूनिषुभिः सन्निवार्य
व्यायच्छतस्तद्द्विगुणैः सुपुङ्खैः।
तं साश्वसूतध्वजमेकवीर--
मावृत्य संशप्तकसैन्यमार्च्छत्।।
8-53-7a
8-53-7b
8-53-7c
8-53-7d
धनूंषि बाणानिषुधीर्धनुर्ज्याः
पाणीन्भुजान्पाणिगतं च शस्त्रम्।
छत्राणि केतूंस्तुरगान्रथेषां
वस्त्राणि माल्यान्यथा भूषणानि।।
8-53-8a
8-53-8b
8-53-8c
8-53-8d
चर्माणि वर्माणि मनोरमाणि
प्रसह्य चैषां स शिरांसि चैव।
स्रिच्छेद पार्थो द्विषतां सुमुक्तै--
र्बाणैः स्थितानामपराङ्मुखानाम्।।
8-53-9a
8-53-9b
8-53-9c
8-53-9d
सुकल्पिताः स्मन्दनवाजिनागाः
समास्थिताः कृतयत्नैर्नृवीरैः।
पार्थेरितैर्बाणशतैर्निरस्ता--
स्तैरेव सार्धं नृवरैर्विनेशुः।।
8-53-10a
8-53-10b
8-53-10c
8-53-10d
पद्मार्कपूर्णेन्दुनिभाननानि
किरीटमाल्याभरणोज्ज्वलानि।
भल्लार्धचन्द्रक्षुरसन्निकृत्ता--
न्यपातयच्छत्रुशिरांस्यजस्रम्।।
8-53-11a
8-53-11b
8-53-11c
8-53-11d
अथ द्विपैर्दैत्यरिपुद्विपाभै--
र्देवारिकल्पा बलमन्युकल्पैः।
कलिङ्गवङ्गाङ्गनिषादवीरा
जिघांसवः पाण्डवमभ्यधावन्।।
8-53-12a
8-53-12b
8-53-12c
8-53-12d
तेषां द्विपानां निचकर्त पार्थो
वर्माणि चर्माणि करान्नियन्तॄन्।
ध्वजाः पताकाश्च ततः प्रपेतु--
र्वज्राहतानीव गिरेः शिरांसि।।
8-53-13a
8-53-13b
8-53-13c
8-53-13d
तेषु प्रभग्नेषु गुरोस्तनूजं
बाणैः किरीटि नवसूर्यवर्णैः।
प्रच्छादयामास महाभ्रजालै--
र्वायुः समुद्यन्तमिवांशुमन्तम्।।
8-53-14a
8-53-14b
8-53-14c
8-53-14d
ततोऽर्जुनेषूनिषुभिर्निरस्य
द्रौणिः शितैरर्जुनवासुदेवौ।
प्रच्छादयित्वा दिवि चन्द्रसूर्यौ
ननाद सोऽम्भोद इवातपान्ते।।
8-53-15a
8-53-15b
8-53-15c
8-53-15d
तमर्जुनस्तांश्च पुनस्त्वदीया--
नभ्यर्दितस्तैरभिसृत्य शस्त्रैः।
वाणान्धकारं सहसैव कृत्त्वा
विव्याध पार्थो वरहेमपुङ्खैः।।
8-53-16a
8-53-16b
8-53-16c
8-53-16d
नाप्याददत्सन्दधन्नैव मुञ्च--
न्बाणान्रथेऽदृश्यत सव्यसाची।
रथांश्च नागांस्तुरगान्पदातीन्
संस्यूतदेहान्ददृशुर्हतांश्च।।
8-53-17a
8-53-17b
8-53-17c
8-53-17d
सन्धाय नाराचवरान्दशाशु
द्रौणिस्त्वरन्नेकमिवोत्ससर्ज।
तेषां च पञ्चार्जुनमभ्यविध्य--
न्पञ्चाच्युतं निर्बिभुदुः सुपुङ्खाः।।
8-53-18a
8-53-18b
8-53-18c
8-53-18d
तैराहतौ सर्वमनुष्यमुख्या--
वसृक्स्रवन्तौ धनदेन्द्रकल्पौ।
समाप्तविद्येन तथाऽभिभूतौ
हतौ रणे ताविति मेनिरेऽन्ये।।
8-53-19a
8-53-19b
8-53-19c
8-53-19d
अथार्जुनं प्राह दशार्हनाथः
प्रमाद्यसे किं जहि योधमेतम्।
कुर्याद्धि दोषं समुपेक्षितोऽयं
कष्टो भवेद्व्याधिरिवाक्रियावान्।।
8-53-20a
8-53-20b
8-53-20c
8-53-20d
तथेति चोक्त्वाऽच्युतमप्रमादी
द्रौणेः प्रहस्याशु किरीटमाली।
भुजौ वरौ चन्दनसारदिग्धौ
वक्षः शिरोऽथाप्रतिमौ तथोरू।।
8-53-21a
8-53-21b
8-53-21c
8-53-21d
गाण्डीवमुक्तैः कुपिताहिकल्पै--
द्रौणिं शरैः संयति निर्बिभेद।
छित्त्वा तु रश्मींस्तुरगानविध्य--
त्ते तं रणादूहुरतीव दूरम्।।
8-53-22a
8-53-22b
8-53-22c
8-53-22d
स तैर्हृतो वातजवैस्तुरङ्गै-
र्द्रौणिर्दृढं पार्थशराभिभूतः।
आवृत्य नैव व्यषहत्स योद्धुं
पार्थेन सार्धं मतिमान्विमृश्य।
8-53-23a
8-53-23b
8-53-23c
8-53-23d
जानञ्जयं नियतं वृष्णिवीरे
धनञ्जये चाङ्गिरसां वरिष्ठः।।
विवेश कर्णस्य बलं तरस्वी
भग्नोत्साहः क्षीणवाणास्त्रयोगः।।
8-53-24a
8-53-24b
8-53-24c
8-53-24d
प्रतीपकामे तु रणादश्वत्थाम्नि हृते हयैः।
मन्त्रौषधिक्रियायोगैर्व्याधौ देहादिवाहृते।।
8-53-25a
8-53-25b
संशप्तकानभिमुखौ प्रयातौ केशवार्जुनौ।
वातोद्वूतपताकेन स्यन्दनेनौघनादिना।।
8-53-26a
8-53-26b
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि
सप्तदशदिवसयुद्धे त्रिपञ्चाशोऽध्यायः।। 53 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-53-1 नक्षत्रमभितः नक्षत्रं लक्षीकृत्य।। 8-53-2 विमार्गस्थौ वक्रातिचारगौ।। 8-53-4 कृष्णौ कृष्णार्जुनौ आसतुः दीपयाञ्चक्रतुः।। 8-53-5 सर्वतोधारं सर्वतोऽस्त्रधारावर्षकं। सर्वतोवारमिति घ.ङ.पाठः। वज्रकल्पैः अमोधैः। अग्निकल्पैः दाहकैः। वैवस्वतदण्डकल्पैः प्राणहरैः।। 8-53-7 ध्यायच्छतो यतमानस्य। आर्च्छतगतवान्।। 8-53-10 सुकल्पिताः सुसन्नद्धाः।। 8-53-13 करान् शुण्डाः।। 8-53-16 तं अश्वत्थामानम्। तान् तदन्यान्। तैः कृतं न्नाणान्धकारं कृत्त्वा छित्त्वा। कृती छेदन।। 8-53-17 संस्यूताः अन्योन्यं सन्धट्टवन्तः।। 8-53-19 समाप्तविद्येन समग्रधनुर्वेदविदा।। 8-53-20 अक्रियावान् प्रतिकाररहितः।। 8-53-22 अविकर्णैः अविकर्णतुत्याग्रैः।। 8-53-23 अङ्गिरसां अङ्गिरोगोत्राणां मध्ये।। 8-53-26 ओघनादिना जलौघवन्नादवता।। 8-53-53 त्रिपञ्चाशोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-052 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-054