महाभारतम्-08-कर्णपर्व-003

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-002 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-003
वेदव्यासः
कर्णपर्व-004 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


सञ्जयेन धृतराष्ट्रम्पति युद्धे निहतानां परेषां नामकथनम्।। 1 ।।

धृतराष्ट्र उवाच। 8-3-1x
आख्याता मामकास्तात निहता युधि पाण्डवैः।
हतांश्च पाण्डवेयानां मामकैर्ब्रूहि सञ्जय।।
8-3-1a
8-3-1b
सञ्जय उवाच। 8-3-2x
कृतिनो युधि विक्रान्ता महासत्वा महाबलाः।
सानुबन्धाः सहामात्या गाङ्गेयेन निपातिताः।।
8-3-2a
8-3-2b
नारायणा वल्लवाश्च रामाश्च शतशो परे।
अनुरक्ताश्च वीरेण भीष्मेण युधि पातिताः।।
8-3-3a
8-3-3b
समः किरीटिना सङ्ख्ये वीर्येण च बलेन च।
सत्यजित्सत्यसन्धेन द्रोणेन निहतो युधि।।
8-3-4a
8-3-4b
पाञ्चालानां महेष्वासाः सर्वे युद्वविशारदाः।
द्रोणेन सह सङ्गम्य गता वैवस्वतक्षयम्।।
8-3-5a
8-3-5b
तथा विराटद्रुपदौ वृद्वौ सहसुतौ नृपौ।
पराक्रमन्तौ मित्रार्थे द्रोणेन निहतौ रणे।।
8-3-6a
8-3-6b
यो बाल एव समरे सम्मितः सव्यसाचिना।
केशवेन च दुर्धर्षो बलदेवेन चाभिभूः।।
8-3-7a
8-3-7b
परेषां कदनं कृत्वा महद्रणविशारदः।
परिवार्य मदामात्रैः षड्भिः परमकै रथैः।
अशक्नुवद्भिर्बीभत्सुमभिमन्युर्निपातितः।।
8-3-8a
8-3-8b
8-3-8c
कृतं तं विरथं वीरं क्षत्रधर्मे व्यवस्थितम्।
दौःशासनिर्महाराज सौभद्रं हतवान्रणे।।
8-3-9a
8-3-9b
पटच्चरनिहन्ता च महत्या सेनया वृतः।
अम्बष्ठस्य सुतः श्रीमान्मित्रहेतोः पराक्रमन्।।
8-3-10a
8-3-10b
आसाद्य लक्ष्मणं वीरं दुर्योधनसुतं रणे।
सुमहत्कदनं कृत्वा गतो वैवस्वतक्षयम्।।
8-3-11a
8-3-11b
बृहन्तः सुमहेष्वासः कृतास्त्रो युद्वदुर्मदः।
दुःशासनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्।।
8-3-12a
8-3-12b
मणिमान्दण्डधारश्च राजानौ युद्धदुर्मदौ।
पराक्रमन्तौ मित्रार्थे द्रोणेन युधि पातितौ।।
8-3-13a
8-3-13b
अंशुमान्भोजराजस्तु सहसैन्यो महारथः।
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्।।
8-3-14a
8-3-14b
सामुद्रश्चित्रसेनश्च सह पुत्रेण भारत।
समुद्रसेनेन बलाद्गमितो यमसादनम्।।
8-3-15a
8-3-15b
अनूपवासी नीलश्च व्याध्रदत्तश्च वीर्यवान्।
अश्वत्थाम्ना विकर्णेन गमितौ यमसादनम्।।
8-3-16a
8-3-16b
चित्रायुधश्चित्रयोधी कृत्वा च कदनं महत्।
चित्रमार्गेण विक्रम्य विकर्णेन हतो मृधे।
8-3-17a
8-3-17b
वृकोदरसमो युद्धे वृतः केकयजो युधि।
केकयेन च विक्रम्य भ्राता भ्रात्रा निपातितः।।
8-3-18a
8-3-18b
जनमेजयो गदायोधी पार्वतीयः प्रतापवान्।
दुर्मुखेन महाराज तव पुत्रेण पातितः।।
8-3-19a
8-3-19b
रोचमानौ नरव्याघ्रौ रोचमानौ ग्रहाविव।
द्रौणेन युगपद्राजन्दिवं सम्प्रातितौ शरैः।।
8-3-20a
8-3-20b
नृपाश्च प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विशाम्पते।
कृत्वा नसुकरं कर्म गता वैवस्वतक्षयम्।।
8-3-21a
8-3-21b
पुरुजित्कृन्तिभोजश्च मातुलौ सव्यसाचिनः।
संग्रामनिर्जिताँल्लोकान्गमितौ द्रोणसायकैः।।
8-3-22a
8-3-22b
अभिभूः काशिराजश्च काशिकैर्बहुभिर्वृतः।
वसुदानस्य पुत्रेण त्याजितो देहमाहवे।।
8-3-23a
8-3-23b
अमितौजा युधामन्युरुत्तमौजाश्च वीर्यवान्।
निहत्य शतशः सूरानस्मदीयैर्निपातिताः।।
8-3-24a
8-3-24b
मित्रवर्मा च पाञ्चाल्यः क्षत्रधर्मा च भारत।
द्रोणेन परमेष्वासौ गमितौ यमसादनम्।।
8-3-25a
8-3-25b
शिखण्डितनयो युद्धे क्षत्रदेवो युधाम्पतिः।
लक्ष्मणेन हतो राजंस्तव पौत्रेण भारत।।
8-3-26a
8-3-26b
सुचित्रश्चित्रवर्मा च पितापुत्रौ महारथौ।
प्रचरन्तौ महावीरौ द्रोणेन निहतौ रणे।।
8-3-27a
8-3-27b
वार्धक्षेमिर्महाराज समुद्र इव पर्वणि।
आयुधक्षयमासाद्य प्रशान्तिं परमां गतः।।
8-3-28a
8-3-28b
सेनाबिन्दुसुतः श्रेष्ठः शास्त्रवान्प्रहरन्युधि।
बाह्लिकेन महाराज कौरवेन्द्रेण पातितः।।
8-3-29a
8-3-29b
धृष्टकेतुर्महाराज चेदीनां प्रवरो रथः।
कृत्वा नसुकरं कर्म गतो वैवस्वतक्षयम्।।
8-3-30a
8-3-30b
तथा सत्यधृतिर्वीरः कृत्वा कदनमाहवे।
पाण्डवार्थे पराक्रान्तो गमितो यमसादनम्।।
8-3-31a
8-3-31b
पुत्रस्तु शिशुपालस्य सुकेतुः पृथिवीपतिः।
निहत्य शात्रवान्सङ्ख्ये द्रोणेन निहतो युधि।।
8-3-32a
8-3-32b
तथा सत्यधृतिर्वीरो मदिराश्वश्च वीर्यवान्।
सूर्यदत्तश्च विक्रान्तो निहतो द्रोणसायकैः।।
8-3-33a
8-3-33b
`मात्स्यादवरजः श्रीमाञ्शतानीको निपातितः।
श्रेणिमांश्च महाराज युध्यमानः पराक्रमी।
कृत्वा नसुकरं कर्म गतो वैवस्वतक्षयम्।।
8-3-34a
8-3-34b
8-3-34c
तथैव युधि विक्रान्तो मागधः परमास्त्रवित्।
भीष्मेण निहतो राजञ्शेतेऽद्य परवीरहा।।
8-3-35a
8-3-35b
विराटपुत्रः शङ्खस्तु उत्तरश्च महारथः।
कुर्वन्तौ सुमहत्कर्म गतौ वैवस्वतक्षयम्।।
8-3-36a
8-3-36b
वसुदानश्च कदनं कुर्वाणोऽतीव संयुगे।
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्।।
8-3-37a
8-3-37b
एते चान्ये च बहवः पाण्डवानां महारथाः।
हता द्रोणेन विक्रम्य यन्मां त्वं परिपृच्छसि।।
8-3-38a
8-3-38b
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि तृतीयोऽध्यायः।। 3 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-3-20 रोचमानौ एकानामानौ भ्रातरौ।। 8-3-3 तृतीयोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-002 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-004