महाभारतम्-08-कर्णपर्व-025

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-024 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-025
वेदव्यासः
कर्णपर्व-026 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


देवै रुद्रवचनात्तस्य स्वस्वार्धबलदानपूर्वकं त्रिपुरसंहारायाभिषेचनम्।। 1 ।।

दुर्योधन उवाच। 8-25-1x
पितृदेवर्षिसङ्घेभ्योऽभये दत्ते महात्मना।
सत्कृत्य शंकरं प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः।।
8-25-1a
8-25-1b
इमान्यसुरदुर्गाणि लोकांस्त्रीनाक्रमन्ति हि।
कश्च प्रजापतिर्घोरांस्तान्स्रर्वाञ्जहि मा चिरम्।।
8-25-2a
8-25-2b
वरातिसर्गाद्देवेश प्राजापत्यमिदं परम्।
मयाऽधितिष्ठता दत्तो दानवेभ्यो महान्वरः।।
8-25-3a
8-25-3b
नास्त्यन्यो युधि तेषां वै निहन्ता इति नः श्रुतम्।
तानतिक्रान्तमर्यादान्नान्यः संहर्तुमर्हति।
त्वामृते सर्वभूतेश त्वं ह्येषां प्रत्यरिर्वधे।।
8-25-4a
8-25-4b
8-25-4c
स त्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवोकसाम्।
कुरु प्रसादं वरद दानवाञ्जहि संयुगे।।
8-25-5a
8-25-5b
त्वत्प्रसादाज्जगत्सर्वं सुखमैधत मानद।
शरण्यस्त्वं हि देवानां वयं त्वां शरणं गताः।।
8-25-6a
8-25-6b
ईश्वर उवाच। 8-25-7x
हन्तव्याः शत्रवः सर्वे युष्माकमिति मे मतिः।
न त्वेकश्चोत्सहे हन्तुं बलिनः सुरविद्विषः।।
8-25-7a
8-25-7b
ते यूयं सहिताः सर्वे मदीयेनापि तेजसा।
जयध्वं युधि तान्सर्वान्सङ्घातेन महाबलान्।।
8-25-8a
8-25-8b
देवा ऊचुः। 8-25-9x
अस्मत्तेजोबलं यावत्तावद्द्विगुणमेव वा।
तत्तेषामिति मन्यामो दृष्टतेजोबला हि ते।।
8-25-9a
8-25-9b
ईश्वर उवाच। 8-25-10x
वध्यास्ते सर्वथा पापा ये युष्मास्वपराधिनः।
मम तेजोबलार्धेन सर्वे मृद्गथ शात्रवान्।।
8-25-10a
8-25-10b
देवा ऊचुः। 8-25-11x
बिभर्तुं तव तेजोर्धं न शक्ष्याम सुरेश्वर।
सर्वेषां नो बलार्धेन त्वमेव जहि शात्रवान्।।
8-25-11a
8-25-11b
वयं च सर्वथा देव रक्षणीयास्तथैव च।
स नो रक्ष महादेव त्वमेव जहि शात्रवान्।।
8-25-12a
8-25-12b
ईश्वर उवाच। 8-25-13x
मम तेजो न शक्ता हि सर्वे धारयितुं यदि।
अहमेनान्वधिष्यामि युष्मत्तेजोर्धसंयुतः।।
8-25-13a
8-25-13b
बलार्धं यदि मे देवा न धारयितुमाहवे।
शक्ताः सर्वे हि सङ्गम्य यूयं तत्प्रब्रवीमि वः।।
8-25-14a
8-25-14b
समा भवन्ति मे सर्वे दानवाश्चामराश्च ये।
शिवोऽस्मि सर्वभूतानां शिवत्वं तेन मे सुराः।।
8-25-15a
8-25-15b
किन्त्वधर्मेण वर्तन्ते यस्मात्ते सुरशत्रवः।
तस्माद्वध्या मयाप्येते युष्माकं च हितेप्सया।।
8-25-16a
8-25-16b
शरणं वः प्रपन्नानां धर्मेण च जिगीषताम्।
साहाय्यं वः करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून्।।
8-25-17a
8-25-17b
दीयतां च बलार्धं मे सर्वैरपि पृथक्पृथक्।
पशुत्वं चैव मे लोकाः सर्वे कल्पन्तु पीडिताः।।
8-25-18a
8-25-18b
पशूनां तु पतित्वं मे भवत्वद्य दिवौकसः।
एवं न पापं प्राप्स्यामि पशून्हत्वा सुरद्विपः।।
8-25-19a
8-25-19b
कल्पयध्वं रथं दिव्यं रथाश्वांश्चैव पारगान्।
धनुः शरं सारथिं च ततो जेष्यामि वो रिपून्।।
8-25-20a
8-25-20b
इति श्रुत्वा वचो देवा देवदेवस्य भूपतेः।
विषादमगमन्सर्वे पशुत्वं प्रति शङ्किताः।।
8-25-21a
8-25-21b
तेषां भावं भवो ज्ञात्वा देवस्तानब्रवीदिदम्।
मा वोस्तु पशुभावेऽस्मिन्भयं विबुधसत्तमाः।।
8-25-22a
8-25-22b
श्रूयतां पशुभावस्य विमोक्षः क्रियतां च सः।। 8-25-23a
यो वः पशुपतेश्चर्यां चरिष्यति स मोक्ष्यते।
पशुत्वादिति सत्यं वः प्रतिजाने समागमे।।
8-25-24a
8-25-24b
ये चाप्यन्ये चरिष्यन्ति व्रतं मोक्ष्यन्ति तेऽपि च।। 8-25-25a
नै(त्य)ष्ठिकं द्वादशाब्दं वा अर्धमब्दमृतुत्रयम्।
मासं द्वादशरात्रं गुह्यं व्रतं दिव्यं चरिष्यथ।।
8-25-26a
8-25-26b
तं तथेत्यब्रुवन्देवा देवदेवनमस्कृतम्।
ऊचुश्चेदं गृहाणेदं तेजसोऽर्धमिति प्रभुम्।।
8-25-27a
8-25-27b
प्रत्युवाच तथेत्येव शूलधृद्राजसत्तम।
ततस्ते प्रददुः सर्वे तेजसोऽर्धं महात्मने।।
8-25-28a
8-25-28b
सर्वमादाय सर्वेषां तेजसोऽर्धं दिवौकसाम्।
तेजसाप्यधिको भूत्वा भूयोऽप्यतिबलोऽभवत्।।
8-25-29a
8-25-29b
ततः प्रभृति देवानां देवदेवोऽभवद्भवः।
पतिश्च सर्वभूतानां पशूनां चाभवत्तदा।।
8-25-30a
8-25-30b
तस्मात्पशुपतिश्चोक्तो भवत्वाच्च भवेति वै।।
अर्धमादाय सर्वेषां तेजसा प्रज्वलन्निव।
8-25-31a
8-25-31b
भासयामास तान्सर्वान्देवदेवो महाद्युतिः।।
ततोऽभिषिषिच्युः सर्वे सुरा रुद्रं पुरारिणम्।
8-25-32a
8-25-32b
महादेव इति ह्यासीद्देवदेवो महेश्वरः।। 8-25-33a
।। इति श्रीमन्महाभारते
कर्णपर्वणि पञ्चविंशोऽध्यायः।। 25 ।।
कर्णपर्व-024 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-026