महाभारतम्-08-कर्णपर्व-021

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-020 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-021
वेदव्यासः
कर्णपर्व-022 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


सङ्कुलयुद्धम्।। 1 ।। षोडशदिवसयुद्धोपसंहारः।। 2 ।।

सञ्जय उवाच। 8-21-1x
ततः कर्णं पुरस्कृत्य त्वदीया युद्वदुर्मदाः।
पुनरावृत्य सङ्ग्रामं चक्रुर्देवासुरोपमम्।।
8-21-1a
8-21-1b
द्विरदनररथाश्वशङ्खशब्दैः
परिहृषिता विविधैश्च शस्त्रपातैः।
द्विरदरथपदातिसादिसङ्घाः
परिकुपिताभिमुखाः प्रजघ्निरे ते।।
8-21-2a
8-21-2b
8-21-2b
8-21-2b
शितपरश्वथसासिपट्टसै--
रिषुभिरनेकविधैश्च सूदिताः।
द्विरदरथहया महाहवे
वरपुरुषैः पुरुषाश्च वाहनैः।।
8-21-3a
8-21-3b
8-21-3b
8-21-3b
कमलदिनकरेन्दुसन्निभैः
सितदशनैः सुमुखाक्षिनासिकैः।
रुचिरमकुटकुण्डलैर्मही
पुरुषशिरोभिरुपस्तृता बभौ।।
8-21-4a
8-21-4b
8-21-4b
8-21-4b
परिघमुसलशक्तितौमरै--
र्नखरभुशुण्डिगदाशतैर्हताः।
द्विरदनरहयाः सहस्रशो
रुधिरनदीप्रवहास्तदाऽभवन्।।
8-21-5a
8-21-5b
8-21-5b
8-21-5b
प्रहतरथनराश्वकुञ्जरं
प्रतिभयदर्शनमुल्बणव्रणम्।
तदहितहतमाबभौ बलं
पितृपतिराष्ट्रमिव प्रजाक्षये।।
8-21-6a
8-21-6b
8-21-6b
8-21-6b
अथ तव नरदेव सैनिका--
स्तव च सुताः सुरसूनुसन्निभाः।
अमितबलपुरः सरा रणे
कुरुवृषभाः शिनिपुत्रमभ्ययुः।।
8-21-7a
8-21-7b
8-21-7b
8-21-7b
तदतिरुधिरभीममाबभौ
पुरुषवराश्वरथद्विपाकुलम्।
लवणजलसमुद्वतस्वनं
बलमसुरामरसैन्यसप्रभम्।।
8-21-8a
8-21-8b
8-21-8b
8-21-8b
सुरपतिसमविक्रमस्तत--
स्त्रिदशवरावरजोपमं युधि।
दिनकरकिरणप्रभैः पृषत्कै
रवितनयोऽभ्यहनच्छिनिप्रवीरम्।।
8-21-9a
8-21-9b
8-21-9b
8-21-9b
तमपि सरथवाजिसारथिं
शिनिवृषभो विविधैः शरैस्त्वरन्।
भुजगविषसमप्रभै रणे
पुरुषवरं समवास्तृणोत्तदा।।
8-21-10a
8-21-10b
8-21-10b
8-21-10b
शिनिवृषभशरैर्निपीडितं
तव सुहृदो वसुषेणमभ्ययुः।
त्वरितमतिरथा रथर्षभं
द्विरदरथाश्वपदातिभिः सह।।
8-21-11a
8-21-11b
8-21-11b
8-21-11b
तदुदधिनिभमाद्रवद्बलं
त्वरिततरैः समभिद्रुतं परैः।
द्रुपदसुतमुखैस्तदाऽभवत्
पुरुषरथाश्वगजक्षयो महान्।।
8-21-12a
8-21-12b
8-21-12b
8-21-12b
अथ पुरुषवरौ कृताह्निकौ
भवमभिपूज्य यथाविधि प्रभुम्।
अरिवधकृतनिश्चयौ द्रुतं
तव बलमर्जुनकेशवौ सृतौ।।
8-21-13a
8-21-13b
8-21-13b
8-21-13b
जलदनिनदनिःस्वनं रथं
पवनविधूतपताककेतनम्।
सितहयमुपयान्तमन्तिकं
कृतमनसो ददृशुस्तदाऽरयः।।
8-21-14a
8-21-14b
8-21-14b
8-21-14b
अथ विष्फार्य गाण्डीवं रथे नृत्यन्निवार्जुनः।
शरसम्बाधमकरोत्खं दिशः प्रदिशस्तथा।।
8-21-15a
8-21-15b
रथान्विमानप्रतिमान्मज्जयन्सायुधध्वजान्।
ससारथींस्तदा बाणैरभ्राणीवानिलोऽवधीत्।।
8-21-16a
8-21-16b
गजान्गजप्रयन्तॄंश्च वैजयन्त्यायुधध्वजान्।
सादिनोऽश्वांश्च पत्तींश्च शरैर्निन्ये यमक्षयम्।।
8-21-17a
8-21-17b
तमन्तकमिव क्रुद्धमनिवार्यं महारथम्।
दुर्योधनोऽभ्ययादेको निघ्नन्बाणैरजिह्मगैः।।
8-21-18a
8-21-18b
तस्यार्जुनो धनुः सूतमश्वान्केतुं च सायकैः।
हत्वा सप्तभिरेकेन च्छत्रं चिच्छेद पत्रिणा।।
8-21-19a
8-21-19b
नवमं च समाधाय व्यसृजत्प्राणघातिनम्।
दुर्योधनायेषुवरं तं द्रौणिः सप्तधाऽच्छिनत्।।
8-21-20a
8-21-20b
ततो द्रौणेर्धनुश्छित्वा हत्वा चाश्वरथाञ्शरैः।
कृपस्यापि तदत्युग्रं धनुश्चिच्छेद पाण्डवः।।
8-21-21a
8-21-21b
हार्दिक्यस्य धनुश्छित्त्वा ध्वजं चाश्वांस्तदाऽवधीत्।
दुःशासनस्येष्वसनं छित्त्वा राधेयमभ्ययात्।।
8-21-22a
8-21-22b
अथ सात्यकिमुत्सृज्य त्वरन्कर्णोऽर्जुनं त्रिभिः।
विद्व्वा विव्याध विंशत्या कृष्णं पार्थं पुनःपुनः।।
8-21-23a
8-21-23b
न ग्लानिरासीत्कर्णस्य क्षिपतः सायकान्बहून्।
रणे विनिघ्नतः शत्रून्क्रुद्धस्येव शतक्रतोः।।
8-21-24a
8-21-24b
अथ सात्यकिरागत्य कर्णं विद्द्वा शितैः शरैः।
नवत्या नवभिश्चोग्रैः शतेन पुनरार्पयत्।।
8-21-25a
8-21-25b
ततः प्रवीराः पार्थानां सर्वे कर्णमपीडयन्।
युधामन्युः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः।।
8-21-26a
8-21-26b
उत्तमौजा युयुत्सुश्च यमौ पार्षत एव च।
चेदिकारूशमात्स्यानां केकयानां च यद्बलं।।
8-21-27a
8-21-27b
चेकितानश्च बलवान्धर्मराजश्च सुव्रतः।
एते रथाश्वद्विरदैः पत्तिभिश्चोग्रविक्रमैः।।
8-21-28a
8-21-28b
परिवार्य रणे कर्णं नानाशस्त्रैरवाकिरन्।
भाषन्तो वाग्भिरुग्राभिः सर्वे कर्णवधे धृताः।।
8-21-29a
8-21-29b
तां शस्त्रवृष्टिं बहुधा कर्णश्छित्त्वा शितैः शरैः।
अपोवाहास्त्रवीर्येण द्रुमं भङ्क्त्वेव मारुतः।।
8-21-30a
8-21-30b
रथिनः समहामात्रान्गजानश्वान्ससादिनः।
पत्तिव्रातांश्च सङ्क्रुद्वो निघ्नन्कर्णो व्यदृश्यत।।
8-21-31a
8-21-31b
तद्वध्यमानं पाण्डूनां बलं कर्णास्त्रतेजसा।
विशस्त्रपत्रदेहासु प्राय आसीत्पराङ्मुखम्।।
8-21-32a
8-21-32b
अथ कर्णास्त्रमस्त्रेण प्रतिहत्यार्जुनः स्मयन्।
दिशं खं चैव भूमिं च प्रावृणोच्छरवृष्टिभिः।।
8-21-33a
8-21-33b
मुसलानीव सम्पेतुः परिघा इव चेषवः।
शतघ्न्य इव चाप्यन्ये वज्राण्युग्राणि चापरे।।
8-21-34a
8-21-34b
तैर्वध्यमानं तत्सैन्यं सपत्त्यश्वरथद्विपम्।
निमीलिताक्षमत्यर्थं बभ्राम च ननाद च।।
8-21-35a
8-21-35b
निष्कैवल्यं तदा युद्वं प्रापुरश्वनरद्विपाः।
हन्यमानाः शरैरार्तास्तदा भीताः प्रदुद्रुवुः।।
8-21-36a
8-21-36b
त्वदीयानां तदा युद्वे संसक्तानां जयैषिणाम्।
गिरिमस्तं समासाद्य प्रत्यपद्यत भानुमान्।।
8-21-37a
8-21-37b
तमसा च महाराज रजसा च विशेषतः।
न किञ्चित्प्रत्यपश्याम शुभं वा यदि वाऽशुभम्।।
8-21-38a
8-21-38b
ते त्रस्यन्तो महेष्वासा रात्रियुद्वस्य भारत।
अपयानं ततश्चक्रुः सहिताः सर्वयोधिभिः।।
8-21-39a
8-21-39b
कौरवेष्वपयातेषु तदा राजन्दिनक्षये।
जयं सुमनसः प्राप्य पार्थाः स्वशिबिरं ययुः।।
8-21-40a
8-21-40b
वादित्रशब्दैर्विविधैः सिंहनादैः सगर्जितैः।
परानुवहन्तश्च स्तुवन्तश्चाच्युतार्जुनौ।।
8-21-41a
8-21-41b
कृतेऽवहारे तैर्वीरैः सैनिकाः सर्व एव ते।
आशीर्वाचः पाण्डवेषु प्रायुञ्जन्त नरेश्वराः।।
8-21-42a
8-21-42b
ततः कृतेऽवहारे च प्रहृष्टास्तत्र पाण्डवाः।
निशायां शिबिरं गत्वा न्यवसन्त नरेश्वराः।।
8-21-43a
8-21-43b
ततो रक्षः पिशाचाश्च श्वापदाश्चैव सङ्घशः।
जग्मुरायोधनं घोरं रुद्रस्याक्रीडसन्निभम्।।
8-21-44a
8-21-44b
।। इति श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वणि
षोडशदिवसयुद्धे एकविंशोऽध्यायः।। 21 ।।

[सम्पाद्यताम्]

8-21-8 लवणजलः क्षारसमुद्रः।। 8-21-9 त्रिदशवरावरजोपमं विष्णुतुल्यम्।। 8-21-13 सृतावागतौ।। 8-21-36 निष्कैवल्यं निश्चितं कैवल्यं मरणं यस्मिंस्तत्तथा।। 8-21-37 प्रत्यपद्यत प्रविष्टः।। 8-21-21 एकविंशोऽध्यायः।।

कर्णपर्व-020 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-022