महाभारतम्-08-कर्णपर्व-081

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← कर्णपर्व-080 महाभारतम्
अष्टमपर्व
महाभारतम्-08-कर्णपर्व-081
वेदव्यासः
कर्णपर्व-082 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101


पार्थपराक्रमः।। 1 ।।
भीमेन दुर्योधनचोदितस्य शकुनेः पराजयः।। 2 ।।

सञ्जय उवाच। 8-81-1x
श्रुत्वा तु रथनिर्घोषं सिंहनादं च संयुगे।
अर्जुनः प्राह गोविन्दं शीघ्रं वाहय वाजिनः।।
8-81-1a
8-81-1b
अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा गोविन्दोऽर्जुनमब्रवीत्।
एष गच्छामि सुक्षिप्रं यत्र भीमो व्यवस्थितः।।
8-81-2a
8-81-2b
तं यान्तमश्वा हिमशङ्खवर्णाः
सुवर्णमुक्तामणिजालनद्धाः।
जम्भं जिघांसुं प्रगृहीतवज्रं
हया यथा तत्र यथा वहंस्तदा।।
8-81-3a
8-81-3b
8-81-3c
8-81-3d
रथाश्वमातङ्गपदातिसङ्घा
बाणस्वनैर्नेमिखुरस्वनैश्च।
सन्नादयन्तो वसुधां दिशश्च
क्रुद्धा नृसिंहा जयमभ्युदीयः।।
8-81-4a
8-81-4b
8-81-4c
8-81-4d
तेषां च पार्थस्य च मारिषासी--
द्देहासुपापक्षपणं सुयुद्धम्।
त्रैलोक्यहेतोरसुरैर्यथासी--
द्देवस्य विष्णोर्जयतां वरस्य।।
8-81-5a
8-81-5b
8-81-5c
8-81-5d
तैरस्तमुच्चावचमायुधं त--
देकः प्रचिच्छेद किरीटमाली।
क्षुरार्धचन्द्रैर्निशितैश्च भल्लैः
शिरांसि तेषां बहुधा च बाहून्।।
8-81-6a
8-81-6b
8-81-6c
8-81-6d
छत्राणि वालव्यजनानि केतू--
नश्वान्रथान्पत्तिगणान्द्विपांश्च।
ते पेतुरुर्व्यां बहुधा विकृत्ता
वातप्रणुन्नानि यथा वनानि।।
8-81-7a
8-81-7b
8-81-7c
8-81-7d
सुवर्णजालावनता महागजाः
सवैजयन्तीध्वजयोधकल्पिताः।
सुवर्णपुङ्घैरिषुभिः समाचिता--
शकाशिरे प्रज्वलिता यथाचलाः।।
8-81-8a
8-81-8b
8-81-8c
8-81-8d
विदार्य नागाश्वरथान्धञ्जयः
शरोत्तमैर्वासववज्रसन्निभैः।
द्रुतं ययौ कर्णजिघांसया तथा
यथा मरुत्वान्बलभेदने पुरा।।
8-81-9a
8-81-9b
8-81-9c
8-81-9d
ततः स पुरुषव्याघ्रस्तव सैन्यमरिन्दमः।
प्रविवेश महाबाहुर्मकरः सागरं यथा।।
8-81-10a
8-81-10b
तं हृष्टास्तावका राजन्रथपत्तिसमन्विताः।
गजाश्वसादिबहुलाः पाण्डवं समुपाद्रवन्।।
8-81-11a
8-81-11b
तेषामापततां पार्थमारावः सुमहानभूत्।
सागरस्येव क्षुब्धस्य यथा स्यात्सलिलस्वनः।।
8-81-12a
8-81-12b
ते तु तं पुरुषव्याघ्रं व्याघ्रा इव महारथाः।
अभ्यद्रवन्त सङ्ग्रामे त्यक्त्वा प्राणकृतं भयम्।।
8-81-13a
8-81-13b
तेषामापततां तत्र शरवर्षाणि मुञ्चताम्।
अर्जुनो व्यधमत्सैन्यं महावातो घनानिव।।
8-81-14a
8-81-14b
तेऽर्जुनं सहिता भूत्वा रथवंशैः ग्रहारिणः।
अभियाय महेष्वासा विव्यधुर्निशितैः शरैः।।
8-81-15a
8-81-15b
ततोऽर्जुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्।
प्रेषयामास विशिखैर्यमस्य सदनं प्रति।।
8-81-16a
8-81-16b
ते वध्यमानाः समरे पार्थचापच्युतैः शरैः।
तत्रतत्र स्म लीयन्ते भये जाते महारथाः।।
8-81-17a
8-81-17b
तेषां चतुःशतान्वीरान्यतमानान्महारथान्।
अर्जुनो निशितैर्बाणैरनयद्यमसादनम्।।
8-81-18a
8-81-18b
ते वध्यमानाः समरे नानालिङ्गैः शितैः शरैः।
अर्जुनं समभित्यज्य दुद्रुवुर्वै दिशो दश।।
8-81-19a
8-81-19b
तेषां शब्दो महानासीद्द्रवतां वाहिनीमुखे।
मेघौघस्येव भद्रं ते गिरिमासाद्य दीर्यतः।।
8-81-20a
8-81-20b
तां तु सेनां भृशं विद्ध्वा द्रावयित्वाऽर्जुनः शरैः।
प्रायादभिमुखः पार्थः सूतानीकं हि मारिष।।
8-81-21a
8-81-21b
तस्य शब्दो महानासीत्परानभिमुखस्य वै।
गरुडस्येव पततः पन्नगार्थे यथा पुरा।।
8-81-22a
8-81-22b
तं तु शब्दमभिश्रुत्य भीमसेनो महाबलः।
बभूव परमप्रीतः पार्थदर्शनलालसः।।
8-81-23a
8-81-23b
श्रुत्वैव पार्थमायान्तं भीमसेनः प्रतापवान्।
त्यक्त्वा प्राणान्महाराज सेनां तव ममर्द ह।।
8-81-24a
8-81-24b
स वायुवीर्यप्रतिमो वायुवेगसमो जवे।
वायुवद्व्यचरद्भीमो वायुपुत्रः प्रतापवान्।।
8-81-25a
8-81-25b
तेनाद्यमाना राजेन्द्र सेना तव विशाम्पते।
व्यभ्रश्यत महाराज भिन्ना नौरिव सागरे।।
8-81-26a
8-81-26b
तां तु सेनां तदा भीमो दर्शयन्पाणिलाघवम्।
शरैरवचकर्तोग्रैः प्रेपयिष्यन्यमक्षयम्।।
8-81-27a
8-81-27b
तत्र भारत भीमस्य बलं दृष्ट्वातिमानुषम्।
व्यत्रस्यन्त रणे योधाः कालस्येव युगक्षये।।
8-81-28a
8-81-28b
तथाऽर्दितान्भीमबलान्भीमसेनेन भारत।
दृष्ट्वा दुर्योधनो राजा इदं वचनमब्रवीत्।।
8-81-29a
8-81-29b
सैनिकांश्च महेष्वासान्योधांश्च भरतर्षभ।
समादिशन्रणे सर्वान्हत भीममिति स्म ह।।
8-81-30a
8-81-30b
तस्मिन्हते हतं मन्ये पाण्डुसैन्यमशेषतः।। 8-81-31a
प्रतिगृह्य च तामाज्ञां तव पुत्रस्य पार्थिवाः।
भीमं प्रच्छादयामासुः शरवर्षैः समन्ततः।।
8-81-32a
8-81-32b
गजाश्च बहुला राजन्नराश्च जयगृद्धिनः।
रथे स्थिताश्च राजेन्द्र परिवव्रुर्वृकोदरम्।।
8-81-33a
8-81-33b
स तैः परिवृतः शूरैः शूरो राजन्समन्ततः।
शुशुभे भरतश्रेष्ठो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः।।
8-81-34a
8-81-34b
परिवेषी यथा सोमः परिपूर्णो विराजते।
स रराज तथा सङ्ख्ये दर्शनीयो नरोत्तमः।
निर्विशेषो महाराज विजयेनैव संयुगे।।
8-81-35a
8-81-35b
8-81-35c
तस्य ते पार्थिवाः सर्वे शरवृष्टिं समासृजन्।
क्रोधरक्तेक्षणाः शूरा हन्तुकामा वृकोदरम्।।
8-81-36a
8-81-36b
तां विदार्य महासेनां शरैः सन्नतपर्वभिः।
निश्चक्राम रणाद्भीमो मत्स्यो जालादिवाम्भसि।।
8-81-37a
8-81-37b
हत्वा दशसहस्राणि गजानामनिवर्तिनाम्।
नृणां शतसहस्रे द्वे द्वे शते चैव भारत।।
8-81-38a
8-81-38b
पञ्च चाश्वसहस्राणि रथानां शतमेव च।
हत्वा प्रास्यन्दयद्भीमो नदीं शोणितवाहिनीम्।।
8-81-39a
8-81-39b
शोणितोदां रथावर्तां हस्तिग्राहसमाकुलाम्।
नरमीनाश्वनक्रान्तां केशशैवलशाद्वलाम्।।
8-81-40a
8-81-40b
सञ्छिन्नभुजनागेन्द्रां बहुरत्नापहारिणीम्।
ऊरुग्राहां मज्जपङ्कां शीर्षोपलसमावृताम्।।
8-81-41a
8-81-41b
धनुःकाशां शरावापां गदापरिघकेतनाम्।
हंसछत्रध्वजोपेतामुष्णीषवरफेनिलाम्।।
8-81-42a
8-81-42b
हारपद्माकरां चैव भूमिरेणूर्मिमालिनीम्।
आर्यवृत्तवतीं सङ्ख्ये सुतरां भीरुदुस्तराम्।।
8-81-43a
8-81-43b
योधग्राहवतीं सङ्ख्ये वहन्तीं पितृसादनम्।
क्षणेन पुरुषव्याघ्रः प्रावर्तयत निम्नगाम्।।
8-81-44a
8-81-44b
यथा वैतरणीमुग्रां दुस्तरामकृतात्मभिः।
तथा दुस्तरणीं घोरां भीरूणां भयवर्धनीम्।।
8-81-45a
8-81-45b
यतोयतः पाण्डवेयः प्रविष्टो रथसत्तमः।
ततस्ततः प्रापतन्वै योधाः शतसहस्रशः।।
8-81-46a
8-81-46b
एवं दृष्ट्वा कृतं कर्म भीमसेनेन संयुगे।
दुर्योधनो महाराज शकुनिं वाक्यमब्रवीत्।।
8-81-47a
8-81-47b
जहि मातुल सङ्ग्रामे भीमसेनं महाबलम्।
अस्मिञ्जिते जितं मन्ये पाण्डवेयं महाबलम्।।
8-81-48a
8-81-48b
ततः प्रायान्महाराज सौबलेयः प्रतापवान्।
रणाय महते युक्तो भ्रातृभिः परिवारितः।।
8-81-49a
8-81-49b
स समासाद्य सङ्ग्रामे भीमं भीमपराक्रमम्।
वारयामास तं वीरो वेलेव मकरालयम्।।
8-81-50a
8-81-50b
सन्न्यवर्तत तं भीमो वार्यमाणः शितैः शरैः।
शकुनिस्तस्य राजेन्द्र वामपार्श्वे स्तनान्तरे।
प्रेषयामास नाराचान्रुक्मपुङ्खाञ्शिलाशितान्।।
8-81-51a
8-81-51b
8-81-51c
वर्म भित्त्वा तु ते घोराः पाण्डवस्य महात्मनः।
न्यम़ञ्जन्त महाराज कङ्कबर्हिणवाससः।।
8-81-52a
8-81-52b
सोऽतिविद्धो रणे भीमः शरं रुक्मविभूषितम्।
प्रेषयामास स रुषा सौबलं प्रति भारत।।
8-81-53a
8-81-53b
तमायान्तं शरं घोरं शकुनिः शत्रुतापनः।
चिच्छेद सप्तधा राजन्कृतहस्तो महाबलः।।
8-81-54a
8-81-54b
तस्मिन्निपतिते भूमौ भीमः क्रुद्धो विशाम्पते।
धनुश्छिच्छेद भल्लेन सौबलस्य हसन्निव।।
8-81-55a
8-81-55b
तदपास्य धनुश्छिन्नं सौबलेयः प्रतापवान्।
अन्यदादाय वेगेन धनुर्भल्लांश्च षोडश।
तैस्तस्य तु महाराज भल्लैः सन्नतपर्वभिः।।
8-81-56a
8-81-56b
8-81-56c
द्वाभ्यां स सारथिं ह्यार्च्छद्भीमं सप्तभिरेव च।
ध्वजमेकेन चिच्छेद द्वाभ्यां छत्रं विशाम्पते।
चतुर्भिश्चतुरो वाहान्विव्याध सुबलात्मजः।।
8-81-57a
8-81-57b
8-81-57c
ततः क्रुद्धो महाराज भीमसेनः प्रतापवान्।
शक्तिं चिक्षेप समरे रुक्मदण्डामयस्मयीम्।।
8-81-58a
8-81-58b
सा भीमभुजनिर्मुक्ता नागजिह्वेन चञ्चला।
निपपात रणे तूर्णं सौबलस्य महात्मनः।।
8-81-59a
8-81-59b
ततस्तामेव संगृह्य शक्तिं कनकभूषणाम्।
भीमसेनाय चिक्षेप क्रुद्धरूपो विशाम्पते।।
8-81-60a
8-81-60b
सा निर्भिद्य भुजं सव्यं पाण्डवस्य महात्मनः।
निपपात तदा भूमौ यथा विद्युन्नभश्च्युता।।
8-81-61a
8-81-61b
अथोत्क्रुष्टं महाराज धार्तराष्ट्रैः समन्ततः।
न तु तं ममृषे भीमः सिंहनादं तरस्विनाम्।।
8-81-62a
8-81-62b
अन्यद्गृह्य धनुः सज्यं त्वरमाणो महाबलः।
मुहूर्तादिव राजेन्द्र च्छादयामास सायकैः।
सौबलस्य बलं सङ्ख्ये त्यक्त्वा नादं महाबलः।।
8-81-63a
8-81-63b
8-81-63c
तस्याश्वांश्चतुरो हत्वा सूतं चैव विशाम्पते।
ध्वजं चिच्छेद भल्लेन त्वरमाणः पराक्रमी।।
8-81-64a
8-81-64b
हताश्वं रथमुत्सृज्य त्वरमाणो नरोत्तमः।
तस्थौ विस्फारयंश्चापं क्रोधरक्तेक्षणः श्वसन्।।
8-81-65a
8-81-65b
शरैश्च बहुधा राजन्भीममार्च्छत्समन्ततः।। 8-81-66a
प्रतिहत्य तु वेगेन भीमसेनः प्रतापवान्।
धनुश्चिच्छेद सङ्क्रुद्धो विव्याध च शितैः शरैः।।
8-81-67a
8-81-67b
सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुकर्शनः।
निपपात तदा भूमौ किञ्चित्प्राणो नराधिपः।।
8-81-68a
8-81-68b
ततस्तं विह्वलं ज्ञात्वा पुत्रस्तव विशाम्पते।
अपोवाह रथेनाजौ भीमसेनस्य पश्यतः।।
8-81-69a
8-81-69b
शकुनिं विह्वलं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राः पराङ्मुखाः।
प्रदुद्रुवुर्दिशो भीता भीमसेनभयात्प्रभो।।
8-81-70a
8-81-70b
सौबले निर्जिते राजन्भीमसेनेन धन्विना।
भयेन महताऽऽविष्टः पुत्रो दुर्योधनस्तव।
अपायाज्जवनैरश्वैः सापेक्षो मातुलं प्रति।।
8-81-71a
8-81-71b
8-81-71c
पराङ्मुखं तु राजानं दृष्ट्वा सैन्यानि भारत।
विप्रजग्मुः समुत्सृज्य द्वैरथानि समन्ततः।।
8-81-72a
8-81-72b
तान्दृष्ट्वा विद्रुतान्सर्वान्धार्तराष्ट्रान्पराङ्मुखान्।
जवेनाभ्यापतद्भीमः किरञ्शरशतान्बहून्।।
8-81-73a
8-81-73b
ते वध्यमाना भीमेन धार्तराष्ट्राः पराङ्मुखाः।
कर्णमासाद्य समरे स्थिता राजन्समन्ततः।।
8-81-74a
8-81-74b
स हि तेषां महावीर्यो द्वीपोऽभूत्सुमहाबलः।
भिन्ननौका यथा राजन्द्वीपमासाद्य निर्वृताः।।
8-81-75a
8-81-75b
भवन्ति पुरुषव्याघ्र नाविकाः कालपर्यये।
तथा कर्णं समासाद्य तावकाः पुरुषर्षभ।।
8-81-76a
8-81-76b
समाश्वस्ताः स्थिता राजन्सम्प्रहृष्टाः परस्परम्।
समाजग्मुश्च युद्धाय मृत्युं कृत्वा निवर्तनम्।।
8-81-77a
8-81-77b
।। इति श्रीमन्महाभारते
कर्णपर्वणि सप्तदशदिवसयुद्धे
एकाशीतितमोऽध्यायः।। 81 ।।
कर्णपर्व-080 पुटाग्रे अल्लिखितम्। कर्णपर्व-082