महाभारतम्-02-सभापर्व-047

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← सभापर्व-046 महाभारतम्
द्वितीयपर्व
महाभारतम्-02-सभापर्व-047
वेदव्यासः
सभापर्व-048 →


 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103

बलिनिपीडितैरिन्द्रादिभिः प्रार्धितेन हरिणा अदित्यां वामनत्वेनावतीर्य बलि म्प्रति याचनम्।। 1।। त्रिविक्रमरूपिणो हरेः पादाङ्गुष्ठनखनिर्भिण्णोर्ध्वाण्डाद्गङ्गायाः प्रादु र्भावो बलिनिग्रहश्च ।। 2।।

भीष्म उवाच।। 2-47-1x
पुरा त्रेतायुगे राजन्बलिर्वैरोजनोऽभवत्।
दैत्यानां पार्थिवो वीरो बलेनाप्रतिमो बली।।
2-47-1a
2-47-1b
तदा बलिर्महाराज दैत्यसङ्घैः समावृतः।
विजेतुं तरसा शक्रमिन्द्रस्थानमवाप सः।।
2-47-2a
2-47-2b
तेन वित्रासिता देवा बलिनाऽऽखण्डलादयः।
ब्रह्माणं तु पुरस्कृत्य गत्वा क्षीरोदधिं तदा।।
2-47-3a
2-47-3b
तुष्टुवुः सहिताः सर्वे देवं नारायणं प्रभुम्।
स तेषां दर्शनं चक्रे विबुधानां हरिस्तदा।।
2-47-4a
2-47-4b
प्रसादजं तस्य विभोरदित्यां जन्म उच्यते।
अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दनः।।
2-47-5a
2-47-5b
एष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रस्यावरजोऽभवत्।
तस्मिन्नेव च काले तु दैत्येन्द्रो बलवीर्यवान्।।
2-47-6a
2-47-6b
अश्वमेधं क्रतुश्रेष्ठमाहर्तुमुपचक्रमे।
वर्तमाने तदा यज्ञे दैत्येन्द्रस्य युधिष्ठिर।।
2-47-7a
2-47-7b
स विष्णुर्मानवो भूत्वा प्रच्छन्नो ब्रह्मसंवृतः।
मुण्डो यत्रोपवीती च कृष्णाजिनधरः शिखी।।
2-47-8a
2-47-8b
पालाशदण्डं सङ्गृह्य वामनोऽद्भुतदर्शनः।
विश्य स बलेर्यज्ञे वर्तमानो च दक्षिणाम्।।
2-47-9a
2-47-9bप्र
देहीत्युवाच दैत्येन्द्रं विक्रमांस्त्रीनिहैव ह।
दीयतां त्रिपदीमात्रमित्ययाचन्महासुरम्।।
2-47-10a
2-47-10b
स तथेति प्रतिश्रुत्य प्रददौ विष्णवे तदा।
तेन लब्ध्वा हिरर्भूमिं जृम्भयामास वै भृशम्।।
2-47-11a
2-47-11b
स शिशुः सदिवं खं च पृथिवीं वच विशाम्पते।
त्रिभिर्विक्रमणैश्चैव सर्वमाक्रमताभिभूः।।
2-47-12a
2-47-12b
बलेर्बलवतो यज्ञे बलिना विष्णुना पुरा।
विक्रमैस्त्रिभिरक्षोभ्याः क्षोभितास्ते महासुराः।।
2-47-13a
2-47-13b
विप्रचित्तिमुखाः क्रुद्धाः सर्वसङ्घा महासुराः।
नानावक्रा महाकाया नानावेषधरा नृप।।
2-47-14a
2-47-14b
नानाप्रहरणा रौद्रा नानामाल्यानुलेपनाः।
स्वान्यायुधानि सङ्गृह्य प्रदीप्ता इव तेजसा।।
2-47-15a
2-47-15b
क्रममाणं हरि तत्र उपावर्तन्त भारत।
प्रमथ्य सर्वान्दैतेयान्पादहस्ततलैस्तु तान्।।
2-47-16a
2-47-16b
रूपं कृत्वा महाभीमं जहाराशु स मेदिनीम्।
सम्प्राप्य दिवमाकाशमादित्यसदने स्थितः।।
2-47-17a
2-47-17b
अत्यरोचत भूतात्मा आदित्यस्यैव तेजसा।
प्रकाशयन्दिशः सर्वाः प्रदिशश्च महायशाः।।
2-47-18a
2-47-18b
शुशुभे स महाबाहुः सर्वलोकान्प्रकाशयन्।
तस्य विक्रमतो भूमिं चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे।।
2-47-19a
2-47-19b
नभस्तु क्रममाणस्य नाभ्यां किल तदा स्थितौ।
परमाक्रममाणस्य नानुभ्यां तौ व्यवस्थितौ।।
2-47-20a
2-47-20b
विष्णोरमितवीर्यस्य वदन्त्येवं द्विजातयः।
अथास्य पादाक्रमणात्पफालाण्डो युधिष्ठिरः।।
2-47-21a
2-47-21b
तच्छिद्रात्स्यन्दिनी तस्य पादभ्रष्टा तु निम्नगा।
ससार सागरं सा तु पावनी सागरंगमा।।
2-47-22a
2-47-22b
जहार मेदिनीं सर्वां हत्वा दानवपुङ्गवान्।
आसुरी श्रियमाहृत्य त्रील्लोकान्स जनार्दन।।
2-47-23a
2-47-23b
सपुत्रदारानसुरान्पाताले संन्यवेशयत्।
नमुचिः शम्बरश्चैव प्रह्लादश्च महामनाः।।
2-47-24a
2-47-24b
महाभूतानि भूतात्मा सविशेषानि वै हरिः।
कालं च सकलं राजन्गात्रभूतान्यदर्शयत्।।
2-47-25a
2-47-25b
तस्य गात्रे जगत्सर्वमानीतमधिपश्यति।
न किञ्चिदस्ति लोकेषु यदनाप्तं महात्मना।।
2-47-26a
2-47-26b
तद्धि रूपमुपेन्द्रस्य देवदानवमानवाः।
दृष्ट्वा संमुमुहुः सर्वे विष्णुतेजोऽभिपीडिताः।।
2-47-27a
2-47-27b
बलिर्बद्धोऽभिमानी च यज्ञवाटे महात्मना।
विरोचनकुलं सर्वं पाताले विनिवेशितम्।।
2-47-28a
2-47-28b
एवंविधानि कर्माणि कृत्वा गरुडावाहनः।
न विस्मयमुपागच्छत्पारमेष्ठ्येन तेजसा।।
2-47-29a
2-47-29b
स सर्वमसुरैश्वर्यं सम्प्रदाय शचीपतेः।
त्रैलोक्यं च ददौ शक्रे विष्णुर्दानवसूदनः।।
2-47-30a
2-47-30b
एष ते वामनो नाम प्रादुर्भावो महात्मनः।
वेदविद्भिर्द्विजैरेतच्छ्रूयते वैष्णवं यशः।
मानुषेषु ततो विष्णोः प्रादुर्भावांस्तथा शृणु।।
2-47-31a
2-47-31b
2-47-31c
।। इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि
अर्घाहरणपर्वणि सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः।। 47 ।।
सभापर्व-046 पुटाग्रे अल्लिखितम्। सभापर्व-048
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-02-सभापर्व-047&oldid=50446" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्