महाभारतम्-02-सभापर्व-028

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← सभापर्व-027 महाभारतम्
द्वितीयपर्व
महाभारतम्-02-सभापर्व-028
वेदव्यासः
सभापर्व-029 →


 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103

अर्जुनेन उत्तरदिग्विजये नानादेशजयः।। 1।।

वैशम्पायन उवाच। 2-28-1x
एवमुक्तः प्रत्युवाच भगदत्तं धनञ्जयः।
अनेनैव कृतं सर्वं भविष्यत्यनुजानता।।
2-28-1a
2-28-1b
तं विजित्य महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः।
प्रययावुत्तरां तस्माद्दिशं धनदपालिताम्।।
2-28-2a
2-28-2b
अन्तर्गिरिं च कौन्तेयस्तथैव च बहिर्गिरिम्।
तथैवोपगिरं चैव विजिग्ये पुरुषर्षभः।।
2-28-3a
2-28-3b
विजित्य पर्वतान्सर्वान्ये च तत्र नराधिपाः।
तान्वशे स्थापयित्वा स धनान्यादाय सर्वशः।।
2-28-4a
2-28-4b
तैरेव सहितः सर्वैरनुरज्य च तान्नुपान्।
उलूकवासिनं राजन्बृहन्तमुपजग्मिवान्।।
2-28-5a
2-28-5b
मृदङ्गवरनादेन रथनेमिस्वनेन च।
हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्वसुधामिमाम्।।
2-28-6a
2-28-6b
ततो बृहन्तस्त्वरितो बलेन चतुरङ्गिणा।
निष्क्रम्य नगरात्तस्माद्योधयामास फाल्गुनम्।।
2-28-7a
2-28-7b
सुमहान्सन्निपातोऽभूद्धनञ्जयबृहन्तयोः।
न शशाक बृहन्तस्तु सोढुं पाण्डवविक्रमम्।।
2-28-8a
2-28-8b
सोऽविषह्यतमं मत्वा कौन्तेयं पर्वतेश्वरः।
उपावर्तत दुर्धर्षो रत्नान्यादाय सर्वशः।।
2-28-9a
2-28-9b
स तद्राज्यमवस्थाप्य उलूकसहितो ययौ।
सेनाबिन्दुमथो राजन्राज्यादाशु समाक्षिपत्।।
2-28-10a
2-28-10b
मोदापुरं वामवेदं सुदामानं सुसङ्कुलम्।
उलूकानुत्तरांश्चैव तांश्च राज्ञः समानयत्।।
2-28-11a
2-28-11b
तत्रस्थः पुरुषैरेव धर्मराजस्य शासनात्।
किरीटी जितवान्राजन्देशान्पञ्चगणांस्ततः।।
2-28-12a
2-28-12b
स देवप्रस्थमासाद्य सेनाबिन्दोः पुरं प्रति।
बलेन चतुरङ्गेण निवेशमकरोत्प्रभुः।।
2-28-13a
2-28-13b
स तैः परिवृतः सर्वैर्विष्वगश्वं नराधिपम्।।
अभ्यगच्छन्महातेजाः पौरवं पुरुषर्षभ।।
2-28-14a
2-28-14b
विजित्य चाहवे शूरान्पार्वतीयान्महारथान्।
जिगाय सेनया राजन्पुरं पौरवरक्षितम्।।
2-28-15a
2-28-15b
पौरवं युधि निर्जित्य दस्यून्पर्वतवासिनः।
गणानुत्सवसङ्केतानजयत्सप्त पाण्डवः।।
2-28-16a
2-28-16b
ततः काश्मीरकान्वीरान्क्षत्रियान्क्षत्रियर्षभः।
व्यजयल्लोहितं चैव मण्डलैर्दशभिः सह।।
2-28-17a
2-28-17b
ततस्त्रिगर्ताः कौन्तेयं दार्वाः कोकनदास्तथा।
क्षत्रिया बहवो राजन्नुपावर्तन्त सर्वशः।।
2-28-18a
2-28-18b
अभिसारीं ततो रम्यां विजिग्ये कुरुनन्दनः।
उरगावासिनं रम्यं रोचमानं रणेऽजयत्।।
2-28-19a
2-28-19b
ततः सिंहपुरं रम्यं चित्रायुधसुरक्षितम्।
प्राधमद्बलमास्थाय पाकशासनिराहवे।।
2-28-20a
2-28-20b
ततः सुह्यांश्च चोलांश्च किरीटी पाण्डवर्षभः।
सहितः सर्वसैन्येन प्रामथत्कुरुनन्दनः।।
2-28-21a
2-28-21b
ततः परमविक्रान्तो बाह्लीकान्पाकशासनिः।
महता परिमर्देन वशे चक्रे दुरासदान्।।
2-28-22a
2-28-22b
गृहीत्वा तु बलं सारं फल्गुनः पाण्डुनन्दनः।
दरदान्सहकाम्भोजैरजयत्पाकशासनिः।।
2-28-23a
2-28-23b
प्रागुत्तरं दिशं ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यवः।
निवसन्ति वने ये च तान्सर्वानजयत्प्रभुः।।
2-28-24a
2-28-24b
लोहान्परमकाम्भोजानृषिकानुत्तरानपि।
सहितांस्तान्महाराज व्यजयत्पाकशासनिः।।
2-28-25a
2-28-25b
ऋषिकेष्वपि सङ्ग्रामे बभूवातिभयङ्करः।
तारकामयसङ्काशः परस्त्वृषिकपार्थयोः।।
2-28-26a
2-28-26b
स विजित्य ततो राजन्नृषिकान्रणमूर्धनि।
शुकोदरसमांस्तत्र हयानष्टौ समानयत्।।
2-28-27a
2-28-27b
मयूरसदृशानन्यानुत्तरानपरानपि।
जवनानाशुगांश्चैव करार्थं समुपानयत्।।
2-28-28a
2-28-28b
स विनिर्जित्य सङ्ग्रामे हिमवन्तं सनिष्कृटम्।
श्वेतपर्वतमासाद्य न्यविशत्पुरुषर्षभः।।
2-28-29a
2-28-29b
।। इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि
दिग्विजयपर्वणि अष्टाविंशोध्यायः।। 28।।
सभापर्व-027 पुटाग्रे अल्लिखितम्। सभापर्व-029
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-02-सभापर्व-028&oldid=50375" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्