महाभारतम्-09-शल्यपर्व-063

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← शल्यपर्व-062 महाभारतम्
नवमपर्व
महाभारतम्-09-शल्यपर्व-063
वेदव्यासः
शल्यपर्व-064 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066


पाञ्चालादिषु स्वस्वशिबिराण्युपगतेषु पाण्डवैर्दुर्योधनशिबिरमेत्य स्वस्वरथेभ्योऽवतरणम्।। 1 ।। कृष्णे रथात्प्रथमं पार्थमवतार्थ पश्चात्स्वयमप्यवतीर्णे अग्निना तद्ग्रथस्य भस्मीकरणम्।। 2 ।। कृष्णेनार्जुनम्प्रति रथदाहस्य कारणकथनम्।। 3 ।। कृष्णचोदनया पाण्डवैरोघवतीतीरे रात्रौ निवसनम्।। 4 ।। कृष्णेन युधिष्ठिरचोदनया गान्धार्याश्वासनाय हास्तिनपुरागमनम्।। 5 ।।

सञ्जय उवाच। 9-63-1x
ततस्ते प्रययुः सर्वे निवासाय महीक्षितः।
शङ्खान्प्रध्मापयन्तो वै हृष्टाः परिघबाहवः।।
9-63-1a
9-63-1b
पाण्डवान्गच्छतश्चापि शिबिरं नो विशाम्पते।
महेष्वासोऽन्वगात्पश्चाद्युयुत्सुः सात्यकिस्तथा।।
9-63-2a
9-63-2b
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च सर्वशः।
सर्वे चान्ये महेष्वासा ययुः स्वशिबिराण्युत।।
9-63-3a
9-63-3b
ततस्ते प्राविशन्पार्था हतत्विट्कं हतेश्वरम्।
दुर्योधनस्य शिबिरं रङ्गवन्निःसृते जने।।
9-63-4a
9-63-4b
गतोत्सवं पुरमिव हृतनागमिव हदम्।
स्त्रीवर्षवरभूयिष्ठं वृद्धामात्यैरधिष्ठितम्।।
9-63-5a
9-63-5b
तत्रैतान्पर्युपातिष्ठन्दुर्योधन पुरःसराः।
कृताञ्जलिपुटा राजन्काषायमलिनाम्बराः।।
9-63-6a
9-63-6b
शिबिरं समनुप्राप्य कुरुराजस्य पाण्डवाः।
अवतेरुर्महाराज रथेभ्यो रथसत्तमाः।।
9-63-7a
9-63-7b
ततो गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केशवः।
स्थितः प्रियहिते नित्यमतीव भरतर्षभ।।
9-63-8a
9-63-8b
अवरोपय गाण्डीवमक्षयौ च महेषुधी।
अथाहमवरोक्ष्यामि पश्चाद्भरतसत्तम।
स्वयं चैवावरोह त्वमेतच्छ्रेयस्तवानघ।।
9-63-9a
9-63-9b
9-63-9c
तच्चाकरोत्तथा वीरः पाण्डुपुत्रो धनञ्जयः।। 9-63-10a
अथ पश्चात्ततः कृष्णो रश्मीनुत्सृज्य वाजिनाम्।
अवारोहत मेधावी रथाद्गाण्डीवधन्वनः।।
9-63-11a
9-63-11b
अथावतीर्णे भूतानामीश्वरे सुमहात्मनि।
कपिरप्याश्वपाक्रामत्सहदेवैर्ध्वजालयैः।।
9-63-12a
9-63-12b
स दग्धो द्रोणकर्णाभ्यां दिव्यैरस्त्रैर्महारथः।
अथ दीप्तोऽग्निना ह्याशु प्रजज्वाल महीपते।।
9-63-13a
9-63-13b
सोपासङ्गः सरश्मिश्च साश्वः सयुगबन्धनः।
भस्मीभूतोऽपतद्भूमौ रथो गाण्डीवधन्वनः।।
9-63-14a
9-63-14b
तं तथा भस्मभूतं तु दृष्ट्वा पाण्डुसुताः प्रभो।
अभवन्विस्मिता राजन्नर्जुनश्चेदमब्रवीत्।।
9-63-15a
9-63-15b
कृताञ्जलिः सप्रणयं प्रणिपत्याभिवाद्य ह।
गोवन्द कस्माद्भगवन्रथो दग्धोऽयमग्निना।।
9-63-16a
9-63-16b
किमेतन्महदाश्चर्यमभवद्यदुनन्दन।
तन्मे ब्रूहि महाबाहो श्रोतव्यं यदि मन्यसे।।
9-63-17a
9-63-17b
वासुदेव उवाच। 9-63-18x
द्रोणकर्णास्त्रनिर्दग्धः पूर्वमेवायमर्जुन।
मदास्थितत्वात्समरे न विशीर्णः परन्तप।।
9-63-18a
9-63-18b
इदानीं तु विशीर्णोऽयं दग्धो ब्रह्मास्त्रतेजसा।
मया विमुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कृतकर्मणि।।
9-63-19a
9-63-19b
सञ्जय उवाच। 9-63-20x
ईषदुत्स्मयमानस्तु भगवान्केशवोऽरिहा।
परिष्वज्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत।।
9-63-20a
9-63-20b
दिष्ट्या जयसि कौन्तेय दिष्ट्या ते शत्रवो जिताः।
दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः।।
9-63-21a
9-63-21b
त्वं चापि कुशली राजन्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ।
मुक्ता वीरक्षयादिस्मात्सङ्ग्रामान्निहतद्विषः।
क्षिप्रमुत्तरकालानि कुरु कार्याणि भारत।।
9-63-22a
9-63-22b
9-63-22c
उपयातमुपप्लाव्यं सह गाण्डीवधन्वना।
आनीय मधुपर्कं मां यत्पुरा त्वमवोचथाः।।
9-63-23a
9-63-23b
एष भ्राता सखा चैव तव कृष्ण धनञ्जयः।
रक्षितव्यो महाबाहो सर्वास्वापत्स्विति प्रभो।।
9-63-24a
9-63-24b
तव चैव ब्रुवाणस्य तथेत्येवाहमब्रुवम्।। 9-63-25a
स सव्यसाची गुप्तस्ते विजयी च जनेश्वर। 9-63-26a
भ्रातृभिः सह राजेन्द्र शूरः सत्यपराक्रमः।
मुक्तो वीरक्षयादस्मात्सङ्ग्रामाद्रोमहर्षणात्।।
9-63-26a
9-63-26c
एवमुक्तस्तु कृष्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः।
हृष्टरोमा महाराज प्रत्युवाच जनार्दनम्।।
9-63-27a
9-63-27b
युधिष्ठिर उवाच। 9-63-28x
प्रमुक्तं द्रोणकर्णाभ्यां ब्रह्मास्त्रमरिमर्दन।
कस्त्वदन्यः सहेत्साक्षादपि वज्री पुरन्दरः।।
9-63-28a
9-63-28b
भवतस्तु प्रसादेन संग्रामे बहवो हताः।
महारणगतः पार्थो यच्च नासीत्पराङ्मुखः।।
9-63-29a
9-63-29b
तथा तव महाबाहो पर्यायैर्बहुभिर्मया।
कर्मणआमनुसन्धानात्तेजस्वी जगति श्रुता।।
9-63-30a
9-63-30b
उपप्लाव्ये महर्षिर्मे कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत्।
यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः।।
9-63-31a
9-63-31b
`एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्।
न तुल्याश्चार्जुनस्येह बलेन कुरुनन्दन।।
9-63-32a
9-63-32b
स एष सर्वाण्यस्त्राणि दिव्यानि प्राप्य शङ्करात्।
सत्समो वा विशिष्टो वा रणे त्वमिति पाण्डवः।
अनुज्ञातः पाण्डुसुतः पुनः प्रत्यागमन्महीम्।।
9-63-33a
9-63-33b
9-63-33c
भूतं भव्यं भविष्यच्च अनुज्ञातस्त्वया विभो।
निमेषार्धान्नरव्याघ्रो नयेदिति मतिर्मम।।
9-63-34a
9-63-34b
द्रोणं भीष्मं कृपं कर्णं द्रोणपुत्रं जयद्रथम्।
निहन्तुं शक्नुयात्क्रुद्धो निमेषार्धाद्धनञ्जयः।।
9-63-35a
9-63-35b
सदेवासुरगन्धर्वान्सयक्षोरगराक्षसान्।
त्रीन्वा लोकान्विजेतुं स शक्तः किमिह मानुषान्।।
9-63-36a
9-63-36b
विधिना विहितं चासौ मया सञ्चोदितोऽपि सन्।
न चकार मतिं हन्तुं ततस्ते बलवत्तराः।।
9-63-37a
9-63-37b
अत्र गीता मया सुष्ठु गिरः सत्या महीपते।
दर्सितं मयि सर्वं च तेनासौ जितवान्रिपून्।।
9-63-38a
9-63-38b
अर्जुनोऽपि महाबाहुर्मया तुल्यो महीपते।
स महेश्वरलब्धास्त्रः किं न कुर्याद्विभुः प्रभो।।'
9-63-39a
9-63-39b
इत्येवमुक्ते ते वीराः शिबिरं तव भारत।
प्रविश्य प्रत्यपद्यन्त कोशरत्नर्धिसञ्चयान्।।
9-63-40a
9-63-40b
रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्।
भूषणान्यथ मुख्यानि कम्बलान्यजिनानि च।।
9-63-41a
9-63-41b
`गजानश्वान्रथांश्चैव महान्ति शयनानि च'।
दासीदासमसंख्येयं राज्योपकरणानि च।।
9-63-42a
9-63-42b
ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वदीयं भरतर्षभ।
उदक्रोशन्महाभागा नरेन्द्र विजितारयः।।
9-63-43a
9-63-43b
ते तु वीराः समाश्वस्य वाहनान्यवमुच्य च।
अतिष्ठन्त मुहुः सर्वे पाण्डवा विगतज्वराः।।
9-63-44a
9-63-44b
अथाब्रवीन्महाराज वासुदेवो महायशाः।
अस्माभिर्मङ्गलार्थाय वस्तव्यं शिबिराद्बहिः।।
9-63-45a
9-63-45b
तथेत्युक्त्वा हि ते सर्वे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा।
वासुदेवेन सहिता मङ्गलार्थं बहिर्ययुः।।
9-63-46a
9-63-46b
ते समासाद्य सरितं पुण्यामोघवतीं नृप।
न्यवसन्नथ तां रात्रिं पाण्डवा हतशत्रवः।।
9-63-47a
9-63-47b
युधिष्ठिरस्ततो राजा प्राप्तकालमचिन्तयन्।। 9-63-48a
तत्र ते गमनं माप्तं रोचते तव माधव।
गान्धार्याः क्रोधदीप्तायाः प्रशमार्थमरिन्दम।।
9-63-49a
9-63-49b
हेतुकारणयुक्तैश्च वाक्यैः कालसमीरितैः।
क्षिप्रमेव महाभाग गान्धारीं प्रशमिष्यसि।
पितामहश्च भगवान्व्यासस्तत्र भविष्यति।।
9-63-50a
9-63-50b
9-63-50c
ततः सम्प्रेषयामासुर्यादवं नागसाह्वयम्।। 9-63-51a
स च प्रायाज्जवेनाशु वासुदेवः प्रतापवान्।
दारुकं रथमारोप्य येन राजाऽम्बिकासुतः।।
9-63-52a
9-63-52b
तमूचुः सम्प्रयास्यन्तं शैब्यसुग्रीववाहनम्।
प्रत्याश्वासय गान्धारीं हतपुत्रां यशस्विनीम्।।
9-63-53a
9-63-53b
स प्रायात्पाण्डवैरुक्तस्तत्पुरं सात्वतां वरः।
आससाद ततः क्षिप्रं गान्धारीं निहतात्मजाम्।।
9-63-54a
9-63-54b
।। इति श्रीमन्महाभारते शल्यपर्वणि
गदायुद्धपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः।। 63 ।।

[सम्पाद्यताम्]

9-63-5 वर्षवरः षण्ढः।। 9-63-6 दुर्योधनस्य पुरसराः दुर्योधनपुरः सराः।। 9-63-30 तेजस्वीति गतिः श्रुता इति छ.पाठः। तथैव च महाबाहो मनुसन्तानं तेजसश्च गतीः शुभाः इति झ.पाठः।। 9-63-63 त्रिषष्टितमोऽध्यायः।।

शल्यपर्व-062 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शल्यपर्व-064