अधिकवर्गयुक्तपुटानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १५:४६, १९ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१५:४६, १९ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अनुक्रमणिका:BrihatStotraRatnakarAcharyaPanditShivduttaShastri.djvu‏‎ (वर्गाः)
 2. अनुक्रमणिका:वैमानिकप्रकरणम्.pdf‏‎ (वर्गाः)
 3. अनुक्रमणिका:स्वप्नप्रकाशिका.pdf‏‎ (वर्गाः)
 4. अनुक्रमणिका:जातकाभरण.pdf‏‎ (वर्गाः)
 5. अनुक्रमणिका:ShriMarutiStava1907VenkateshwarPress.djvu‏‎ (वर्गाः)
 6. अनुक्रमणिका:संस्कृत-व्याकरण की उपक्रमणिका.pdf‏‎ (वर्गाः)
 7. अनुक्रमणिका:कालमाधवः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 8. अनुक्रमणिका:शब्दापशब्दविवेकः.djvu‏‎ (वर्गाः)
 9. लेखकः:भरतमुनिः‏‎ (वर्गाः)
 10. भामिनीविलासः‏‎ (वर्गाः)
 11. अलङ्कारमणिहारः (भागः ३)‏‎ (वर्गाः)
 12. अनुक्रमणिका:पञ्चतन्त्रम् (अभिनवराजलक्ष्मीटीकोपेता)‏‎ (वर्गाः)
 13. अनुक्रमणिका:श्रीसिद्धहेमचन्द्रब्दानुशासनम्.pdf‏‎ (वर्गाः)
 14. अनुक्रमणिका:ज्योतिष सर्व संग्रह.pdf‏‎ (वर्गाः)
 15. आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्)‏‎ (वर्गाः)
 16. हर्षचरितम् (लघुसङ्ग्रहः)‏‎ (वर्गाः)
 17. अनुक्रमणिका:Smp-1.djvu‏‎ (वर्गाः)
 18. अनुक्रमणिका:KalpaManjari1969.djvu‏‎ (वर्गाः)
 19. अनुक्रमणिका:Goladhyaya of Siddhanta-shiromani.pdf‏‎ (वर्गाः)
 20. अनुक्रमणिका:ज्योतिर्निबन्धः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 21. प्रपञ्चसारः (द्वितीयो भागः)‏‎ (वर्गाः)
 22. अनुक्रमणिका:Ashtavakra Gita Handwritten Translation By Vinod Kad.djvu‏‎ (वर्गाः)
 23. अनुक्रमणिका:अलङ्कारमणिगारः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 24. अनुक्रमणिका:स्वार्तिकगणाष्टाध्यायीसूत्रपाठः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 25. अनुक्रमणिका:Surya siddhanta (with commentary).pdf‏‎ (वर्गाः)
 26. अनुक्रमणिका:गणितकौमुदी (भागः २).pdf‏‎ (वर्गाः)
 27. अनुक्रमणिका:सिद्धान्तशेखरः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 28. अनुक्रमणिका:दिव्यदृष्टिः (नारायणशास्त्री).pdf‏‎ (वर्गाः)
 29. अनुक्रमणिका:बालनीतिकथामाला (नन्दलाल १९२१).pdf‏‎ (वर्गाः)
 30. अनुक्रमणिका:वेदान्तकल्पतरुः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 31. अनुक्रमणिका:AshtavakraGitaSanskritHindi.djvu‏‎ (वर्गाः)
 32. अनुक्रमणिका:लघुकौमुदी.pdf‏‎ (वर्गाः)
 33. अनुक्रमणिका:वृत्तिदीपिका.pdf‏‎ (वर्गाः)
 34. अनुक्रमणिका:जातकपद्धतिः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 35. अनुक्रमणिका:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व ३-२).djvu‏‎ (वर्गाः)
 36. अनुक्रमणिका:AshtavakraGitaWithHindiTranslation1911KhemrajPublishers.djvu‏‎ (वर्गाः)
 37. अनुक्रमणिका:प्रौढ़ मनोरमा.djvu‏‎ (वर्गाः)
 38. अनुक्रमणिका:मध्यसिद्धान्तकौमुदी (प्रभाकरीविवृतिसहिता).pdf‏‎ (वर्गाः)
 39. अनुक्रमणिका:प्राकृतप्रकाशः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 40. अनुक्रमणिका:Harinamamrita vyakaranam.pdf‏‎ (वर्गाः)
 41. अनुक्रमणिका:Mudrarakshasa‏‎ (वर्गाः)
 42. अनुक्रमणिका:Vimanarshakakalpa.pdf‏‎ (वर्गाः)
 43. अनुक्रमणिका:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व ३-१).djvu‏‎ (वर्गाः)
 44. अनुक्रमणिका:चोरचत्वारिंशीकथा.djvu‏‎ (वर्गाः)
 45. अनुक्रमणिका:व्यक्तिविवेकः (राजानकरुय्यककृतव्याख्यासहितः)‏‎ (वर्गाः)
 46. अनुक्रमणिका:ब्रह्मवैवर्तपुराणम् (भागः १).pdf‏‎ (वर्गाः)
 47. अनुक्रमणिका:मिवारप्रतापम्.djvu‏‎ (वर्गाः)
 48. अनुक्रमणिका:लघुभास्करीयम् (पारमेश्वरव्याख्यासहितम्).pdf‏‎ (वर्गाः)
 49. त्रिपुरसुन्दर्यष्टमकम्‏‎ (वर्गाः)
 50. अनुक्रमणिका:प्रस्थानभेदः.djvu‏‎ (वर्गाः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:अधिकतमवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्