कूर्मपुराणम्-उत्तरभागः/एकोनविंशतितमोऽध्यायः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
 1. प्रथमोऽध्यायः
 2. द्वितीयोऽध्यायः
 3. तृतीयोऽध्यायः
 4. चतुर्थोऽध्यायः
 5. पञ्चमोऽध्यायः
 6. षष्ठोऽध्यायः
 7. सप्तमोऽध्यायः
 8. अष्टमोऽध्यायः
 9. नवमोऽध्यायः
 10. दशमोऽध्यायः
 11. एकादशोऽध्यायः
 12. द्वादशोऽध्यायः
 13. त्रयोदशोऽध्यायः
 14. चतुर्दशोऽध्यायः
 15. पञ्चदशोऽध्यायः
 16. षोडशोऽध्यायः
 17. सप्तदशोऽध्यायः
 18. अष्टादशोऽध्यायः
 19. एकोनविंशतितमोऽध्यायः
 20. विंशतितमोऽध्यायः
 21. एकविंशतितमोऽध्यायः
 22. द्वाविंशतितमोऽध्यायः
 23. त्रयोविंशतितमोऽध्यायः
 24. चतुर्विंशतितमोऽध्यायः
 25. पञ्चविंशतितमोऽध्यायः
 26. षड्विंशतितमोऽध्यायः
 27. सप्तविंशतितमोऽध्यायः
 28. अष्टाविंशतितमोऽध्यायः
 29. नवविंशतितमोऽध्यायः
 30. त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 31. एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 32. द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः
 33. त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 34. चतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 35. पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 36. षड्त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 37. सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 38. अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 39. नवत्रिंशात्तमोऽध्यायः
 40. चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 41. एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 42. द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 43. त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 44. चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 45. पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 46. षड्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

व्यास उवाच ।
प्राङ्‌मुखोऽन्नानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा ।
आसीनस्वासने शुद्धे भूम्यां पादौ निधाय तु ।। १९.१

आयुष्यं प्राङ्‌मुखो भुङ्‌क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।
श्रियं प्रत्यङ्‌मुखो भुङ्‌क्ते ऋतं भुङ्‌क्ते उदङ्‌मुखाः ।। १९.२

पञ्चार्द्रो भोजनं कुर्याद् भूमौ पात्रं निधाय तु ।
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ।। १९.३

उपलिप्ते शुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वै करौ ।
आचम्यार्द्राननोऽक्रोधः पञ्चार्द्रो भोजनं चरेत् ।। १९.४

महाव्यहृतिभिस्त्वन्नं परिधायोदकेन तु ।
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशानक्रियां चरेत् ।। १९.५

स्वाहाप्रणवसंयुक्तां प्राणायाद्याहुतिं ततः ।
अपानाय ततो भुक्त्वा व्यानाय तदनन्तरम् ।। १९.६

उदानाय ततः कुर्यात् समानायेति पञ्चमम् ।
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ।। १९.७

शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यंजनैर्युतम् ।
ध्यात्वा तन्मनसा देवमात्मानं वै प्रजापतिम् ।। १९.८

अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबेत् ।
आचान्तः पुनराचामेदायं गौरिति मन्त्रतः ।। १९.९

द्रुपदां वा त्रिरावर्त्य सर्वपापप्रणाशनीम् ।
प्राणानां ग्रन्थिरसीत्यालभेत हृदयं ततः ।। १९.१०

आचम्याङ्‌गुष्ठमात्रेण पादाङ्‌गुष्ठेन दक्षिणे ।
निःस्रावयेद् हस्तजलमूर्द्ध्वहस्तः समाहितः ।। १९.११

कृतानुमन्त्रणं कुर्यात् सन्ध्यायामिति मन्त्रतः ।
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेद् ब्रह्मणेति हि ।। १९.१२

सर्वेषामेव यागानामात्मयोगः परः स्मृतः ।
योऽनेन विधिना कुर्यात् स याति ब्रह्मणः क्षयम् ।। १९.१३

यज्ञोपवीती भुञ्जीत स्त्रग्गन्धालंकृतः शुचिः ।
सायंप्रापर्नान्तरा वै संध्यायां तु विशेषतः ।। १९.१४

नाद्यात् सूर्यग्रहात् पूर्वं प्रति सायं शशिग्रहात् ।
ग्रहकाले च नाश्नीयात् स्नात्वाऽश्नीयात्विमुक्तये ।। १९.१५

मुक्ते शशिनि भुञ्जीत यदि न स्यान्महानिशा ।
अमुक्तयोरस्तंगतयोरद्याद् दृष्ट्वा परेऽहनि ।। १९.१६

नाश्नीयात् प्रेक्षमाणानामप्रदायैव दुर्मतिः ।
यज्ञावशिष्टमद्याद्वा न क्रुद्धो नान्यमानसः ।। १९.१७

आत्मार्थं भोजनं यस्य रत्यर्थं यस्य मैथुनम् ।
वृत्यर्थं यस्य चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम् ।। १९.१८

यद्‌भुङ्‌क्ते वेष्टितशिरा यच्च भुङ्‌क्ते उदङ्‌मुखः ।
सोपानत्कश्च यद् भुङ्‌क्ते सर्वं विद्यात् तदासुरम् ।। १९.१९

नार्द्धरात्रे न मध्याह्ने नाजीर्णे नार्द्रवस्त्रधृक् ।
न च भिन्नासनगतो न शयानः स्थितोऽपि वा ।। १९.२०

न भिन्नभाजने चैव न भूम्यां न च पाणिषु ।
नोच्छिष्टो घृतमादद्यान्न मूर्द्धानं स्पृशेदपि ।। १९.२१

न ब्रह्म कीर्तयन् वापि न निः शेषं न भार्यया ।
नान्धकारे न चाकाशे न च देवालयादिषु ।। १९.२२

नैकवस्त्रस्तु भुञ्जीत न यानशयनस्थितः ।
न पादुकानिर्गतोऽथ न हसन् विलपन्नपि ।। १९.२३

भुक्त्वा वै सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत् ।
इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थानुपबृंहयेत् ।। १९.२४

ततः संध्यामुपासीत पूर्वोक्तविधिना द्विजः ।
आसीनस्तु जपेद् देवीं गायत्रीं पश्चिमां प्रति ।। १९.२५

न तिष्ठति तु यः पुर्वां आस्ते संध्यां तु पश्चिमाम् ।
स शूद्रेण समो लोके सर्वधर्मविवर्जितः ।। १९.२६

हुत्वाऽग्निं विधिवन्मन्त्रैर्भुक्त्वा यज्ञावशिष्टकम् ।
सभृत्यबान्धवजनः स्वपेच्छुष्कपदो निशि ।। १९.२७

नोत्तराभिमुखः स्वप्यात् पश्चिमाभिमुखो न च ।
न चाकाशे न नग्नो वा नाशुचिर्नासने क्वचित् ।। १९.२८

न शीर्णायां तु खट्वायां शून्यागारे न चैव हि ।
नानुवंशे न पालाशे शयने वा कदाचन ।। १९.२९

इत्येतदखिलेनोक्तमहन्यहनि वै मया ।
ब्राह्मणानां कृत्यजातमपवर्गफलप्रदम् ।। १९.३०

नास्तिक्यादथवालस्यात् ब्राह्मणो न करोति यः ।
स याति नरकान् घोरान् काकयोनौ च जायते ।। १९.३१

नान्यो विमुक्तये पन्था मुक्त्वाश्रमविधिं स्वकम् ।
तस्मात् कर्माणि कुर्वीत तुष्टये परमेष्ठिनः ।। १९.३२

इति श्रीकूर्मपुराणे षट्‌साहस्त्र्यां संहितायामुपरिविभागे एकोनविंशोऽध्यायः ।।