आपस्तम्बीय श्रौतप्रयोगः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

दर्शपूर्णमासप्रयोगे प्रथमोऽध्यायः

दर्शपूर्णमासप्रयोगे द्वितीयोऽध्यायः

दर्शपूर्णमासप्रयोगे तृतीयोऽध्यायः

पिण्डपितृयज्ञप्रयोगः

अग्न्याधानप्रयोगः

(दर्शपूर्णमासयोः) अन्वारम्भणीया

दर्शपूर्णमासयोः आरम्भः

अग्निहोत्रप्रयोगः

चातुर्मास्यप्रयोगः (अन्वारम्भणीयः)

(चातुर्मास्यप्रयोगे) वैश्वदेवं पर्व

(चातुर्मास्यप्रयोगे)वरुणप्रघासाः

(चातुर्मास्यप्रयोगे)साकमेधाः

(चातुर्मास्यप्रयोगे)शुनासीरीयपर्व

चातुर्मास्यानामनुष्ठानविधयः

निरूढपशुबन्धप्रयोगः

अग्निष्टोमप्रयोगे प्रथमोऽध्यायः

अग्निष्टोमप्रयोगे द्वितीयोऽध्यायः

अग्निष्टोमप्रयोगे तृतीयोऽध्यायः

अग्निष्टोमप्रयोगे चतुर्थोध्यायः प्रातस्सवनम्

अग्निष्टोमप्रयोगे पञ्चमोऽध्यायः माध्यन्दिनसवनम्

तृतीयसवनम्

आश्वलायनमधुपर्कः

आपस्तम्बीयमधुपर्कः

द्विपशुप्रयोगः

त्रिपशुप्रयोगः

सौमिकवेदिमानकारिकाः

पुनराधेयः

दर्शपूर्णमासयोर्याजमानम्

मृगारेष्टिप्रयोगः

आग्रयणेष्टिप्रयोगः

पवित्रेष्टिप्रयोगः

अग्निचयने प्रथमोध्यायः(चयनस्य पूर्वाङ्गानि)

अग्निचयने प्रथमोध्यायः (प्रथमा चितिः)

अग्निचयने द्वितीयोऽध्यायः ( द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी चितिः, सञ्चितकर्मः, वैश्वानरेष्टिः)