लिङ्गपुराणम् - उत्तरभागः/अध्यायः ३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
लिङ्गपुराणम् - उत्तरभागः
 1. अध्यायः १
 2. अध्यायः २
 3. अध्यायः ३
 4. अध्यायः ४
 5. अध्यायः ५
 6. अध्यायः ६
 7. अध्यायः ७
 8. अध्यायः ८
 9. अध्यायः ९
 10. अध्यायः १०
 11. अध्यायः ११
 12. अध्यायः १२
 13. अध्यायः १३
 14. अध्यायः १४
 15. अध्यायः १५
 16. अध्यायः १६
 17. अध्यायः १७
 18. अध्यायः १८
 19. अध्यायः १९
 20. अध्यायः २०
 21. अध्यायः २१
 22. अध्यायः २२
 23. अध्यायः २३
 24. अध्यायः २४
 25. अध्यायः २५
 26. अध्यायः २६
 27. अध्यायः २७
 28. अध्यायः २८
 29. अध्यायः २९
 30. अध्यायः ३०
 31. अध्यायः ३१
 32. अध्यायः ३२
 33. अध्यायः ३३
 34. अध्यायः ३४
 35. अध्यायः ३५
 36. अध्यायः ३६
 37. अध्यायः ३७
 38. अध्यायः ३८
 39. अध्यायः ३९
 40. अध्यायः ४०
 41. अध्यायः ४१
 42. अध्यायः ४२
 43. अध्यायः ४३
 44. अध्यायः ४४
 45. अध्यायः ४५
 46. अध्यायः ४६
 47. अध्यायः ४७
 48. अध्यायः ४८
 49. अध्यायः ४९
 50. अध्यायः ५०
 51. अध्यायः ५१
 52. अध्यायः ५२
 53. अध्यायः ५३
 54. अध्यायः ५४
 55. अध्यायः ५५

सनत्कुमार उवाच।।
अथान्यं पर्वतं सूक्ष्ममल्पद्रव्यं महाफलम्।।
द्रव्यमात्रोपसंयुक्ते काले मध्यं विधीयते।। ३१.१ ।।

गोमयालिप्तभूमौ तु ह्यंबराणि प्रकीर्य च।।
तन्मध्ये निक्षिपेद्धीमांस्तिलभारत्रयं शुभम्।। ३१.२ ।।

पद्ममष्टदलं कुर्यात्कर्णिकाकेसरान्वितम्।।
दशनिष्केण तत्कार्यं तदर्धार्धेन वा पुनः।। ३१.३ ।।

तिलमध्ये न्यसेत्पद्मं पद्ममध्ये महेश्वरम्।।
आराध्य विधिवद्देवं वामादीनि प्रपूजयेत्।। ३१.४ ।।

शक्तिरूपं सुवर्णेन त्रिनिष्केण तु कारयेत्।।
न्यासं तु परितः कुर्याद्विघ्नेशान्परिभागतः।। ३१.५ ।।

पूर्वोक्त हेममानेन विघ्नेशानपि कारयेत्।।
तान्भ्यर्च्य विधानेन गंधपूष्पादिभिः क्रमात्।। ३१.६ ।।

इति श्रीलिंगमहापुराणे उत्तरभागे एकत्रिंशोऽध्यायः।। ३१ ।।