सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

4.2

आशुभार्गवम् (अध्वर्योअद्रि)

मार्गीयवम् (अध्वर्योअद्रि)

सौमित्रम् (अध्वर्योअद्रि)

ऐटतम् (अध्वर्योअद्रि)

धुरासाकमश्वम् (अध्वर्योअद्रि)

विलम्बसौपर्णम् (अध्वर्योअद्रि)

द्विहिंकारवामदेव्यम् (अभिसोमास)

गायत्रपार्श्वम् (अभिसोमास)

पौरुहन्मनम् (अभिसोमास)

१० द्वैगतम् (अभिसोमास)

११ हारायणम् (अभिसोमास)

१२ अच्छिद्रम् (अभिसोमास)

१३ बार्हदुक्थम् (प्रहिन्वान)

१४ उद्वद्भार्गवम् (धर्तादिवः)

१५ नैपातिथम् (यदिन्द्रप्रा)

१६ वैयश्वम् (उभयंशृण)

१७ सुरूपाद्यम् (पवस्वदेव)

१८ भासम् (पवस्वदेव)

१९ काक्षीवतम् (पवस्वदेव)

२० वासिष्ठमासितम् (पवस्वदेव)