सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः १

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

1.1


आमहीयवम् (उच्चा ते)

रौरवम् (पुनानस्सोम)

यौधाजयम् (पुनानस्सोम)

औशनम् (प्र तु द्रव)

वामदेव्यम् (कया नश्चित्र)

नौधसम् (तां वो दस्म)

कालेयम् (तरोभिर्वो)

सꣳहितम् (स्वादिष्ठया)

सफम् (पवस्व मधु)

१० पौष्कलम् (इन्द्रमच्छ सुता)

११ श्यावाश्वम् (पुरोजिती वो)

१२ आन्धीगवम् (पुरोजिती वो)

१३ कावम् (अभिप्रियाणि)

१४ यज्ञायज्ञीयम् (यज्ञायज्ञा)

१५ साकमश्वम् (एह्यू षु)

१६ सौभरम् (वयमु त्वा)

१७ नार्मेधम् (अधाहीन्द्र)

१८ वैतहव्यमोकोनिधनम् (पान्तमा वो)

१९ शाक्त्यम् (प्र व इन्द्राय)

२० काण्वम् (वयमु त्वा)