सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः १/कालेयम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
कालेयम्.
कालेयम्.

१४
तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये |
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणं || ६८७ ||
न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः |
य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यं || ६८८ ||७. कालेयम् ॥ कलिः । बृहती। इन्द्रः।
तरोभाऽ३इर्वो विदद्वसूम् ॥ इन्द्राꣳसबा । धऊतयाऽ२३इ। बृहद्गायाऽ३ । ताऽ२३४ः । सुतसोमेअ । ध्वाऽ३राइ ॥ हुवाइभरौ । वाऽ३४३ओऽ३४वा ॥ नकाऽ५रिणाम् ॥ श्रीः ॥ हुवेभाऽ३रन्नकारिणाम् ॥ हुवाइभराम् । नकारिणाऽ२३म् । नयन्दुध्राऽ३ः । वाऽ२३४ । रन्तेनस्थिराः । मूऽ३राः ॥ मदाइषुशौ । वाऽ३४३ओऽ३४वा ॥ प्रमाऽ५न्धसाः ॥ श्रीः॥ मदेषूऽ३शाइप्रमन्धसाः ॥ मदाइषुशाइ। प्रमन्धसाऽ२३:। यआदृत्या ऽ३शाऽ२३४ ॥ शमानायसु । न्वाऽ३ताइ ॥ दाताजरौ । वाऽ३४३ओऽ३४वा ॥ त्रऊऽ५क्थियाम् । होऽ५इ ॥डा॥
दी. १६. उत्. ३. मा. ३१. ग. ॥७॥