सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः १/पौष्कलम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पौष्कलम्
पौष्कलम्.

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः |
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः || ६९४ ||
अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः |
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे || ६९५ ||
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिं |
वज्रं च वृषणं भरत्समप्सुजित् ||६९६ ||१० पौष्कलम् ।। प्रजापतिः । उष्णिक् । पवमानः सोमः

इन्द्रमाऽ३च्छसु । ताईऽ२३४माइ ।। वृषाणंया । तूहाराऽ२३४याः ।
श्रुष्टाइ”जाता। सईऽ२न्दाऽ२३४५वाऽ६५६ः ।। सुविर्विदाऽ२३४५ः । श्रीः ।।
अयंभाऽ३राय । सानाऽ२३४साइः ।। इन्द्रायपा । वाताइसू२३४ताः ।।
सोमो”जैत्रा । स्यचाऽ२इताऽ२३४५ताऽ६५६इ ।। यथाविदेऽ२३४५ ।। श्रीः ।।
अस्येदीऽ३न्द्रोम । दाइषूऽ२३४वा ।। ग्राभंगृभ्णा। ताइसानाऽ२३४साइम् ।।
वज्रा”ञ्चवा । षणाऽ२म्भाऽ२३४५राऽ६५६त् ।। समप्सुजीऽ२३४५त् ।।

दी. ९ उत् १२ मा. १९ थो ।। १०।।