सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः १/वामदेव्यम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
वामदेव्यं साम
वामदेव्यं साम

१२
कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा ।
कया शचिष्ठया वृता ॥ ६८२ ॥ ऋ. ४.३१.१
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः ।
दृढा चिदारुजे वसु ॥ ६८३ ॥
अभी षु णः सखीनामविता जरितॄणाम् ।
शतं भवास्यूतये ॥ ६८४ ॥


५. वामदेव्यम् ।। वामदेवः। गायत्री। इन्द्रः ।
काऽ५या । नश्चाऽ३इत्राऽ३आभुवात् ॥ ऊ । तीसदावृधस्स । खा। औऽऽहोहाइ । कयाऽ२३शचाइ ॥ ष्ठयौहोऽ३ । हुम्माऽ२ ॥ वाऽ२र्तोऽ३६"हाइ ॥ श्रीः । काऽऽस्त्वा । सत्योऽमाऽ३दानाम् ॥ मा। हिष्ठोमात्सादन्ध । सा। औऽऽहोहाइ । दृढाऽ२३चिदा। रुजौहोऽ३ । हुम्माऽ२ ॥ वाऽ२सोऽ३५" हाइ ॥ श्रीः ॥ आऽ५भी । षुणाऽ३स्सा३खीनाम् ॥ आ । विताजराइतॄ । णाम् । औऽ२३होहाइ । शताऽ२३म्भवा ॥ सियौहोऽ३ । हुम्माऽ२ ॥ ताऽ२योऽ३५"हाइ ॥
दी. १५. उत्. न. मा. १४. वी. (५)


[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

महाव्रतम् -- आत्मा वै व्रतस्य वामदेव्यम्। स यथागत्य गृहान् न विन्देत् तादृक् तद् यद् एतस्याह्नोऽन्यद् वामदेव्यात् पृष्ठं कुर्युः। - जैब्रा २.४११

तदाहुरपृष्ठं वै वामदेव्यमनिधनं हीति । अनायतनं वा एतत् साम यदनिधनम् - पंविंब्रा. ५.२