महाभारतम्-15-आश्रमवासिकपर्व-023

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आश्रमवासिकपर्व-022 महाभारतम्
पञ्चादशपर्व
महाभारतम्-15-आश्रमवासिकपर्व-023
वेदव्यासः
आश्रमवासिकपर्व-024 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041

युधिष्ठिरादिभिः कुन्तीधृतराष्ट्रादीनां प्रव्रजनशोकेनाभिमन्युप्रभृतिबन्धुजनानुस्मरणजशोकेन स्वस्वव्यापारेष्वप्यनादरणम्।। 1 ।।

वैशम्पायन उवाच। 15-23-1x
वनं गते कौरवेन्द्रे दुःखशोकसमन्विताः।
बभूवुः पाण्डवा राजन्मातृशोकेनि चान्विताः।।
15-23-1a
15-23-1b
तथा पौरजनः सर्वः शोचन्नास्ते जनाधिपम्।
कुर्वाणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणा नृपतिं प्रति।।
15-23-2a
15-23-2b
कथं न राजा वृद्धः स वने वसति निर्जने।
गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती पृथा कथम्।।
15-23-3a
15-23-3b
सुखार्हः स हि राजर्षिरसुखी तद्वनं महत्।
किमवस्थः समासाद्य प्रज्ञाचक्षुर्महामनाः।।
15-23-4a
15-23-4b
सुदुष्करं कृतवती कुन्ती पुत्रानपास्य सा।
राज्यश्रियं परित्यज्य वनं सा समरोचयत्।।
15-23-5a
15-23-5b
विदुरः किमवस्थश्च भ्रातृशुश्रूषुरात्मवान्।
स च गावल्गणिर्धीमान्भर्तृपिण्डानुपालकः।।
15-23-6a
15-23-6b
आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः।
तत्रतत्र कथाश्चक्रुः समासाद्य परस्परम्।।
15-23-7a
15-23-7b
पाण्डवाश्चैव ते सर्वे भृशं शोकपरायणाः।
शोचन्तो मातरं वृद्धामूषुर्नातिचिरं पुरे।।
15-23-8a
15-23-8b
तथैव वृद्धं पितरं हतपुत्रं जनेश्वरम्।
गान्धारीं च महाभागां विदुरं च महामतिम्।।
15-23-9a
15-23-9b
नैषां बभूव सम्प्रीतिस्तान्विचिन्तयतां तदा।
न राज्ये न च नारीषु न वेदाध्ययनेषु च।।
15-23-10a
15-23-10b
परं निर्वेदमगमंश्चिन्तयन्ता नराधिपम्।
तं च ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुनःपुनः।।
15-23-11a
15-23-11b
अभिमन्योश्च बालस्य विनाशं रणमूर्धनि।
कर्णस्य च महाबाहोः सङ्ग्रामेष्वपलायिनः।।
15-23-12a
15-23-12b
तथैव द्रौपदेयानामन्येषां सुहृदामपि।
वधं संस्मृत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्।।
15-23-13a
15-23-13b
हतप्रवीरां पृथिवीं हृतरत्नां च भारत।
सदैव चिन्तयन्तस्ते न शमं चोपलेभिरे।।
15-23-14a
15-23-14b
द्रौपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चैव भामिनी।
नातिप्रीतियुते देव्यौ तदास्तामप्रहृष्टवत्।।
15-23-15a
15-23-15b
वैराट्यास्तनयं दृष्ट्वा पितरं ते परिक्षितम्।
धारयन्ति स्म ते प्राणांस्तव पूर्वपितामहाः।।
15-23-16a
15-23-16b
।। इति श्रीमन्महाभारते आश्रमवासिकपर्वणि
आश्रमवासपर्वणि त्रयोविंशोऽध्यायः।। 23 ।।
आश्रमवासिकपर्व-022 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आश्रमवासिकपर्व-024