जैमिनीयं ब्राह्मणम्/काण्डम् ३

विकिस्रोतः तः

द्वादशाहः


१२-१९ प्रथममहः-- १२ बहिष्पवमानम्, आज्यं। १३-१५ माध्यन्दिनम्। १६-१९ आर्भवम्।

२०-३४ द्वितीयमहः -- २०-२१ बहिष्पवमानम्, २२ आज्यम्, २३-२७ माध्यन्दिनम् २८-३4 आर्भवम्।

३५ -५७ तृतीयमहः --

५८-८३ चतुर्थमहः--

८४-१३४ पञ्चममहः

१३५-१७३ षष्ठमहः

१७४-२०४ सप्तममहः

२०५-२३९ अष्टममहः

२४०-२७९ नवममहः

२७९- दशममहः


१-१०

११-२०

२१-३०

३१-४०

४१-५०

५१-६०

६१-७०

७१-८०

८१-९०

९१-१००

१०१-११०

१११-१२०

१२१-१३०

१३१-१४०

१४१-१५०

१५१-१६०

१६१-१७०

१७१-१८०

१८१-१९०

१९१-२००

२०१-२१०

२११-२२०

२२१-२३०

२३१-२४०

२४१-२५०

२५१-२६०

२६१-२७०

२७१-२८०

२८१-२९०

२९१-३००

३०१-३१०

३११-३२०

३२१-३३०

३३१-३४०

३४१-३५०

३५१-३६०

३६१-३७०

३७१-३८०

३८१-३८६