Lint errors: Misnested tag with different rendering in HTML5 and HTML4

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

प्रथमं पृष्ठम्पूर्वतनं पृष्ठम्अग्रिमं पृष्ठम्अन्तिमं पृष्ठम्
Page title Misnesting (now broken) Through a template?
वराहपुराणम्/विषयानुक्रमणिका (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः १ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः ५ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः ३ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः १५ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः १६ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः ९ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः १७ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः ४ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः ८ (edit | history) span
कथासरित्सागरः/लम्बकः १८ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः १९ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः १५ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः ११ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः ०७ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः ०४ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः १३ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः १७ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः २३ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः २१ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः २४ (edit | history) span
कल्पः/श्रौतसूत्राणि/कात्यायन-श्रौतसूत्रम्/अध्यायः ०५ (edit | history) span
गोभिलीयगृह्यसूत्रम्/द्वितीयः प्रपाठकः (edit | history) span
गोभिलीयगृह्यसूत्रम्/प्रथमः प्रपाठकः (edit | history) span
गोभिलीयगृह्यसूत्रम्/तृतीयः प्रपाठकः (edit | history) span
गोभिलीयगृह्यसूत्रम्/चतुर्थः प्रपाठकः (edit | history) span
जैमिनीयं ब्राह्मणम्/काण्ड २/३०१-३१० (edit | history) span
जैमिनीयं ब्राह्मणम्/काण्डम् १/०९०-१०० (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/१० (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम् (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०१ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०२ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/११ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०५ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०३ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०७ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०४ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०८ (edit | history) span
द्वात्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्/०६ (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०२ट (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०२च (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०३क (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०२घ (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०२छ (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०४घ (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०४घ (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०२ख (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०६ (edit | history) span
पञ्चतन्त्रम् ०६ (edit | history) span
प्रथमं पृष्ठम्पूर्वतनं पृष्ठम्अग्रिमं पृष्ठम्अन्तिमं पृष्ठम्
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:LintErrors/html5-misnesting" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्