सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ६

विकिस्रोतः तः

3.2

वाजदावर्यः (इन्द्रायेन्दो)

औक्ष्णोरन्ध्रम् (मृज्यमानःसु)

ऐडमौक्ष्णोरन्ध्रम् (मृज्यमानःसु)

वाजजित् (मृज्यमानःसु)

वरुणसाम (मृज्यमानःसु)

अङ्गिरसां गोष्ठः (मृज्यमानःसु)

इहवद्वामदेव्यम् (एतमुत्यं)

वारवन्तीयम् (रेवतीर्नः)

तृतीयं वैदन्वतम् (परिस्वानो)

१० आद्यं वैदन्वतम् (परिस्वानो)

११ चतुर्थं वैदन्वतम् (परिस्वानो)

१२ दीर्घम् (सासुन्वेयो)

१३ कार्णश्रवसम् (तांवःसखायो)

१४ गौरीवितम् (सोमाःपवन्त)

१५ मधुश्चुन्निधनम् (सोमाःपवन्त)

१६ वाङ्निधनं क्रौ़ञ्चम् (सोमाःपवन्त)

१७ ऐडं क्रौञ्चम् (सोमाःपवन्त)

१८ श्नौष्ठम् (अयापवा)

१९ गूर्द्दः (अग्नेत्वंनो)

२० उद्वꣳशपुत्रः (प्रवइन्द्राय)