सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ६/अङ्गिरसां गोष्ठः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अङ्गिरसां गोष्ठः
अङ्गिरसां गोष्ठः.

१२
मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि |
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि || १०७९ ||
पुनानो वरे पवमनो अव्यये वृषो अचिक्रदद्वने |
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि || १०८० ||६. अङ्गिरसां गोष्ठः ।। अङ्गिरसः । बृहती। पवमानस्सोमः॥
हाउहाउहाउवा । मृज्यमानस्सुहस्त्या । इहा। उपाऽ२३४५ ॥ समुद्रेवाचमिन्वसि । इहा। उपाऽ२३४५ ॥ रयिंपिशङ्गंबहुलंपुरुस्पृहम् । इहा। उपाऽ२३४५ ॥ पवमानाभियर्षसि । इहा। उपाऽ२३४५ ॥ श्रीः। पवमानाभियर्षसि । इहा। उपाऽ२३४५ ॥ (त्रीणि । द्विः) ॥ पुनानोवारेपवमानोअव्यये। इहा। उपाऽ२३४५ ॥ वृषोअचिक्रदद्वने। इहा । उपाऽ२३४५ ॥ श्रीः ॥ वृषोअचिक्रदद्वने । इहा । उपाऽ२३४५। (त्रीणि । द्विः) देवानाꣳसोमपवमाननिष्कृतम् । इहा। उपाऽ२३४५ ॥ हाउहाउहाउवा । गोभिरञ्जानोअर्षसि । इहा । उपाऽ२३४५ ॥
दी. ३१. उत् . ५. मा. १३. ङि. ॥१०६।।