सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ६/वाजजित्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
वाजजित्
वाजजित्

१२
मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि |
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि || १०७९ ||
पुनानो वरे पवमनो अव्यये वृषो अचिक्रदद्वने |
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि || १०८० ||४. वाजजित् । प्रजापतिः। बृहती। पवमानस्सोमः ।
मृज्यमानस्सुहा ॥ स्तियाऽ२ । समूऽ२हो । द्रवाऽ२हो । चामिन्वसाइ। रयाऽ२इꣳहोइ । पिशाऽ२हो । गंबहुलाम् । पूरुस्पृहाम् ॥ पवाऽ२हो। मानाऽ२हो ॥ भीयर्षसाऽ३१उवाऽ२३ ॥ श्रीः ॥ पवमानाभिया ॥ षसाऽ२इ । पवाऽ२हो । मानाऽ२हो । भीयर्षसाइ । पुनाऽ२हो । नोवाऽ२हो। रेपवमा। नोअव्ययाइ ॥ वृषोऽ२होइ । अचाऽ२इहोइ ॥ क्रादद्वनाऽ३१उवाऽ२३ ॥श्रीः॥ वृषोअचिक्रदात् ॥ वनाऽ२इ । वृषोऽ२होइ । अचाऽ२इहोइ । क्रादद्वनाइ। देवाऽ२हो। नाꣳसोऽ२हो। मपवमा । नानिष्कृताम् ॥ गोभाऽ२इर्होइ । अञ्जाऽ२हो ॥ नोअर्षसाऽ३१उवाऽ२३ ॥ वाजीजिगोऽ३वꣳऽ१ ॥
दी. २३. उत् . १४. मा. २६. ढू.॥१०४।।