असमीक्षितपुटनि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १९:३३, २२ मे २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१९:३३, २२ मे २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. भगवद्गीता/मोक्षसंन्यासयोगः
 2. बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्
 3. भगवद्गीता/साङ्ख्ययोगः
 4. लक्ष्मीनारायण संहिता़/कृतसन्तानः/294
 5. ऋग्वेदः/संहिता/सस्वरपाठः/६-१०
 6. शबरभाष्यम् १-४ अध्यायाः
 7. शौनकसंहिता (सस्वरा)
 8. कौशिकपद्धतिः
 9. हारीतसंहिता/तृतीयस्थानम्
 10. महाभारततात्पर्यनिर्णयः
 11. तैत्तिरीयब्राह्मणम्
 12. महाव्युत्पत्तिः
 13. महाव्युत्पत्तिः(२)
 14. तैत्तिरीयब्राह्मणम् (विस्वरपाठः)
 15. ऋग्वेदः/संहिता/सस्वरपाठः/१-५
 16. विष्णुधर्मः
 17. वाक्यपदीयम् (सवृत्ति)/तृतीयः भागः (पदकाण्डम्-१)
 18. स्कन्दपुराणम्/प्रभासखण्डः/09
 19. वाक्यपदीयम् (सवृत्ति)/तृतीयः भागः (पदकाण्डम्-३)
 20. मानसारम्
 21. ध्वन्यालोकः - बालप्रियालोचनभाष्यसमेतम्/उद्द्योतः ३
 22. आपस्तम्ब गृह्यसूत्राणि, हरदत्तस्य अनुकूला, सुदर्शनसूरेः तात्पर्यदर्शनम् च
 23. सदुक्तिकर्णामृतम्
 24. स्कन्दपुराणम्/खण्डः ८ (अम्बिकाखण्डः)/०३
 25. तैत्तिरीयसंहिता-१-४
 26. भगवद्गीता/क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः
 27. छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्
 28. स्तुतिकुसुमाञ्जलिः
 29. सिद्धान्तशिरोमणिः तत्त्वप्रदीपिकासहितः
 30. भगवद्गीता/ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः
 31. सुप्रभेदागमः
 32. भगवद्गीता/आत्मसंयमयोगः
 33. भगवद्गीता/कर्मयोगः
 34. प्रकरणपञ्चिका
 35. शार्दूलकर्णावदान
 36. तैत्तिरीयसंहिता(विस्वरः)
 37. स्कन्दपुराणम्/खण्डः ८ (अम्बिकाखण्डः)/०६
 38. आनन्दकाण्डम्
 39. आर्यभटीयम् भास्कर-विरचित-भाष्योपेतम्
 40. तैत्तिरीयसंहिता-५-७
 41. भगवद्गीताभाष्यम् -श्रीशङ्करकृतम्
 42. कृष्ण यजुर्वेद काण्डाः 5-7
 43. स्वच्छन्दतन्त्रम्
 44. स्कन्दपुराणम्/खण्डः ८ (अम्बिकाखण्डः)/०७
 45. क्रियाक्रमाद्योतिका
 46. कृष्‍णयजुर्वेद:/काण्डानि ५-७
 47. ऋग्वेदभाष्यम् प्रथममण्डले 31-40 सूक्तानि
 48. भगवद्गीता/ज्ञानविज्ञानयोगः
 49. श्लोकवार्तिकम्
 50. ध्वन्यालोकः - बालप्रियालोचनभाष्यसमेतम्/उद्द्योतः १

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:PagesWithoutScans" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्