असमीक्षितपुटनि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:५५, १६ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:५५, १६ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्
 2. लक्ष्मीनारायण संहिता़/कृतसन्तानः/294
 3. ऋग्वेदः/संहिता/सस्वरपाठः/६-१०
 4. शबरभाष्यम् १-४ अध्यायाः
 5. हारीतसंहिता/तृतीयस्थानम्
 6. महाभारततात्पर्यनिर्णयः
 7. तैत्तिरीयब्राह्मणम्
 8. महाव्युत्पत्तिः
 9. महाव्युत्पत्तिः(२)
 10. तैत्तिरीयब्राह्मणम् (विस्वरपाठः)
 11. ऋग्वेदः/संहिता/सस्वरपाठः/१-५
 12. विष्णुधर्मः
 13. वाक्यपदीयम् (सवृत्ति)/तृतीयः भागः (पदकाण्डम्-१)
 14. स्कन्दपुराणम्/प्रभासखण्डः/09
 15. वाक्यपदीयम् (सवृत्ति)/तृतीयः भागः (पदकाण्डम्-३)
 16. मानसारम्
 17. ध्वन्यालोकः - बालप्रियालोचनभाष्यसमेतम्/उद्द्योतः ३
 18. आपस्तम्ब गृह्यसूत्राणि, हरदत्तस्य अनुकूला, सुदर्शनसूरेः तात्पर्यदर्शनम् च
 19. सदुक्तिकर्णामृतम्
 20. स्कन्दपुराणम्/खण्डः ८ (अम्बिकाखण्डः)/०३
 21. तैत्तिरीयसंहिता-१-४
 22. छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्
 23. स्तुतिकुसुमाञ्जलिः
 24. सिद्धान्तशिरोमणिः तत्त्वप्रदीपिकासहितः
 25. भगवद्गीता/ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः
 26. सुप्रभेदागमः
 27. भगवद्गीता/आत्मसंयमयोगः
 28. भगवद्गीता/कर्मयोगः
 29. प्रकरणपञ्चिका
 30. शार्दूलकर्णावदान
 31. तैत्तिरीयसंहिता(विस्वरः)
 32. स्कन्दपुराणम्/खण्डः ८ (अम्बिकाखण्डः)/०६
 33. आनन्दकाण्डम्
 34. आर्यभटीयम् भास्कर-विरचित-भाष्योपेतम्
 35. तैत्तिरीयसंहिता-५-७
 36. भगवद्गीताभाष्यम् -श्रीशङ्करकृतम्
 37. कृष्ण यजुर्वेद काण्डाः 5-7
 38. स्वच्छन्दतन्त्रम्
 39. स्कन्दपुराणम्/खण्डः ८ (अम्बिकाखण्डः)/०७
 40. क्रियाक्रमाद्योतिका
 41. कृष्‍णयजुर्वेद:/काण्डानि ५-७
 42. ऋग्वेदभाष्यम् प्रथममण्डले 31-40 सूक्तानि
 43. श्लोकवार्तिकम्
 44. ध्वन्यालोकः - बालप्रियालोचनभाष्यसमेतम्/उद्द्योतः १
 45. काशिकावृत्तिः/षष्टोध्यायः
 46. वाक्यपदीयम् (सवृत्ति)/द्वितीयः भागः (वाक्यकाण्डम्)
 47. शबरभाष्यम् ६-७ अध्यायाः
 48. भगवद्गीता/विश्वरूपदर्शनयोगः
 49. क्रिया-कैरव-चन्द्रिका
 50. तत्त्वचिन्तामणिः/शब्दखण्डः

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:PagesWithoutScans" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः