Lint errors: एकाधिक असंबद्ध स्वरूपण टैग्स

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

प्रथमं पृष्ठम्पूर्वतनं पृष्ठम्अग्रिमं पृष्ठम्अन्तिमं पृष्ठम्
Page title Multiple unclosed formatting tags on the page Through a template?
पृष्ठम्:कठोपनिषद्भाष्यम्.pdf/१४८ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:भामती.djvu/४७१ (edit | history) big फलकम्:C
तर्कसङ्ग्रहः/अनुमाननिरूपणम् (edit | history) b
स्कन्दपुराणम्/खण्डः ६(नागरखण्डः)/अध्यायः १०३ (edit | history) big
पृष्ठम्:श्रीललितासहस्रनाम.pdf/३५ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व २-२).djvu/९९ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/३ (edit | history) b
पृष्ठम्:याज्ञवल्क्यस्मृतिः.djvu/१०६ (edit | history) small
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः.pdf/१८३ (edit | history) small फलकम्:RunningHeader
पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/२२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/१९३ (edit | history) big फलकम्:Bold
फलकम्:Infobox (edit | history) code फलकम्:Documentation
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/५ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/५०२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/1 (edit | history) small फलकम्:C
फलकम्:अङ्कपरिवर्तकम् (edit | history) code फलकम्:Documentation
फलकम्:अङ्कपरिवर्तकम्/doc (edit | history) code
पृष्ठम्:वेदान्तपंचदशी (कल्याणपीयूषव्याख्यासमेता).djvu/१३८ (edit | history) big
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/164 (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/162 (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३११ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३७६ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९१ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०९ (edit | history) big
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/१९० (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्).pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९४ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९५ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्).pdf/१५ (edit | history) small फलकम्:Rh
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/१४७ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३७४ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/४०० (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३१९ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०५ (edit | history) big
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०७ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०८ (edit | history) big
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/159 (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/374 (edit | history) big
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/323 (edit | history) small फलकम्:Bold
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/123 (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/180 (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/161 (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/१०९ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/१४२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:सरस्वतीविलासः (व्यवहारकाण्डः) .pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/२ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:स्वराज्य सिद्धि.djvu/७७ (edit | history) big
प्रथमं पृष्ठम्पूर्वतनं पृष्ठम्अग्रिमं पृष्ठम्अन्तिमं पृष्ठम्
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:LintErrors/multiple-unclosed-formatting-tags" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः