Lint errors: एकाधिक असंबद्ध स्वरूपण टैग्स

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

प्रथमं पृष्ठम्पूर्वतनं पृष्ठम्अग्रिमं पृष्ठम्अन्तिमं पृष्ठम्
Page title Multiple unclosed formatting tags on the page Through a template?
फलकम्:अङ्कपरिवर्तकम् (edit | history) code फलकम्:Documentation
फलकम्:अङ्कपरिवर्तकम्/doc (edit | history) code
महाभारतम्-01-आदिपर्व-066 (edit | history) b
महाभारतम्-02-सभापर्व-001 (edit | history) b
कुमारसम्भवम् - मल्लिनाथः/षोडशः सर्गः (edit | history) big
कुमारसम्भवम् - मल्लिनाथः/चतुर्दशः सर्गः (edit | history) big
कुमारसम्भवम् - मल्लिनाथः/सप्तदशः सर्गः (edit | history) big
कुमारसम्भवम् - मल्लिनाथः/पञ्चमः सर्गः (edit | history) big
रसगङ्गाधरः/आनन १ (edit | history) big
साहित्यदर्पणम्/तृतीयः परिच्छेदः (edit | history) big
पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२१ (edit | history) small
स्कन्दपुराणम्/खण्डः ३ (ब्रह्मखण्डः) (edit | history) big
पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/२२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०८ (edit | history) big
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९५ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:कठोपनिषद्भाष्यम्.pdf/१४८ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/२ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३७६ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/५०२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/१०९ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/१४७ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०७ (edit | history) big फलकम्:Bold
तर्कसङ्ग्रहः/अनुमाननिरूपणम् (edit | history) b
पृष्ठम्:सरस्वतीविलासः (व्यवहारकाण्डः) .pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:भामती.djvu/४७१ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/१४२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:स्वराज्य सिद्धि.djvu/७७ (edit | history) big
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/५ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३१९ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९१ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:श्रीललितासहस्रनाम.pdf/३५ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्).pdf/१५ (edit | history) small फलकम्:Rh
स्कन्दपुराणम्/खण्डः ६(नागरखण्डः)/अध्यायः १०३ (edit | history) big
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/४०० (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्).pdf/१ (edit | history) small फलकम्:C
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः.pdf/१८३ (edit | history) small फलकम्:RunningHeader
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०५ (edit | history) big
पृष्ठम्:याज्ञवल्क्यस्मृतिः.djvu/१०६ (edit | history) small
पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/३ (edit | history) b
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३११ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९४ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३०९ (edit | history) big
पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/१९३ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३९२ (edit | history) big फलकम्:Bold
पृष्ठम्:विक्रमाङ्कदेवचरितम् (भागः १).pdf/३७४ (edit | history) big फलकम्:Bold
फलकम्:Infobox (edit | history) code फलकम्:Documentation
पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व २-२).djvu/९९ (edit | history) big फलकम्:C
पृष्ठम्:पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यविवरणम्.pdf/374 (edit | history) big
प्रथमं पृष्ठम्पूर्वतनं पृष्ठम्अग्रिमं पृष्ठम्अन्तिमं पृष्ठम्
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:LintErrors/multiple-unclosed-formatting-tags" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्