सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/संवत्सरपर्व

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

२.१ प्रथमा दशतिः


रथन्तरम् (पुनानस्सोम)

अञ्जोवैरूपम् (अभि सोमास आयवः)

आथर्वणम् (परीतो षिंचता)

अपत्यम् (अर्षा सोम)

शाक्वरवर्णम् (अर्षा सोम)

रथन्तरे (यज्ञायज्ञा वो)

वसिष्ठः (यज्जायथा अपूर्विया)

बृहत्साम (मत्स्यपायि)

रथन्तरम् (प्रत्यस्मै पिपीषत)

१० चतुर्थस्वरे (यज्जायथा अपूर्व्य)


२.२ द्वितीया दशतिः


वायुः (प्र सुन्वानाय)

द्वितीयस्वरे (मत्स्यपायि ते)

वायुः (अयं पूषा रयि)

तृतीयस्वरे (मत्स्यपायि ते)

वायुः (अयं पूषा रयि)

प्रथमस्वरे (प्रत्यस्मै पिपीषत)

वायुः (सुतासो मधु)

भ्राजम् (अस्य प्रत्नामनु)

महादिवाकीर्त्यानि (विभ्राट् बृहत् )

१० महादिवाकीर्त्यानि (तवाहं सोम रारण)


२.३ तृतीया दशतिः


महादिवाकीर्त्यानि (बण्महाँ असि)

महादिवाकीर्त्यानि (इन्द्रमिद्देवता)

महादिवाकीर्त्यानि (श्रायन्तइव सूर्यं)

विकर्णम् (इन्द्र क्रतुं न)

विकर्णम् (पुरोजिती वो )

विकर्णम् (श्रायन्त इव सूर्यं)

आभ्राजम् (परि सुवानो गिरिष्ठाः)

अग्नेर्व्रतम् (उच्चा ते जातम)

भासे (मूर्द्धानं दिवो अरतिं)

१० वायुः (पुरोजिती वो)


२.४ चतुर्थी दशतिः


रथन्तरम् (तवाहं सोम)

बृहत्साम (पुरोजिती वो)

रथन्तरम् (परीतो षिंचता)

रेवत्यः (रेवतीर्नः सधमाद)

बृहत्साम (त्वमग्ने यज्ञानां)

वार्कजम्भाद्यम् (अभि सोमास आयवः)

वार्कजम्भोत्तरम् (परीतो षिञ्चता)

राजनम् (तदिदास भुवनेषु)

पञ्चनिधनं वामदेव्यम् (त्रिकद्रुकेषु महिषो)

१० स्वाशिरामर्कः (परि सुवानो गिरि)

११ इलान्दम् (अग्ने तव श्रवो)