सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/संवत्सरपर्व/चतुर्थीदशतिः/इलान्दम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
इलान्दं
इलान्दं१
इलान्दं२


अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो |
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्य३ं दधासि दाशुषे कवे || १८१६ ||
पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना |
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे || १८१७ ||
ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हितः |
त्वे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः || १८१८ ||
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य |
स दर्शतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि दर्शतं क्रतुं || १८१९ ||
इष्कर्त्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः |
रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिं रयिं || १८२० ||
ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः |
श्रुत्कर्णं सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा || १८२१ ||

११ इलान्दम् ।। अग्निः । बृहती । अग्निः ।।

अग्नेतवश्र । इडा । सुवः । इडा । वोवयोमहि । इडा । सुवः । इडा ।। भ्राजन्तेअर्च । इडा । सुवः । इडा ।। योविभावसो । इडा । सुवः । इडा ।। श्रीः ।। बृहद्भानोश । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। वसावाजामु । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। क्थियंदधासि । हाऽऽ३१उवाऽ२३ ।। दाशुषेकावे । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। सूऽ२३४वाः ।। इह । हाऽ३१उवाऽ२३ । ज्योऽ२३४तीः ।। श्रीः ।। पा । वाकवर्चाः । कवर्चाऽ३ः । कवर्चाः(त्रिः)।। शू । क्रावर्चाआ । वर्चाआऽ३ । वर्चाअ ( त्रिः) ।। नू । नावर्चाऊ । वर्चाऊऽ३ । वर्चाउ ( द्विः) वर्चाउत् ।। ई । याऽ३ । षीभानुना । भानुनाऽ३ । भानुना (त्रिः) ।। ए । व्रतमेसुवरेशकुनः ।। श्रीः ।। पुत्राऔहोहोहाइ । माताऽ१राऽ२ ।। विचाऔहोहोहाइ । रानूऽ१पाऽ२ ।। वसाऔहोहोहाइ।। । पार्णाऽ३क्षी ।। रोदसौहोऽ३ । हुम्माऽ२ । उभा । औऽ३होवा ।।श्रीः।। ऊर्जोनपाज्जा । इडा । सुवः । इडा ।। तवेदस्सुश । इडा । सुवः । इडा ।। तिभिर्मन्दस्व । इडा । सुवः । इडा ।। धीतिभिर्हितः । इडा । सुवः । इडा ।।श्रीः।। तुवेइषास्सम् । हाऽ३१उवाऽ२३ । दधुर्भूराइव । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। पसश्चित्रोत । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। योवामजाताः । हाऽ३१उवाऽ२३ । सूऽ२३४वाः । इह । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। ज्योऽ२३४तीः ।। श्रीः ।। आइ । रज्यन्नग्ने । ज्यन्नग्नेऽ३ । ज्यन्नग्ने (त्रिः) ।। प्रा । थायस्वजा । यस्वजाऽ३ । यस्वज ( त्रिः) ।। तू । भाइरस्मेरा । अस्मेराऽ३। अस्मेरा(त्रिः)।। यो । आमर्तिया । मर्तियाऽ३ । मर्तिय । (त्रिः) ।। ए । व्रतमेसुवरेशकुनः ।।श्रीः।। सदाऔहोहोहाइ । शाताऽ१स्याऽ२ ।। वपूऔहोहोहाइ । षोवाऽ१इराऽ२ ।। जसाऔहोहोहाइ ।। पार्णाऽ३क्षी । दार्शतौहोऽ३ । हुम्माऽ२ । क्रतूम् । औऽ२३होवा ।।श्रीः।। इष्कर्तारम् । इडा । सुवः । इडा ।। ध्वरस्यप्रचे । इडा । सुवः । इडा ।। तसंक्षयन्तम् । इडा । सुवः । इडा ।। राधसोमहः । इडा । सुवः । इडा ।। श्रीः ।। रातिंवामास्य । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। सुभगाम्माहीम् । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। इषंदधासि । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। सानसिꣲरायिम् । हाऽ३१उवाऽ२३ । सूऽ२३४वाः । इह । हाऽ३१उवाऽ२३ ।। ज्योऽ२३४तीः ।। श्रीः ।। आ । ताऽ३ । वानम्मही । नम्महीऽ३ । नम्महि । (त्रिः)।। षाम् । वाऽ३इ । श्वादर्शताम्। दर्शताऽ३म् । दर्शतम्(त्रिः)।। आ । ग्नीऽ३म् । सूम्नायदा । म्नायदाऽ३ । म्नायद(त्रिः) ।। धाइ । रेऽ३ । पूरोजनाः। रोजनाऽ३ः । रोजनाः (त्रिः) ।। ए । व्रतमेसुवरेशकुनः ।। श्रीः ।। श्रुत्काऔहोहोहाइ । णाꣲसाऽ१प्राऽ२ ।। थस्ताऔहोहोहाइ।। । मान्तूऽ१वाऽ२ ।। गिराऔहोहोहाइ। दैवाऽ३याम् ।। मानुषौहोऽ३। हुम्माऽ२ ।। युगा । औऽ३होवा । होऽ५इ ।।डा।।

दी. १३३. उत्. ३६. मा १००. टौ ।।६९।।


द्र. ऋग्वेदः १०.१४०

इलान्दम्(आरण्यगेयः)