अधिकानुबन्धितपुटानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०४:३३, १० जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक०४:३३, १० जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. लेखकः:वेदव्यासः‏‎ (४,८१५ परिसन्धयः)
 2. महाभारतम्‏‎ (२,३३३ परिसन्धयः)
 3. लक्ष्मीनारायणसंहिता‏‎ (१,३९७ परिसन्धयः)
 4. ऋग्वेदः‏‎ (१,०४७ परिसन्धयः)
 5. लेखकः:वाल्मीकिः‏‎ (६२८ परिसन्धयः)
 6. लक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः १ (कृतयुगसन्तानः)‏‎ (५९२ परिसन्धयः)
 7. अथर्ववेदः‏‎ (५७६ परिसन्धयः)
 8. पद्मपुराणम्‏‎ (५४७ परिसन्धयः)
 9. गरुडपुराणम्‏‎ (४६८ परिसन्धयः)
 10. मत्स्यपुराणम्‏‎ (४४० परिसन्धयः)
 11. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्‏‎ (४२३ परिसन्धयः)
 12. ब्रह्मपुराणम्‏‎ (३९७ परिसन्धयः)
 13. महाभारतम्/शांतिपर्व‏‎ (३७६ परिसन्धयः)
 14. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-190‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 15. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-375‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 16. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-188‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 17. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-227‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 18. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-336‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 19. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-086‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 20. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-310‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 21. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-078‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 22. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-302‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 23. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-070‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 24. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-294‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 25. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-062‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 26. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-286‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 27. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-054‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 28. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-278‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 29. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-046‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 30. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-270‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 31. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-038‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 32. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-262‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 33. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-030‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 34. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-254‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 35. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-023‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 36. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-246‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 37. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-015‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 38. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-238‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 39. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-007‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 40. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-230‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 41. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-222‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 42. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-214‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 43. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-206‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 44. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-198‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 45. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-182‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 46. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-174‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 47. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-166‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 48. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-158‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 49. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-150‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 50. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-142‏‎ (३७४ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्