अधिकानुबन्धितपुटानि

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:०५, ५ जुलै २०२२ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:०५, ५ जुलै २०२२परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. लेखकः:वेदव्यासः‏‎ (४,८३२ परिसन्धयः)
 2. महाभारतम्‏‎ (२,३३३ परिसन्धयः)
 3. लक्ष्मीनारायणसंहिता‏‎ (१,३९७ परिसन्धयः)
 4. ऋग्वेदः‏‎ (१,०४७ परिसन्धयः)
 5. अथर्ववेदः‏‎ (७६० परिसन्धयः)
 6. लेखकः:वाल्मीकिः‏‎ (६७३ परिसन्धयः)
 7. लक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः १ (कृतयुगसन्तानः)‏‎ (५९२ परिसन्धयः)
 8. पद्मपुराणम्‏‎ (५४७ परिसन्धयः)
 9. गरुडपुराणम्‏‎ (४६८ परिसन्धयः)
 10. मत्स्यपुराणम्‏‎ (४४० परिसन्धयः)
 11. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्‏‎ (४२३ परिसन्धयः)
 12. ब्रह्मपुराणम्‏‎ (३९७ परिसन्धयः)
 13. महाभारतम्/शांतिपर्व‏‎ (३७६ परिसन्धयः)
 14. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-375‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 15. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-190‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 16. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-188‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 17. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-227‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 18. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-336‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 19. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-082‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 20. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-306‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 21. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-074‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 22. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-298‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 23. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-066‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 24. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-290‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 25. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-058‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 26. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-282‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 27. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-050‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 28. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-274‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 29. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-042‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 30. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-266‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 31. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-034‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 32. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-258‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 33. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-026‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 34. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-250‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 35. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-019‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 36. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-242‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 37. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-011‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 38. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-234‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 39. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-003‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 40. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-226‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 41. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-218‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 42. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-210‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 43. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-202‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 44. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-194‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 45. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-186‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 46. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-178‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 47. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-170‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 48. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-371‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 49. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-162‏‎ (३७४ परिसन्धयः)
 50. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-154‏‎ (३७४ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्