मैत्रायणीसंहिता/काण्डं ३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

प्रपाठकः ०१ अग्निचिति-ब्राह्मणम् (जुहूमग्रीयः)

प्रपाठकः ०२ अग्निचिति-ब्राह्मणम् (दृशानः)

प्रपाठकः ०३ अग्निचिति-ब्राह्मणम् (स्तोमभागः)

प्रपाठकः ०४ अग्निचिति-ब्राह्मणम् (वसोर्धारीयः)

प्रपाठकः ०५ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः (वसोर्धारीयः)

प्रपाठकः ०६ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः (आग्नावैष्णवम्)

प्रपाठकः ०७ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः (आग्नावैष्णवम्)

प्रपाठकः ०८ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः (आसुराः)

प्रपाठकः ०९ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः (संक्रान्ताः)

प्रपाठकः १० अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः (पात्नीवन्ताः)

प्रपाठकः ११ सौत्रामणीयः

प्रपाठकः १२ अश्वमेधः

प्रपाठकः १३ अश्वमेधः

प्रपाठकः १४ अश्वमेधः

प्रपाठकः १५ अश्वमेधः

प्रपाठकः १६ अश्वमेधः