लघुसिद्धान्तकौमुदी/स्वादिप्रकरणम्

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← दिवादिप्रकरणम् लघुसिद्धान्तकौमुदी
स्वादिप्रकरणम्
वरदराजः
तुदादिप्रकरणम् →
 1. संज्ञाप्रकरणम्
 2. अच्सन्धिप्रकरणम्
 3. हल्सन्धिप्रकरणम्
 4. विसर्गसन्धिप्रकरणम्
 5. अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणम्
 6. अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्
 7. अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्
 8. हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणम्
 9. हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्
 10. हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्
 11. अव्ययप्रकरणम्
 12. भ्वादिप्रकरणम्
 13. अदादिप्रकरणम्
 14. जुहोत्यादिप्रकरणम्
 15. दिवादिप्रकरणम्
 16. स्वादिप्रकरणम्
 17. तुदादिप्रकरणम्
 18. रुधादिप्रकरणम्
 19. तनादिप्रकरणम्
 20. क्र्यादिप्रकरणम्
 21. चुरादिप्रकरणम्
 22. ण्यन्तप्रक्रिया
 23. सन्नन्तप्रक्रिया
 24. यङन्तप्रक्रिया
 25. यङ्लुगन्तप्रक्रिया
 26. नामधातवः
 27. कण्ड्वादिः
 28. आत्मनेपदप्रकिया
 29. परस्मैपदप्रकिया
 30. भावकर्मप्रकिया
 31. कर्मकर्तृप्रकिया
 32. लकारार्थप्रकिया
 33. कृत्यप्रक्रिया
 34. पूर्वकृदन्तप्रकरणम्
 35. उणादिप्रकरणम्
 36. उत्तरकृदन्तप्रकरणम्
 37. विभक्त्यर्थाः (कारकप्रकरणम्)
 38. केवलसमासः
 39. अव्ययीभावसमासः
 40. तत्पुरुषसमासः
 41. बहुव्रीहिसमासः
 42. द्वन्द्वसमासः
 43. समासान्तप्रकरणम्
 44. तद्धिते साधारणप्रत्ययप्रकरणम्
 45. अपत्याधिकारप्रकरणम्
 46. रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्
 47. चातुरार्थिकप्रकरणम्
 48. शैषिकप्रकरणम्
 49. विकारार्थप्रकरणम्
 50. ठगधिकारप्रकरणम्
 51. प्राग्घितीयप्रकरणम्
 52. छयतोरधिकारप्रकरणम्
 53. ठञधिकारप्रकरणम्
 54. त्वतलाधिकारप्रकरणम्
 55. भवनाद्यर्थकप्रकरणम्
 56. मत्वर्थीयप्रकरणम्
 57. प्राग्दिशीयप्रकरणम्
 58. प्रागिवीयप्रकरणम्
 59. स्वार्थिकप्रकरणम्
 60. स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्


अथ स्वादयः

षुञ् अभिषवे॥ १॥

स्वादिभ्यः श्नुः॥ लसक_६४८ = पा_३,१.७३॥
शपो ऽपवादः। सुनोति। सुनुतः। हुश्नुवोरिति यण्। सुन्वन्ति। सुन्वः, सुनुवः। सुनुते। सुन्वाते। सुन्वते। सुन्वहे, सुनुवहे। सुषाव, सुषुवे। सोता। सुनु। सुनवानि। सुनवै। सुनुयात्। सूयात्॥

स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु॥ लसक_६४९ = पा_७,२.७२॥
एभ्यस्सिच इट् स्यात्परस्मैपदेषु। असावीत्, असोष्ट॥ चिञ् चयने॥ २॥ चिनोति, चिनुते॥

विभाषा चेः॥ लसक_६५० = पा_७,३.५८॥
अभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्सनि लिटि च। चिकाय, चिचाय॑ चिक्ये, चिच्ये। अचैषीत्, अचेष्ट॥ स्तृञ् आच्छादने॥ ३॥ स्तृणोति, स्तृणुते॥

शर्पूर्वाः खयः॥ लसक_६५१ = पा_७,४.६१॥
अभ्यासस्य शर्पूर्वाः खयः शिष्यन्ते ऽन्ये हलो लुप्यन्ते। तस्तार। तस्तरतुः। तस्तरे। गुणोर्ऽतीति गुणः। स्तर्यात्॥

ऋतश्च संयोगादेः॥ लसक_६५२ = पा_७,२.४३॥
ऋदन्तात्संयोगादेः परयोः लिङ्सिचोरिड्वा स्यात्तङि। स्तरिषीष्ट, स्तृषीष्ट। अस्तरिष्ट, अस्तृत॥ धूञ् कम्पने॥ ४॥ धूनोति, धूनुते। दुधाव। स्वरतीति वेट्। दुधविथ, दुधोथ॥

श्र्युकः किति॥ लसक_६५३ = पा_७,२.११॥
श्रिञ एकाच उगन्ताच्च गित्कितोरिण् न। परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्प्रतिषेध काण्डारम्भ सामर्थ्यादनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमान्नित्यमिट्। दुधुविव। दुधुवे। अधावीत्, अधविष्ट, अधोष्ट। अधविष्यत्, अधोष्यत्। अधविष्यताम्, अधोष्यताम्। अधविष्यत, अधोष्यत॥

इति स्वादयः॥ ५॥