सामग्री पर जाएँ

सुन्दरकाण्ड

विकिस्रोतः तः
(रामायण सुन्दरकाण्ड इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

फलकम्:Ramayana

वाल्मीकि रामयणग्रन्थस्य सुन्दरकाण्डस्य सर्गसूचि

 1. सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥५-१॥
 2. सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥५-२॥
 3. सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥५-३॥
 4. सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥५-४॥
 5. सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५-५॥
 6. सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥५-६॥
 7. सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥५-७॥
 8. सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥५-८॥
 9. सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः ॥५-९॥
 10. सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः ॥५-१०॥
 1. सुन्दरकाण्डे एकादशः सर्गः ॥५-११॥
 2. सुन्दरकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥५-१२॥
 3. सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥५-१३॥
 4. सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥५-१४॥
 5. सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥५-१५॥
 6. सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः ॥५-१६॥
 7. सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥५-१७॥
 8. सुन्दरकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥५-१८॥
 9. सुन्दरकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥५-१९॥
 10. सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः ॥५-२०॥
 1. सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥५-२१॥
 2. सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥५-२२॥
 3. सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥५-२३॥
 4. सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ॥५-२४॥
 5. सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥५-२५॥
 6. सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥५-२६॥
 7. सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥५-२७॥
 8. सुन्दरकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥५-२८॥
 9. सुन्दरकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥५-२९॥
 10. सुन्दरकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥५-३०॥
 1. सुन्दरकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥५-३१॥
 2. सुन्दरकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥५-३२॥
 3. सुन्दरकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥५-३३॥
 4. सुन्दरकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥५-३४॥
 5. सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥५-३५॥
 6. सुन्दरकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥५-३६॥
 7. सुन्दरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥५-३७॥
 8. सुन्दरकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः ॥५-३८॥
 9. सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥५-३९॥
 10. सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥५-४०॥
 1. सुन्दरकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥५-४१॥
 2. सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥५-४२॥
 3. सुन्दरकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥५-४३॥
 4. सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥५-४४॥
 5. सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥५-४५॥
 6. सुन्दरकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥५-४६॥
 7. सुन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥५-४७॥
 8. सुन्दरकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥५-४८॥
 9. सुन्दरकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥५-४९॥
 10. सुन्दरकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥५-५०॥
 1. सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥५-५१॥
 2. सुन्दरकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥५-५२॥
 3. सुन्दरकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥५-५३॥
 4. सुन्दरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥५-५४॥
 5. सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥५-५५॥
 6. सुन्दरकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥५-५६॥
 7. सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥५-५७॥
 8. सुन्दरकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥५-५८॥
 9. सुन्दरकाण्डे एकोनषष्ठितमः सर्गः ॥५-५९॥
 10. सुन्दरकाण्डे षष्ठितमः सर्गः ॥५-६०॥
 1. सुन्दरकाण्डे एकषष्ठितमः सर्गः ॥५-६१॥
 2. सुन्दरकाण्डे द्विषष्ठितमः सर्गः ॥५-६२॥
 3. सुन्दरकाण्डे त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥५-६३॥
 4. सुन्दरकाण्डे चतुःषष्ठितमः सर्गः ॥५-६४॥
 5. सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्ठितमः सर्गः ॥५-६५॥
 6. सुन्दरकाण्डे षट्षष्ठितमः सर्गः ॥५-६६॥
 7. सुन्दरकाण्डे सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥५-६७॥
 8. सुन्दरकाण्डे अष्टषष्ठितमः सर्गः ॥५-६८॥

संबंधित कड़ियाँ[सम्पाद्यताम्]

बाहरी कडियाँ[सम्पाद्यताम्]

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सुन्दरकाण्ड&oldid=47070" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्